Kołaki Kościelne, dnia 12 lipca 2013 r.

GP.271.7.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kołaki  Kościelne”

Numer ogłoszenia: 274240 - 2013; data zamieszczenia:12 lipca 2013 r.
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kołaki Kościelne, 18-315 Kołaki Kościelne, woj. podlaskie, tel. 862703026, faks 862703026.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kolaki.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kołaki Kościelne.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest budowa Przydomowych Biologicznych Oczyszczalni Ścieków zwanych dalej PBOŚ w ramach realizacji projektu pn. Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kołaki Kościelne. Projekt zakłada budowę 370 sztuk PBOŚ wraz z infrastrukturą niezbędną do ich prawidłowego funkcjonowania na terenie gminy Kołaki Kościelne, w tym: a)budowę 222 sztuk PBOŚ przeznaczonych dla 1-5 użytkowników o pojemności minimum 4,8 m3 (1-6 RLM), b)budowę 137 sztuk PBOŚ dla 5-8 użytkowników o pojemności minimum 4,8 m3 (4-9 RLM), c)budowę 11 sztuk PBOŚ dla 8 i więcej użytkowników o pojemności minimum 6 m3 (6-12 RLM). 2.Przedmiot zamówienia realizowany będzie we wszystkich miejscowościach Gminy Kołaki Kościelne. Szczegółowy wykaz działek w poszczególnych miejscowościach, na których nastąpi realizacja przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna (projekt budowlany). 3.Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia obsługi geodezyjnej inwestycji, protokolarnego przekazania wykonanych urządzeń właścicielom lub władającym nieruchomościami objętymi inwestycją oraz przeszkolenia użytkowników oczyszczalni. 4.Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia serwisu gwarancyjnego zamontowanych urządzeń przez cały okres gwarancji oraz dokonania niezbędnych przeglądów gwarancyjnych w okresie 5 lat od dnia odbioru. 5. Zamawiający zaznacza, iż lokalizacja PBOŚ w obrębie wskazanych działek może ulec zmianie po uzgodnieniu z właścicielami danych działek. Opcja: Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z realizacji części przedmiotu zamówienia w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie poszczególnych mieszkańców. Zamawiający deklaruje, że minimalny zakres przedmiotu zamówienia, który zostanie wykonany w ramach przedmiotowego zamówienia obejmuje: 1.budowę 180 sztuk PBOŚ przeznaczonych dla 1-5 użytkowników o pojemności minimum 4,8 m3 (1-6 RLM), 2.budowę 120 sztuk PBOŚ dla 5-8 użytkowników o pojemności minimum 4,8 m3 (4-9 RLM), 3.budowę 8 sztuk PBOŚ dla 8 i więcej użytkowników o pojemności minimum 6 m3 (6-12 RLM). Realizacja pozostałej części przedmiotu zamówienia zostanie zrealizowana po złożeniu przez Zamawiającego oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji wraz ze wskazaniem zakresu zamówienia.

