Kołaki Kościelne, dnia 13 grudnia 2013 r.

GP.271.9.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

BudowA przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kołaki Kościelne”

Numer ogłoszenia: 519556 - 2013; data zamieszczenia: 13.12.2013

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 496788 - 2013 data 03.12.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Kołaki Kościelne, ul. Kościelna 11, 18-315 Kołaki Kościelne, woj. podlaskie, tel. 86 2703026 w. 15, fax. 862703026 w. 13.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1.

 • W ogłoszeniu jest: Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. tj. do dnia 19 grudnia 2013 r. do godz. 10:00.

 • W ogłoszeniu powinno być: Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. tj. do dnia 23 grudnia 2013 r. do godz. 9:00.

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2.

 • W ogłoszeniu jest: Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonania przedmiotowego zamówienia wówczas, gdy wykaże się on: a) doświadczeniem polegającym na wykonaniu w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie robót budowlanych odpowiadających przedmiotowi zamówienia tj. należytą realizacją co najmniej 2 zamówień polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków w oferowanej technologii (tj. oczyszczalnie hybrydowe lub w technologii SBR) i wyłącznie spełniających wytyczne normy zharmonizowanej PN-EN 12566-3+A1:2009, gdzie każde z zamówień obejmowało budowę min. 150 PBOŚ (potwierdzone dokumentami zawierającymi informacje, że roboty dotyczyły budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w oferowanej technologii, spełniających wytyczne normy zharmonizowanej PN-EN 12566-3+A1:2009 i zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone). oraz b) doświadczeniem polegającym na wykonaniu w okresie ostatnich trzech lat a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie usług serwisowych odpowiadających przedmiotowi zamówienia tj. należytą realizacją co najmniej 2 zamówień polegających na świadczeniu usług serwisowych oferowanych PBOŚ (tj. oczyszczalni hybrydowych lub w technologii SBR spełniających wytyczne normy zharmonizowanej PN-EN 12566-3+A1:2009) przez okres min. 12 m-cy każde, gdzie każde zamówienie obejmowało usługi serwisowe dla min. 150 PBOŚ..

 • W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonania przedmiotowego zamówienia wówczas, gdy wykaże się on: a)doświadczeniem polegającym na wykonaniu w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie robót budowlanych odpowiadających przedmiotowi zamówienia tj. należytą realizacją co najmniej 2 zamówień polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków w oferowanej technologii (tj. oczyszczalnie hybrydowe lub w technologii SBR) i wyłącznie spełniających wytyczne normy zharmonizowanej PN-EN 12566-3+A1:2009, gdzie każde z zamówień obejmowało budowę min. 150 PBOŚ lub realizacją 1 zamówienia polegającego na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków w oferowanej technologii (tj. oczyszczalnie hybrydowe lub w technologii SBR) i wyłącznie spełniających wytyczne normy zharmonizowanej PN-EN 12566-3+A1:2009, które obejmowało budowę min. 250 PBOŚ (potwierdzone dokumentami zawierającymi informacje, że roboty dotyczyły budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w oferowanej technologii, spełniających wytyczne normy zharmonizowanej PN-EN 12566-3+A1:2009 i zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone). b)doświadczeniem polegającym na wykonaniu w okresie ostatnich trzech lat a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie usług serwisowych odpowiadających przedmiotowi zamówienia tj. należytą realizacją zamówień polegających na świadczeniu usług serwisowych oferowanych PBOŚ (tj. oczyszczalni hybrydowych lub w technologii SBR spełniających wytyczne normy zharmonizowanej PN-EN 12566-3+A1:2009), gdzie zamówienia obejmowały usługi serwisowe dla łącznej liczby min. 150 PBOŚ przez okres min. 12 m-cy..

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.6.

 • W ogłoszeniu jest: 1. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał podmiotów trzecich, przedkłada dodatkowo następujące dokumenty: a)przy korzystaniu z wiedzy i doświadczenia innych podmiotów: - oświadczenie wykonawcy zawierające informacje na temat charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem oraz zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, - zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia b)przy korzystaniu z osób zdolnych do wykonania zamówienia: - zobowiązanie osoby lub podmiotu trzeciego, który taką osobę udostępni do uczestniczenia w realizacji zamówienia w powierzonym zakresie wraz z oświadczeniem potwierdzającym posiadanie wymaganych uprawnień oraz doświadczenia, c) przy korzystaniu ze zdolności finansowych innych podmiotów: - zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 2. W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć dodatkowo: a) specyfikacje techniczne oferowanych zespołów urządzeń, zawierające informacje na temat ich parametrów technicznych, potwierdzające wymagany w dokumentacji technicznej efekt redukcji zanieczyszczeń. b) Deklarację Właściwości Użytkowych CE wystawioną przez producenta na podstawie dokonanych badań przez jednostkę notyfikowaną potwierdzającą spełnianie przez zaoferowane oczyszczalnie normy PN-EN 12566-3+A1:2009 sporządzoną zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. U. Unii Europejskiej z dnia 4 kwietnia 2011 r. L 88/5), c) pełny raport z badań potwierdzający zgodność ze zharmonizowaną normą europejską PN-EN 12566-3+A1:2009 wydany dla konkretnego typoszeregu urządzeń przez jednostkę notyfikowaną przez Komisję Europejską zawierający szczegółowe wyniki badań na skuteczność oczyszczania ścieków, wodoszczelność, trwałość i wytrzymałość (wg opisu w pkt. 1.5 STWiOR), d) zaświadczenie niezależnego podmiotu potwierdzające, że producent zaoferowanych PBOŚ spełnia wymogi normy PN-EN ISO 9001:2009P - Systemy zarządzania jakością w zakresie wysokich standardów produkcji. e) karty katalogowe, rysunki i opisy umożliwiające ocenę oferty pod względem zgodności z wymaganiami Zamawiającego. 3. Inne dokumenty a) wypełniony formularz ofertowy (wg załączonego wzoru nr 1), b) pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie (jeżeli dotyczy), c) pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej ofertę i oświadczenia (jeśli uprawnienie tych osób nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty), d) kosztorys ofertowy..

