Kołaki Kościelne, dnia 3 marca 2014 r.

 

RD.271.1.2014

 

 

Wykonawcy

 

Dotyczy: postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004., -Prawo zamówień publicznych(Dz.U. z 2013 r. ,poz. 907 z późn.zm.) pn.„Dostawa pospółki żwirowej łamanej gruzem na potrzeby bieżącego remontu dróg na terenie Gminy Kołaki Kościelne”-ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych nr15993-2014 z dnia 24 stycznia 2014 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE

o unieważnieniu postępowania

 

Gmina Kołaki Kościelne, działając zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.-Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. ,poz. 907 z późn.zm) zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę pospółki żwirowej łamanej gruzem na potrzeby bieżącego remontu dróg na terenie Gminy Kołaki Kościelne”prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Postępowanie zostało unieważnione na mocy art.93 ust. 1 pkt 7, w związku z art.7 ust.1 i 2 i art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.-Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. ,poz. 907 z późn.zm).

 

UZASADNIENIE

 

Po otwarciu ofert w dniu 10 lutego 2014 r. o godzinie 10:15 w trakcie trwania czynności ich badania, Zamawiający powziął informację o niespójności pomiędzy wykazem dokumentów żądanych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu zamieszczonych w ogłoszeniu o zamówieniu a w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Ogłoszenie o zamówieniu zawiera inne informacje niż SIWZ w zakresie dokumentów żądanych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W SIWZ brak jest informacji dotyczącej wykazu dokumentów jakich Zamawiający żąda w zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy dotyczących potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesji, zezwoleń, lub licencji.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy Zamawiający przygotował i zamieścił ogłoszenie o zamówieniu według wzoru określonego zgodnie z art. 11 ust. 6 ustawy, gdzie w sekcji III w punkcie 4.1 podał informację o oświadczeniach lub dokumentach jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 ustawy.

W ogłoszeniu o zamówieniu Zamawiający zażądał od Wykonawców potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesji, zezwoleń lub licencji.

W SIWZ powyższa informacja nie została zawarta a w konsekwencji nie zostały określone dokumenty jakimi powinni wykazać się Wykonawcy.

Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 6 ustawy Zamawiający ma obowiązek określić w SIWZ zakres dokumentów, na podstawie których będzie weryfikował spełnienie, bądź nie spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców. W sporządzonym przez Zamawiającego SIWZ zawężono wykaz dokumentów żądanych od Wykonawców potwierdzających spełnienie warunków, odmiennie niż to zostało określone w ogłoszeniu o zamówieniu.

Niespójność treści SIWZ z treścią ogłoszenia o zamówieniu dotyczy również żądania potwierdzenia że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy.

W SIWZ Rozdz. 6 pkt 2 Zamawiający zażądał oświadczenia od osób fizycznych w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy , dołączając wzór dokumentu- załącznik nr 6 a nie zamieścił tego w treści ogłoszenia o zamówieniu.

Art. 25 ust. 1 ustawy stanowi, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający może żądać od Wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. Rodzaje dokumentów jakich należy żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane zostały określone w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r.(Dz.U.z 2013 r. poz. 231).

Wymaganie powyższego oświadczenia należy uznać za bezzasadne oraz sprzeczne z powyższym Rozporządzeniem.

Art. 7 ust 1 ustawy stanowi iż, Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. Niedoprecyzowanie oraz sprzeczność informacji o wykazie dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu uniemożliwiło podjecie decyzji o wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z powyższym artykułem.

Treść ogłoszenia jest sprzeczna z treścią SIWZ, ponieważ w SIWZ zamieszczono inny wykaz dokumentów na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu niż w ogłoszeniu o zamówieniu. Sytuacja w której Zamawiający zamieszcza sprzeczne informacje w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ jest niedopuszczalna z punktu widzenia Prawa Zamówień Publicznych.

W ocenie Zamawiającego zaistniałe rozbieżności pomiędzy ogłoszeniem o zamówieniu zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych, a treścią SIWZ dotyczą na tyle istotnej kwestii, iż uzasadnione jest unieważnienie postępowania z powodu niemożliwej do usunięcia wady uniemożliwiającą dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej i w następstwie wyboru zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający po otwarciu ofert nie mógł dokonać usunięcia opisywanej wady, ponieważ ustawa nie dopuszcza zmiany SIWZ i ogłoszenia po upływie terminu składania ofert.

Z uwagi na powyżej wskazane okoliczności , wobec zaistniałych przesłanek wskazanych w art. 93 ust.1 pkt 7 ustawy , postępowanie zostało unieważnione.

 

Wójt Gminy Kołaki Kościelne

Barbara Wasiulewska

 

 

 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Kołaki Kościelne

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Biała

Wprowadzający: Anna Biała

Data wprowadzenia: 2014-03-03

Modyfikujący: Anna Biała

Data modyfikacji: 2014-03-03

Opublikował: Anna Biała

Data publikacji: 2014-03-03