Kołaki Kościelne, dnia 25.05.2011r.

AS. 271.2.2011

O G Ł O S Z E N I E

O     P R Z E T A R G U       N I E O G R A N I C Z O N Y M


Gmina Kołaki Kościelne, ul. Kościelna 11, 18-315 Kołaki Kościelne

ogłasza przetarg nieograniczony na:


Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kołaki Kościelne”

I. Zamawiający:

Gmina Kołaki Kościelne, ul. Kościelna 11, 18-315 Kołaki Kościelne.


II. Określenie trybu zamówienia:

 1. Przetarg nieograniczony, o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

 2. Realizacja zamówienia będzie finansowana w 100% przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Płatnikiem za realizację zamówienia będzie Gmina Kołaki Kościelne.


III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

 1. Specyfikację istotnych warunków zamówienia, można odebrać bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Kołaki Kościelne, ul. Kościelna 11, I – piętro, pokój nr 15.

 2. Adres strony internetowej, na której dostępna jest SIWZ: www.kolaki.pl w zakładce Zamówienia publiczne oraz na stronie BIP Urzędu Gminy Kołaki Kościelne: http://bip.ug.kolaki.wrotapodlasia.pl/przet/.

 3. Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest Anna Biała.


IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane oraz usługi z zakresu “Usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kołaki Kościelne” w ilości 13 418,10 m2 tj. 201,27 Mg. Wykonawca wykona usługę zgodnie ze szczegółowym zakresem rzeczowym prac i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Szczegółowy zakres prac obejmuje:

 1. Transport i unieszkodliwianie pokrycia dachowego wykonanego z płyt falistych azbestowo-cementowych dla budownictwa oraz płyt azbestowo-cementowych płaskich stosowanych w budownictwie z terenu gminy Kołaki Kościelne w ilości około 6 536,10 m2. W ramach prac wykonane zostaną: pakowanie, załadunek, transport odpadu niebezpiecznego z miejsca zbiórki do miejsca unieszkodliwiania, rozładunek i zdeponowanie wraz z kosztami unieszkodliwienia na składowisku odpadów niebezpiecznych zawierających azbest oraz prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów określonej w art. 36 ustawy z dnia 27 kwietnia 200l r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 ze zm.) z zastosowaniem wzorów dokumentów określonych Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U.z 2010 r. Nr 249, poz.1673) – “Karta przekazania odpadu”.

 2. Demontaż, transport i unieszkodliwienie pokrycia dachowego wykonanego z płyt falistych azbestowo-cementowych dla budownictwa oraz płyt azbestowo-cementowych płaskich stosowanych w budownictwie z terenu gminy Kołaki Kościelne w ilości około 6 882,00 m2. W ramach prac wykonane zostaną: demontaż pokrycia dachowego na wskazywanych na bieżąco przez Zamawiającego budynkach znajdujących się na terenie gminy Kołaki Kościelne, pakowanie, załadunek, transport odpadu niebezpiecznego z miejsca zbiórki do miejsca unieszkodliwiania, rozładunek i zdeponowanie wraz z kosztami unieszkodliwienia na składowisku odpadów niebezpiecznych zawierających azbest oraz prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów określonej w art. 36 ustawy z dnia 27 kwietnia 200l r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 ze zm.) z zastosowaniem wzorów dokumentów określonych Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U.z 2010 r. Nr 249, poz.1673) – “Karta przekazania odpadu”.

 1. Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych CPV: 45.26.26.60-5 Roboty budowlane -Usuwanie azbestu, 90.65.00.00-8 Usługi usuwania azbestu.

 2. Ze względu na ograniczone środki finansowe Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego zadania do kwoty 95 000,00 zł brutto.

 3. Wykaz nieruchomości określający lokalizację i dane właścicieli posesji, z których należy usunąć wyroby zawierające azbest oraz przybliżony termin wykonania prac Wykonawca otrzyma po podpisaniu umowy. Zakres prac i termin wykonania każdorazowo powinien być ustalany z właścicielami nieruchomości. Wykonawca powinien wykazywać gotowość podjęcia prac następnego dnia od dokonania zgłoszenia przez właściciela nieruchomości.

 4. Wykonawca w ramach ceny ofertowej winien zapewnić:

 • sporządzenie planu pracy i planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu umowy,

 • nadzór osoby odpowiedzialnej za organizację wykonywanych robót i zabezpieczenie placu budowy,

 • uporządkowanie terenu po zakończeniu robót oraz ewentualną wypłatę odszkodowań z tytułu zniszczeń powstałych w wyniku prowadzenia robót lub prac związanych z nimi.

