Kołaki Kościelne, dnia 09.05.2011r.

AS. 271.1.2011O G Ł O S Z E N I E

O P R Z E T A R G U N I E O G R A N I C Z O N Y M


Gmina Kołaki Kościelne, ul. Kościelna 11, 18-315 Kołaki Kościelne

ogłasza przetarg nieograniczony na:


Dostawę żwiru drogowego łamanego gruzem budowlanym na potrzeby bieżącego remontu dróg na terenie gminy Kołaki Kościelne1. Zamawiający:

Gmina Kołaki Kościelne, ul. Kościelna 11, 18-315 Kołaki Kościelne.


2. Określenie trybu zamówienia:

Przetarg nieograniczony, o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).


3.Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacje istotnych warunków zamówienia, można odebrać bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Kołaki Kościelne, ul. Kościelna 11, I – piętro, pokój nr 16.

Adres strony internetowej, na której dostępna jest SIWZ: www.kolaki.pl w zakładce Zamówienia publiczne oraz na stronie BIP Urzędu Gminy Kołaki Kościelne: http://bip.ug.kolaki.wrotapodlasia.pl/przet/

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest Krzysztof Kossakowski.


4. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

a) Przedmiotem zamówienia jest dostawa żwiru drogowego do bieżącego utrzymania dróg gminnych w łącznej ilości do 2 000 m3 z podziałem na następujące zadania:

- dostawa żwiru drogowego z doziarnieniem gruzem budowlanym w ilości 50% we wskazane miejsce (materiał własny) bez rozgarniania,

- dostawa żwiru drogowego z doziarnieniem gruzem budowlanym w ilości 50% we wskazane miejsce (materiał własny) wraz z rozgarnięciem równiarką,

- dostawa żwiru drogowego z doziarnieniem gruzem budowlanym w ilości 50% we wskazane miejsce (materiał własny) wraz z profilowaniem i wyrównaniem nawierzchni drogi przed i po dostawie za pomocą równiarki.

b) Maksymalna ilość kruszywa na jednej wywrotce w trakcie transportu nie może przekraczać 12 m3.

c) Dostawa powinna być wykonana w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia i wskazania miejsca przez zamawiającego.

d) Prace w ramach kontraktu wiążą strony do 31.12.2011r.z możliwością przedłużenia na rok 2012 za zgodą Wykonawcy, bez zmiany cen. O przedłużeniu umowy na rok 2012 decyduje Zamawiający po dokonaniu analizy cen rynkowych. Od decyzji o ewentualnym braku przedłużenia umowy na rok następny nie będzie przysługiwało Wykonawcy odwołanie bądź jakiekolwiek roszczenia.

e) Według kodów klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych CPV przedmiotem zamówienia jest 14.21.21.20-7 – Żwir.

f) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.5. Informację o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Nie dopuszcza sie składania ofert wariantowych.


6. Termin wykonania zamówienia.

Umowa będzie obowiązywała do 31.12.2011r. z możliwością przedłużenia umowy na rok 2012.


7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków:

a) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 • Spełniają warunki, określone przepisami art. 22 ust.1 Pzp dotyczące:

 • posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

 • posiadania wiedzy i doświadczenia;

 • dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

 • sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 • Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp.

 • Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym.

b) Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferenci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • Zaświadczenie z właściwego organu rejestrowego, że Wykonawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, potwierdzające, że profil działania Wykonawcy odpowiada profilowi robót objętych postępowaniem,

 • oświadczenie, ze osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (m. in. posiadać koncesję na wydobywanie kruszywa, posiadać zezwolenie na transport po drogach publicznych),

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP,

 • oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,

 • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami,

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,

 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,

 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt 7 lit. b,

 • jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

 • dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

c) Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia”.


8. Informacje na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.


9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Jedynym kryterium wyboru jest cena – 100%.


10. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Kołakach Kościelnych, pokój nr 13. Termin składania ofert upływa dnia 20 maja 2011r. o godz. 1100.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 maja 2011r. o godz. 1115 w siedzibie zamawiającego pokój nr 16.


11. Termin związania ofertą:

Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni kalendarzowych liczonych od daty otwarcia ofert.


12. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej:

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.


13. Informację o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.


14. Informację o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna:

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

15. Informację o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.

Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w

art.67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego.

 

WÓJT GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE

Barbara Wasiulewska

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Kołaki Kościelne

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Biała

Wprowadzający: Anna Biała

Data wprowadzenia: 2011-05-09

Modyfikujący: Anna Biała

Data modyfikacji: 2011-05-09

Opublikował: Anna Biała

Data publikacji: 2011-05-09