Kołaki Kościelne, 27.07.2010 r.

ZSKK.341-2/10


Przetarg nieograniczony na dzierżawę pomieszczeń i wyposażenia oraz prowadzenie stołówki i kuchni szkolnej w Zespole Szkół w Kołakach Kościelnych z możliwością świadczenia usług gastronomicznych dla ludności


 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Zespół Szkół im. abp. Romualda Jałbrzykowskiego w Kołakach Kościelnych,

ul. Kościelna 26, 18-315 Kołaki Kościelne,

tel. 86 270-34-81

 1. Określenie trybu zamówienia:

przetarg nieograniczony

 1. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.kolaki.pl, http://bip.ug..kolaki.wrotapodlasia.pl/przet/.

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

1.Po wydzierżawieniu od szkoły pomieszczeń kuchni oraz stołówki Dzierżawca zobowiązany będzie do prowadzenia stołówki na następujących zasadach:

 1. codzienne przygotowanie (zgodnie z normami żywieniowymi) i wydawanie obiadów dla żywienia zbiorowego dla uczniów i pracowników Zespołu Szkół w Kołakach Kościelnych od godziny 10.45 do godziny 13.00, z wyłączeniem dni wolnych od nauki. Wszelkie zmiany dotyczące czasu i terminów wydawania posiłków wymagają wcześniejszego uzgodnienia obu stron. Orientacyjna ilość codziennie wydawanych obiadów wynosi 150 szt. Liczba ta w trakcie okresu dożywiania może ulec zmianie, co może wpłynąć na zwiększenie jak i na zmniejszenie liczby posiłków.

 2. koszt jednego pełnowartościowego obiadu dla ucznia może wynosić maksymalnie 6,00 zł brutto, z możliwością zakupu przez ucznia zupy (maksymalna cena zupy – 2,50 zł/szt) lub II dania (maksymalna cena II dania – 3,50 zł/szt).

Dla pracownika i osób innych wg własnej kalkulacji.

 1. dla osób innych niż uczniowie objętych Programem „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” cena posiłku nie będzie wyższa niż wyżej określona (lit. b).

 2. minimalna miesięczna stawka czynszu nie może być niższa niż 200,00 zł brutto.

 3. utrzymanie czystości i porządku na terenie stołówki i kuchni zgodnie z wymogami odpowiednich służb,

 4. doposażenia na własny koszt wynajętego pomieszczenia w urządzenia niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej (urządzenia te pozostają przez okres trwania umowy i są po jej wygaśnięciu własnością Oferenta),

 5. na własny koszt Oferent będzie przeprowadzał konserwacje, remonty bieżące i kapitalne urządzeń wydzierżawionych z częstotliwością zgodną z technologią użytkowania tych urządzeń.

 6. na własny koszt Oferent będzie przeprowadzał niezbędne naprawy i remonty dzierżawionych pomieszczeń w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły,

 7. Oferent, poza czynszem, będzie uiszczał opłaty stałe za liczniki oraz koszty opłat eksploatacyjnych takich jak: energia elektryczna (licznik), woda, (licznik), kanalizacja (wg wskazań licznika - zużycia wody), wywóz nieczystości (50% wartości faktur wystawionych przez wykonawcę usług), c.o. (wskaźnik zużycia ciepła w szkole /m2 dla ogrzewanej powierzchni dzierżawionej, tj. 100,00 m2 ustalony na podstawie kosztów zużycia ciepła za poprzedni sezon grzewczy) związanych z prowadzeniem działalności gastronomicznej z terminem płatności do 10 każdego miesiąca.

 8. po zakończeniu umowy nastąpi komisyjny odbiór dzierżawionych przez oferenta pomieszczeń,

 9. strony zastrzegają sobie prawo wcześniejszego rozwiązania umowy, za uprzednim 3 miesięcznym wypowiedzeniem.

 10. Oferent zobowiązany jest do przestrzegania zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 11. Oferent zobowiązany jest do zatrudnienia na umowy o pracę dwóch osób obecnie pracujących w kuchni w Zespole Szkół w Kołakach Kościelnych przez cały czas trwania umowy.

 1.  

  1.  

  2.  

  3.  

   1.  

 1.  

  1.  

  2.  

  3.  

   1.  

2.Łączna powierzchnia kuchni, stołówki wraz z pomieszczeniami pomocniczymi wynosi : 58,80 m2. Zestawienie pomieszczeń objętych powyższym zakresem usług zawarte jest w załączniku nr 1do SIWZ.

Szczegółowy wykaz sprzętu i wyposażenia znajdującego się w wynajmowanych pomieszczeniach zawarty jest w załączniku nr 2 do SIWZ.

3 .Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 1. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 1. Termin wykonania zamówienia:

od 01.09.2010 r. do 30.06.2013 r.

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 1. spełnią warunki określone w art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.),

 2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust 1 i 2 ustaw z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.),

 3. spełnią wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w oparciu o dokumenty wymagane w rozdziale VI SIWZ metodą spełnia/nie spełnia z zastrzeżeniem art.26 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 1. Informacja na temat wadium:

Wadium nie jest wymagane.

 1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 1. Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się kryterium najkorzystniejszego bilansu następujących elementów:

 • najniższa cena ofertowa brutto za przygotowanie jednego obiadu,

 • wysokość czynszu za najem stołówki i dzierżawę urządzeń/ brutto/ za okresy miesięczne

 1. Współczynniki wag do w/w kryteriów wynoszą:

 • ceny za przygotowanie jednego obiadu – 80%,

 • wysokość czynszu za najem stołówki i dzierżawę urządzeń - 20%.

 1. Miejsce i termin składania ofert:

1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Zespół Szkół w Kołakach Kościelnych, ul. Kościelna 26, 18 – 315 Kołaki Kościelne w dni robocze (oprócz sobót) w godzinach od 900 do 1400 w sekretariacie.

2. Oferty należy składać do 06.08.2010 r. do godz. 10.00

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.08.2010 r. o godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego: Zespół Szkół w Kołakach Kościelnych, ul. Kościelna 26, 18 – 315 Kołaki Kościelne w sekretariacie.

 1. Termin związania ofertą:

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca pozostaje związany z ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 1. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej:

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

 1. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

 1. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna:

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 1. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art.67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień:

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Dyrektor

Janusz Grodzki

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Kołaki Kościelne

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Biała

Wprowadzający: Anna Biała

Data wprowadzenia: 2010-07-28

Modyfikujący: Anna Biała

Data modyfikacji: 2010-07-28

Opublikował: Anna Biała

Data publikacji: 2010-07-28