 1. Koszty ważenia wyrobów zawierających azbest ponosi Wykonawca. Ważenie zdemontowanych i odbieranych odpadów zawierających azbest powinno się odbywać w obecności właściciela nieruchomości. Wykonawca dokonuje ważenia i z tej czynności sporządza protokół zawierający co najmniej następujące informacje: imię i nazwisko właściciela nieruchomości, od którego odbierane są odpady zawierające azbest, adres nieruchomości, z której następuje odbiór odpadów, datę odbioru, ilość odebranych odpadów w Mg lub m2, potwierdzenie prawidłowego wykonania usługi.

 2. Wykonawca dostarcza Zamawiającemu potwierdzenie przyjęcia odpadu od właściciela nieruchomości (karta ewidencji odpadu i karta przekazania odpadu Wykonawcy) oraz dokumenty potwierdzające przyjęcie odpadów na składowisko posiadające zezwolenie na przyjmowanie odpadów zawierających azbest – miejsce utylizacji (karta przekazania odpadu).

 3. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami:

 1. Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U.z 2010r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.).

 2. Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).

 3. Ustawą z dnia 19 czerwca 1997r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2004r. Nr 3, poz. 20 z późn. zm.).

 4. Ustawą z dnia 28 października 2002r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U. z 2002r. Nr 199, poz. 1671 z późn. zm.).

 5. Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. 2005r. Nr 216, poz.1824).

 6. Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004r. Nr 71, poz. 649).

 7. Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U.2010 r. Nr 249, poz.1673).

 8. Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011r. Nr 8, poz.31).

 9. Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz.1623 z późn. zm.).

 10. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz .U.z 2003r. Nr 120, poz.1126).

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.


V. Informację o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.


VI. Termin wykonania zamówienia.

Umowa będzie obowiązywała do 30 września 2011r.


VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków:

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

a) Spełniają warunki, określone przepisami art. 22 ust.1 Prawa Zamówień Publicznych dotyczące:

 • posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

 • posiadania wiedzy i doświadczenia;

 • dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

 • sytuacji ekonomicznej i finansowej.

b) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp.

c) Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym.

 1. Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferenci powinni złożyć następujące dokumenty:

 1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp,

 2. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,

 3. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,

 4. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, wydane przez właściwego dla siedziby, bądź miejsca zamieszkania wytwórcy odpadów (Wykonawcy) Starostę Powiatu - w formie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi wytwarzanymi w wyniku prowadzenia robót budowlanych oraz świadczenia usług w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest wraz z uprawnieniami do transportu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.) oraz z art. 6 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004r. Nr 71, poz. 649). W przypadku, gdy decyzja nie uprawnia Wykonawcy do transportu na terenie całego kraju wyrobów zawierających azbest oświadczenie Wykonawcy o zapewnieniu transportu odpadów niebezpiecznych do miejsca unieszkodliwiania,

 5. oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu uprawnień do unieszkodliwiania i magazynowania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest lub oświadczenie o posiadaniu ważnej umowy z podmiotem uprawnionym do wykonywania w/w czynności,

 6. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych tzn. oświadczenie, że dysponuje minimum 3 osobami posiadającymi odpowiednie szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest zgodnie z § 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 roku w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. 2005r. Nr 216, poz. 1824) oraz, że dysponuje co najmniej jedną osobą przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika robót, posiadającą uprawnienia do nadzorowania i kierowania robotami budowlanymi w branży konstrukcyjno-budowlanej i należy do izby zawodowej inżynierów budownictwa, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,

 7. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum jedną usługę usuwania i transportu materiałów zawierających azbest, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, np. referencje, protokoły odbioru itp.,

 8. wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami tj. oświadczenie Wykonawcy że dysponuje minimum 1 pojazdem przystosowanym do załadunku i transportu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest zgodnie z § 10 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004r. Nr 71, poz. 649),

 9. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

 10. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

 11. Opłacona polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 30 000 PLN.

 12. Wykonawca może polegać na zasobach wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia – Wykonawca przedstawi pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia ,

 13. jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

 • dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

 1. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia”. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.


VIII. Informacje na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.


IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Jedynym kryterium wyboru jest cena – 100%.


X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Kołakach Kościelnych, pokój nr 13. Termin składania ofert upływa dnia 9 czerwca 2011r. o godz. 1100.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 czerwca 2011r. o godz. 1115 w siedzibie zamawiającego pokój nr 15.


XI. Termin związania ofertą:

Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni kalendarzowych liczonych od daty otwarcia ofert.


XII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej:

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.


XIII. Informację o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.


XIV Informację o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna:

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.


XV. Informację o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.

Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

 

 

WÓJT GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE

Barbara Wasiulewska

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Kołaki Kościelne

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Biała

Wprowadzający: Anna Biała

Data wprowadzenia: 2011-05-25

Modyfikujący: Anna Biała

Data modyfikacji: 2011-05-25

Opublikował: Anna Biała

Data publikacji: 2011-05-25