Kołaki Kościelne, dnia 04.06.2014 r.

GP.271.2.2014

 

Kołaki Kościelne: ODBIERANIE, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE

Numer ogłoszenia: 120239 - 2014; data zamieszczenia: 04.06.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kołaki Kościelne, 18-315 Kołaki Kościelne, woj. podlaskie, tel. 86 2703026 w. 15, faks 0-862703026 w. 13.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kolaki.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ODBIERANIE, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Kołaki Kościelne oraz wyposażenie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zwanej dalej PSZOK, położonego przy ulicy Kościelnej w Kołakach Kościelnych. Zamówienie ma się odbywać w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Środowiska z 29 maja 2012 roku w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645), rozporządzeniem Ministra Środowiska z 25 maja 2012 roku w sprawie poziomów ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r. poz. 122), zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, przyjętego Uchwałą Nr XX/233/12 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2012-2017 oraz zapisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie Kołaki Kościelne zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy w Kołakach Kościelnych nr XVII/91/12 z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kołaki Kościelne (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 1026 wraz z późn. zm.). Szczegółowe dane charakteryzujące zamówienie: 1) Powierzchnia gminy Kołaki Kościelne wynosi 7 376 ha. 2) Liczba zameldowanych mieszkańców Gminy Kołaki Kościelne wynosi 2488 osób (dane na podstawie ewidencji ludności na dzień 31 grudnia 2013 r.). Liczba osób wskazanych w deklaracjach na dzień 30 kwietnia 2014 r. wynosi 1925, w tym 58 osób zadeklarowało segregację, natomiast 1867 osób zadeklarowało zbieranie odpadów niesegregowanych. 3) Liczba gospodarstw wg deklaracji złożonych do dnia 30 kwietnia 2014 r. wynosi 517, w tym 514 to budynki jednorodzinne oraz 3 to lokale wielorodzinne (dom parafialny, budynek Urzędu Gminy, budynek Poczty). Zgodnie z deklaracjami 15 nieruchomości zadeklarowało segregację odpadów, a 502 odbiór odpadów niesegregowanych. 4) Dla osób, które zadeklarowały segregacje odpadów mamy gospodarstwa: 1 osobowe - 2 sztuki, 2 osobowe - 5 sztuk, 4 osobowe - 2 sztuki, 5 osobowe - 2 sztuki, 6 osobowe - 2 sztuki i 8 osobowe - 2 sztuki. 5) Dla osób, które zadeklarowały odbiór odpadów niesegregowanych mamy gospodarstwa: 1 osobowe - 65 sztuk, 2 osobowe - 105 sztuk, 3 osobowe - 77 sztuk, 4 osobowe - 86 sztuk, 5 osobowe - 61 sztuk, 6 osobowe - 63 sztuki, 7 osobowe - 35 sztuk, 8 osobowe - 5 sztuk, 9 osobowe - 1 sztuka i 10 osobowe - 4 sztuki. 6) Na terenie gminy Kołaki Kościelne położonych jest 24 miejscowości /wsi/, w przeważającej części o zabudowie zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej (miejscowość Kołaki Kościelne), w tym występuje tzw. zabudowa kolonijna obejmująca - 46 nieruchomości. 7) Objazd wszystkich wsi na terenie gminy Kołaki Kościelne z instalacji wyznaczonej jako miejsce zagospodarowania (poddania odzyskowi lub unieszkodliwieniu) dla Gminy Kołaki Kościelne w Planie Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2012-2017, tj. Zakładu Przetwarzania i Utylizacji Odpadów w Czerwonym Borze łącznie z zabudową kolonijną to około 250 km. 8) Zamawiający wyliczył ogólną ilość powstających odpadów na terenie Gminy Kołaki Kościelne w oparciu o Plan Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2012-2017, dane GUS oraz dane własne: a) Przyjęty wskaźnik produkcji odpadów komunalnych, do dalszych wyliczeń, to - 300 kg/rok/mieszkańca. b) Produkcja odpadów w okresie miesięcznym na 1 mieszkańca: 300 kg : 12 = 25 kg. c) Produkcja odpadów w okresie miesięcznym przez ogół mieszkańców: 25 kg x 1925 = 48 125 kg. d) Produkcja odpadów w okresie 12-miesięcznym przez ogół mieszkańców: 48 125 kg x 12 miesięcy = 577,50 tony..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.50.00.00-2, 90.51.10.00-2, 90.51.20.00-9, 90.51.31.00-7, 90.53.30.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium..