 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.23.24.40-8, 45.31.56.00-4, 74.23.36.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Wysokość wadium: Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 150 000,00 PLN. 2.Formy wadium: Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a)pieniądzu, b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c)gwarancjach bankowych, d)gwarancjach ubezpieczeniowych, e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 3.Sposób i miejsce składania wadium. 1).Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: 52 8775 0009 0050 0500 0228 0002 z adnotacją: Wadium - nr sprawy: GP.271.7.2013 - PBOŚ. Kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium można dołączyć do oferty. 2).Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna, należy złożyć w formie oryginału do depozytu w Sekretariacie Urzędu Gminy w Kołakach Kościelnych pokój nr 13 (w godzinach 7:30 do 15:30) znajdującej się w siedzibie Zamawiającego tj. Urzędzie Gminy w Kołakach Kościelnych, ul. Kościelna 11, 18-315 Kołaki Kościelne lub złożyć wraz z ofertą (w jednej kopercie). Nie należy trwale dołączać (spinać) oryginału dokumentu wadialnego do oferty - w takim przypadku do oferty można załączyć także potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię. 3).Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać: a) jaki jest sposób reprezentacji gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). b)bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 4).Wadium winno zabezpieczać ofertę przez cały termin związania ofertą. 4.Termin wniesienia wadium. 1).Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. tj. do dnia 29 lipca 2013 r. do godz. 10:00. 2).Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego. 3).Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty ustawową formą wadium zostanie wykluczony z postępowania z mocy art.24 ust.2. pkt.2 ustawy, a jego oferta zgodnie z art.24 ust.4. zostanie uznana za odrzuconą.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania uprawnieniami do wykonywania określonej działalności lub czynności.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonania przedmiotowego zamówienia wówczas, gdy wykaże się on doświadczeniem polegającym na wykonaniu w okresie ostatnich pięciu lat a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, robót budowlanych odpowiadających przedmiotowi zamówienia tj. należytą realizacją co najmniej 2 zamówień polegających na budowie PBOŚ w oferowanej technologii gdzie każde z zamówień obejmowało budowę min. 150 PBOŚ (potwierdzone dokumentami, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone).
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania potencjałem technicznym.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Aby potwierdzić warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, wykonawca winien wykazać, że w okresie realizacji zamówienia będzie dysponował osobą/osobami posiadającą/posiadającymi uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U.2010.243.1623 ze zm.), w zakresie kierowania robotami budowlanymi tj.: - kierownikiem budowy - co najmniej 1 osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz specjalizację techniczno-budowlaną do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadająca doświadczenie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w branży instalacyjnej podczas budowy min. 150 szt. PBOŚ w ramach jednego kontraktu. - kierownikiem robót elektrycznych - co najmniej 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadająca doświadczenie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w branży elektrycznej przy budowie PBOŚ.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • SYTUACJA EKONOMICZNA Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej wykonawca winien wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę, co najmniej 2 000 000 zł.
 • SYTUACJA FINANSOWA Na potwierdzenie spełnienia tego warunku wykonawca winien wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) złotych. Jeśli wartości podane w dokumentach będą w walutach innych niż PLN, Wykonawca winien dokonać przeliczenia waluty obcej na PLN według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień wystawienia dokumentu.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi, jeżeli zamawiający odwołują się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich;
 • inne dokumenty

a)specyfikacje techniczne oferowanych zespołów urządzeń, zawierające informacje na temat ich parametrów technicznych, potwierdzające wymagany w dokumentacji technicznej efekt redukcji zanieczyszczeń. b)deklaracja zgodności potwierdzająca spełnianie przez zaoferowane oczyszczalnie normy PN-EN 12566-3+A1:2009 (deklaracja CE zgodna ze wzorem umieszczonym w normie PN-EN 12566-3+A1:2009 i obowiązującymi przepisami krajowymi), c)pełny raport z badań potwierdzający zgodność ze zharmonizowaną normą europejską PN-EN 12566-3+A1:2009  wydany dla konkretnego typoszeregu urządzeń przez laboratorium notyfikowane przez Komisję Europejską zawierający szczegółowe wyniki badań na skuteczność oczyszczania ścieków, d)lista wraz z opinią przynajmniej trzech podmiotów samorządowych korzystających z serwisu producenta oferowanych urządzeń potwierdzająca wymóg określony w pkt. 3.4 ppkt. 4 SIWZ.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a)wypełniony formularz ofertowy, b)pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie (jeżeli dotyczy), c)pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej ofertę i oświadczenia (jeśli uprawnienie tych osób nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty), d)kosztorys ofertowy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 80
 • 2 - koszty eksploatacyjne - 20

