Kołaki Kościelne, dnia 24 lipca 2013 r.

GP.271.7.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

„Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kołaki  Kościelne”

Numer ogłoszenia: 293754 - 2013; data zamieszczenia: 24.07.2013

 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 274240 - 2013 data 12.07.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Gminy Kołaki Kościelne, 18-315 Kołaki Kościelne, woj. podlaskie, tel. 0-862703026 w. 15, fax. 0-862703026 w. 13.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4.
  • W ogłoszeniu jest: Projekt zakłada budowę 370 sztuk PBOŚ wraz z infrastrukturą niezbędną do ich prawidłowego funkcjonowania na terenie gminy Kołaki Kościelne, w tym: a)budowę 222 sztuk PBOŚ przeznaczonych dla 1-5 użytkowników o pojemności minimum 4,8 m3 (1-6 RLM), b)budowę 137 sztuk PBOŚ dla 5-8 użytkowników o pojemności minimum 4,8 m3 (4-9 RLM), c)budowę 11 sztuk PBOŚ dla 8 i więcej użytkowników o pojemności minimum 6 m3 (6-12 RLM)..
  • W ogłoszeniu powinno być: Projekt zakłada budowę 370 sztuk PBOŚ wraz z infrastrukturą niezbędną do ich prawidłowego funkcjonowania na terenie gminy Kołaki Kościelne, w tym: a) budowę PBOŚ 6 RLM - 144 sztuk, b) budowę PBOŚ 9 RLM - 153 sztuk, c) budowę PBOŚ 12 RLM - 62 sztuk, d) budowę PBOŚ 15 RLM - 9 sztuk, e) budowę PBOŚ 18 RLM - 2 sztuki..
  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4.
  • W ogłoszeniu jest: Opcja: Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z realizacji części przedmiotu zamówienia w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie poszczególnych mieszkańców. Zamawiający deklaruje, że minimalny zakres przedmiotu zamówienia, który zostanie wykonany w ramach przedmiotowego zamówienia obejmuje: 1.budowę 180 sztuk PBOŚ przeznaczonych dla 1-5 użytkowników o pojemności minimum 4,8 m3 (1-6 RLM), 2.budowę 120 sztuk PBOŚ dla 5-8 użytkowników o pojemności minimum 4,8 m3 (4-9 RLM), 3.budowę 8 sztuk PBOŚ dla 8 i więcej użytkowników o pojemności minimum 6 m3 (6-12 RLM). Realizacja pozostałej części przedmiotu zamówienia zostanie zrealizowana po złożeniu przez Zamawiającego oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji wraz ze wskazaniem zakresu zamówienia..
  • W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z realizacji części przedmiotu zamówienia w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie poszczególnych mieszkańców. Opcja: Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z realizacji części przedmiotu zamówienia w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie poszczególnych mieszkańców. Zamawiający deklaruje, że minimalny zakres przedmiotu zamówienia, który zostanie wykonany w ramach przedmiotowego zamówienia obejmuje: a) budowę PBOŚ 6 RLM - 120 sztuk, b) budowę PBOŚ 9RLM - 130 sztuk, c) budowę PBOŚ 12 RLM - 50 sztuk, d) budowę PBOŚ 15 RLM - 7 sztuk, e) budowę PBOŚ 18 RLM - 1 sztuki. Realizacja pozostałej części przedmiotu zamówienia zostanie zrealizowana po złożeniu przez Zamawiającego oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji wraz ze wskazaniem zakresu zamówienia..
  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.5.
  • W ogłoszeniu jest: b)deklaracja zgodności potwierdzająca spełnianie przez zaoferowane oczyszczalnie normy PN-EN 12566-3+A1:2009 (deklaracja CE zgodna ze wzorem umieszczonym w normie PN-EN 12566-3+A1:2009 i obowiązującymi przepisami krajowymi), d) lista wraz z opinią przynajmniej trzech podmiotów samorządowych korzystających z serwisu producenta oferowanych urządzeń potwierdzająca wymóg określony w pkt. 3.4 ppkt. 4 SIWZ..
  • W ogłoszeniu powinno być: b) Deklaracja Właściwości Użytkowych wystawiona przez producenta na podstawie dokonanych badań przez jednostkę notyfikowaną sporządzoną zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. (Dz.U. L 88) z dnia 4 kwietnia 2011 r ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG. d) lista wraz z opinią przynajmniej trzech podmiotów samorządowych korzystających z serwisu Wykonawcy oferowanych urządzeń potwierdzająca wymóg określony w pkt. 3.4 ppkt. 4 SIWZ..

 

Wójt Gminy

Barbara Wasiulewska

 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Kołaki Kościelne

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Biała

Wprowadzający: Anna Biała

Data wprowadzenia: 2013-07-24

Modyfikujący: Anna Biała

Data modyfikacji: 2013-07-24

Opublikował: Anna Biała

Data publikacji: 2013-07-24