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania uprawnień wówczas, gdy wykaże się on posiadaniem: a) aktualnego zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Wójta Gminy Kołaki Kościelne, w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Kołaki Kościelne. b) zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu i zbierania odpadów, wydane przez właściwy organ - zgodnie ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) c) wpisu do rejestru przedsiębiorców i organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska dotyczącego zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie informacji zawartych w złożonych dokumentach i oświadczeniach zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonania przedmiotowej usługi wówczas, gdy wykaże się on doświadczeniem polegającym na wykonaniu w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną usługą odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy o masie łącznej odebranych odpadów komunalnych w ciągu następujących po sobie 12 miesięcy co najmniej - 500 Mg wraz z załączeniem dokumentów potwierdzonych, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie informacji zawartych w złożonych dokumentach i oświadczeniach zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający będzie uważał za spełniony warunek dotyczący potencjału technicznego jeżeli Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia wykaże, iż: a) dysponuje specjalistycznym sprzętem zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122), w tym: co najmniej 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, co najmniej 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, co najmniej 1 pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej. Szczegółowe wymagania dla ww. pojazdów wynikają z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122) tj.: -pojazdy muszą być trwale i czytelnie oznakowane w widocznym miejscu, nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości; -W zakresie utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów Wykonawca musi zapewnić, aby: pojazdy były zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów, podczas ich magazynowania, przeładunku, a także transportu; pojazdy były poddawane myciu i dezynfekcji z częstotliwością gwarantującą zapewnienie im właściwego stanu sanitarnego, nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w okresie letnim nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie, a Wykonawca posiadał aktualne dokumenty potwierdzające wykonanie tej czynności, na koniec każdego dnia roboczego pojazdy były opróżnione z odpadów i były parkowane wyłącznie na terenie bazy magazynowo-transportowej. -W zakresie wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów Wykonawca musi zapewnić, aby: konstrukcja pojazdów zabezpieczała przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizowała oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady; pojazdy były wyposażone w system: monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów umożliwiający weryfikację tych danych; pojazdy były wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników. b) dysponuje bazą magazynowo-transportową usytuowaną na terenie gminy Kołaki Kościelne lub w odległości nie większej niż 60 km od jej granicy, na terenie, do którego Wykonawca posiada tytuł prawny. Szczegółowe wymagania dla bazy magazynowo-transportowej wynikają z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122) tj.: teren bazy magazynowo-transportowej powinien być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym; miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów muszą być zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu; miejsca magazynowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych powinny być zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych; teren bazy magazynowo-transportowej musi być wyposażony w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, pochodzących z terenu bazy zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, 951 i 1513 oraz z 2013 r. poz. 21); baza magazynowo-transportowa powinna być wyposażona w: miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów, pomieszczenie socjalne dla pracowników odpowiadające liczbie zatrudnionych osób, miejsca do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych i legalizowaną samochodową wagę najazdową - w przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów; na terenie bazy magazynowo-transportowej powinien znajdować się także: punkt bieżącej konserwacji i napraw pojazdów oraz miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów (o ile czynności te nie są wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy magazynowo-transportowej), na terenie bazy magazynowo-transportowej muszą znajdować się urządzenia do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie informacji zawartych w złożonych dokumentach i oświadczeniach zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca musi wykazać, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie niższej niż 100 000 zł. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie informacji zawartych w złożonych dokumentach i oświadczeniach zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
  • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
  • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) wypełniony formularz ofertowy, b) oświadczenie, że wykonawca dysponuje bazą magazynowo-transportową usytuowaną na terenie gminy lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy gminy Kołaki Kościelne, na terenie do którego posiada tytuł prawny. W oświadczeniu należy podać gdzie baza jest zlokalizowana oraz załączyć jej opis zawierający informacje, o których mowa w punkcie 6.2.3 lit. b SIWZ. c) pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie (jeżeli dotyczy), d) pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej ofertę i oświadczenia (jeśli uprawnienie tych osób nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

2. Zgodnie z art. 144 ustawy zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy określają następujące warunki zmiany: zmiana wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, w takim przypadku wynagrodzenie ulegnie odpowiedniej zmianie bez konieczności aneksowania umowy, zmiana personelu wykonawcy lub zamawiającego, zmiana podwykonawcy za pomocą którego Wykonawca wykazał spełnianie warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku zaproponowany nowy podwykonawca, zobowiązany jest wykazać spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym, niż dotychczasowy podwykonawca.

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kolaki.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Kołaki Kościelne, ul. Kościelna 11 18-315 Kołaki Kościelne, pokój nr 15.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.06.2014 godzina 10:00, miejsce: W Sekretariacie Urzędu Gminy Kołaki Kościelne, ul. Kościelna 11, 18-315 Kołaki Kościelne, pokój nr 13.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Wójt Gminy

Barbara Wasiulewska

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Kołaki Kościelne

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Biała

Wprowadzający: Anna Biała

Data wprowadzenia: 2014-06-04

Modyfikujący: Anna Biała

Data modyfikacji: 2014-06-04

Opublikował: Anna Biała

Data publikacji: 2014-06-04