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza się wprowadzanie do umowy zmian za zgodą zamawiającego. 2.Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane: 1)przez zamawiającego, 2)przez wykonawcę. 3.Zmiany umowy, o których mowa w ust.1 muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 3 PZP, stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ. 4.Zmiany, o których mowa w ust. 1 mogą dotyczyć: 1) poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu robót budowlanych lub zmiany technologii na korzystniejszą, nowocześniejszą, tańszą niż określona w Dokumentacji; 2)aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny lub zmianę obowiązujących przepisów, 3)wprowadzenie do dokumentacji projektowej zmian, o których mowa w art. 36a ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 ze zm.). wymagających zgody projektanta 4)zmiany producenta urządzeń, 5)zmiany wymiarów lub położenia elementów związanych z robotą budowlaną, 6)zmiany w kolejności i terminach wykonywania robót budowlanych niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy 7)zmiany ilości robót budowlanych, usług lub dostaw w stosunku do przedmiaru mieszczących się jednak w opisie przedmiotu zamówienia, 8)konieczności zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku: a)konieczności wykonania robót dodatkowych w rozumieniu art.67 ust.1. pkt.5 ustawy warunkujących wykonanie przedmiotu zamówienia. b)wstrzymania wykonywania całości lub części robót na skutek wystąpienia okoliczności niezależnych od wykonawcy. c)wykrycia na etapie sprawdzania i aktualizacji dokumentacji dostarczonej przez Zamawiającego wadliwości lub niekompletności projektu budowlanego, które powodują konieczność zmiany lub uzupełnienia projektu budowlanego, a ponadto: zagrażają bezpieczeństwu robót w trakcie ich realizacji lub po ich ukończeniu, niezależnie od tego, czy zagrożenie dotyczy życia lub zdrowia ludzi czy interesów osób trzecich lub nie zagrażają bezpieczeństwu jak wyżej, lecz prowadzą do innych niekorzystnych cech wykonywanego obiektu, obniżając jego walory funkcjonalne bądź estetyczne lub prowadzą do niepotrzebnych kosztów samej inwestycji, bądź przedłużają czas jej realizacji, powyższe będzie możliwe pod warunkiem potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru w dokumentacji budowy wystąpienia okoliczności uzasadniających zmianę terminu. 9)uzasadnionej rezygnacji z wykonania części robót budowlanych w wyniku zmian wprowadzonych do dokumentacji projektowej; 10)zmiany osób wyznaczonych do pełnienia funkcji, jak też powołania nowych, z tym, że kwalifikacje nowo wprowadzonych osób muszą być takie same albo wyższe od kwalifikacji personelu wykazanego w ofercie; 11) zmiana podwykonawcy robót wskazanych w ofercie, pod warunkiem uzyskania zgody zamawiającego na zatrudnienie nowego podwykonawcy; 12)zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku VAT - w takim przypadku Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego - dotyczy to części wynagrodzenia za prace, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano; 5.Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 4 pkt.3 wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, strona inicjująca zmianę przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian oraz niezbędne rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez zamawiającego. 6.Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 4 jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego: 1)opis propozycji zmiany, 2)uzasadnienie zmiany, 3)obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie wykonawcy, 4)opis wpływu zmiany na harmonogram robót i termin wykonania umowy. 7.Uzasadnienie zmiany, o którym mowa w ust. 6 pkt. 2 może dotyczyć: 1)obniżenia kosztu wykonania robót lub kosztu eksploatacji (użytkowania) obiektu, 2)poprawy wartości lub podniesienia sprawności ukończonych robót budowlanych, 3)podniesienia wydajności urządzeń, 4)podniesienia bezpieczeństwa wykonywania robót, 5)usprawnienia w trakcie użytkowania obiektu, 6)opóźnienia, utrudnienia, zawieszenia robót lub przeszkód spowodowanych przez zamawiającego lub dających się przypisać zamawiającemu, personelowi zamawiającego; lub innemu wykonawcy, zatrudnionemu przez zamawiającego do innych czynności w miejscu realizacji zamówienia, 7)zaistnienia nieprzewidzianych w umowie warunków geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk, wyjątkowo niekorzystnych warunków klimatycznych, a także innych przeszkód lub skażeń uniemożliwiających kontynuowanie umowy na przewidzianych w niej warunkach. 8)zmiany przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu umowy bądź wysokość wynagrodzenia wykonawcy. 8.Jednakże wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużenia terminu wykonania umowy i zwiększenia wynagrodzenia w zakresie, w jakim konieczność dokonania zmiany została spowodowana przez jakikolwiek błąd lub opóźnienie ze strony wykonawcy, włącznie z błędem lub opóźnionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikającego z obowiązków wykonawcy. 9.Dokonanie zmian, o których mowa w ust. 4 wymaga podpisania aneksu do umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kolaki.pl w zakładce Zamówienia publiczne oraz http://bip.ug.kolaki.wrotapodlasia.pl/przet/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w Urzędzie Gminy Kołaki Kościelne, ul. Kościelna 11, 18-315 Kołaki Kościelne.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29 lipca 2013 r. godzina 10:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego tj. w Sekretariacie Urzędu Gminy w Kołakach Kościelnych, ul. Kościelna 11, 18-315 Kołaki Kościelne, pokój Nr 13.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Działania 321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej w zakresie gospodarki wodno-ściekowej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, Oś 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

 


 

                                                                                                                      Wójt Gminy

Barbara Wasiulewska

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Kołaki Kościelne

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Biała

Wprowadzający: Anna Biała

Data wprowadzenia: 2013-07-12

Modyfikujący: Anna Biała

Data modyfikacji: 2013-07-12

Opublikował: Anna Biała

Data publikacji: 2013-07-12