 • W ogłoszeniu powinno być: 1. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał podmiotów trzecich, przedkłada dodatkowo następujące dokumenty: a)przy korzystaniu z wiedzy i doświadczenia innych podmiotów: - oświadczenie wykonawcy zawierające informacje na temat charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem oraz zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, - zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia b)przy korzystaniu z osób zdolnych do wykonania zamówienia: - zobowiązanie osoby lub podmiotu trzeciego, który taką osobę udostępni do uczestniczenia w realizacji zamówienia w powierzonym zakresie wraz z oświadczeniem potwierdzającym posiadanie wymaganych uprawnień oraz doświadczenia, c) przy korzystaniu ze zdolności finansowych innych podmiotów: - zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 2. W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć dodatkowo: a) specyfikacje techniczne oferowanych zespołów urządzeń, zawierające informacje na temat ich parametrów technicznych, potwierdzające wymagany w dokumentacji technicznej efekt redukcji zanieczyszczeń. b) Deklarację Właściwości Użytkowych CE wystawioną przez producenta na podstawie dokonanych badań przez jednostkę notyfikowaną potwierdzającą spełnianie przez zaoferowane oczyszczalnie normy PN-EN 12566-3+A1:2009 sporządzoną zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. U. Unii Europejskiej z dnia 4 kwietnia 2011 r. L 88/5), c) pełny raport z badań potwierdzający zgodność ze zharmonizowaną normą europejską EN 12566-3:2005+A1:2009 lub polską normą zharmonizowaną PN-EN 12566 3+A1:2009 przenoszącą normę europejską wydany dla konkretnego typoszeregu urządzeń przez jednostkę notyfikowaną przez Komisję Europejską zawierający szczegółowe wyniki badań na skuteczność oczyszczania ścieków, wodoszczelność, trwałość i wytrzymałość (wg opisu w pkt. 1.5 STWiOR), d) W przypadku producentów krajowych zaświadczenie niezależnego podmiotu potwierdzające, że producent zaoferowanych PBOŚ spełnia wymogi normy PN-EN ISO 9001:2009P - Systemy zarządzania jakością w zakresie wysokich standardów produkcji, natomiast w przypadku producentów zagranicznych należy dostarczyć certyfikat zgodności systemu zarządzania jakością z wymaganiami normy ISO 9001:2008 wydanej w 2008 roku przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną, gdyż wydana w języku polskim w 2009 roku przez Polski Komitet Normalizacyjny norma PN-EN ISO 9001:2009P, wprowadza normę ISO 9001:2008 metodą uznania. Wymagania obu norm są identyczne. e) karty katalogowe, rysunki i opisy umożliwiające ocenę oferty pod względem zgodności z wymaganiami Zamawiającego. 3. Inne dokumenty a) wypełniony formularz ofertowy (wg załączonego wzoru nr 1), b) pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie (jeżeli dotyczy), c) pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej ofertę i oświadczenia (jeśli uprawnienie tych osób nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty), d) kosztorys ofertowy..

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.

 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.12.2013 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Gminy w Kołakach Kościelnych, ul. Kościelna 11, 18-315 Kołaki Kościelne, pokój Nr 13..

 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.12.2013 godzina 9:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Gminy w Kołakach Kościelnych, ul. Kościelna 11, 18-315 Kołaki Kościelne, pokój Nr 13..

II.2) Tekst, który należy dodać:

 • Miejsce, w którym należy dodać tekst: III.6.

 • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: f) Oświadczenie zapewniające, że oferowana przez Wykonawcę oczyszczalnia spełnia i na etapie wykonawstwa będzie spełniała wymagania obowiązującej na dzień wykonywania robót normy oraz zobowiązanie do dostarczenia dokumentów potwierdzających, że montowane urządzenia są zgodne z obowiązującą normą (w tym celu należy wypełnić, podpisać i opieczętować oświadczenie wzór nr 8 SIWZ).

 


 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Kołaki Kościelne

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Biała

Wprowadzający: Anna Biała

Data wprowadzenia: 2013-12-13

Modyfikujący: Anna Biała

Data modyfikacji: 2013-12-13

Opublikował: Anna Biała

Data publikacji: 2013-12-13