Kołaki Kościelne, dnia 2 lipca 2013 r.

GP.271.5.2013

 

 

Do wszystkich Wykonawców

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr GP.271.5.2013 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na"Budowę przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kołaki Kościelne"

 

ZAWIADOMIENIE

o unieważnieniu postępowania

 

Gmina Kołaki Kościelne, ul. Kościelna 11, 18-315 Kołaki Kościelne działając zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane polegające pn. "Budowie przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kołaki Kościelne" prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

 

 

Uzasadnienie

 

W dniu 7 czerwca 2013 r. Zamawiający w ogłoszeniu o przetargu nieograniczonym oraz SIWZ wyznaczył termin składania ofert w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego na "Budowę przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kołaki Kościelne" prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dzień 24 czerwca 2013 r. godz. 1000, który w dniu 21 czerwca 2013 r. został przedłużony do dnia 2 lipca 2013 roku godz. 1000. W wyznaczonym terminie nie została złożona żadna oferta.

 

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

 

 

 

 

Wójt Gminy

Barbara Wasiulewska

 

 

 

 

 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Kołaki Kościelne

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Biała

Wprowadzający: Anna Biała

Data wprowadzenia: 2013-07-02

Modyfikujący: Anna Biała

Data modyfikacji: 2013-07-02

Opublikował: Anna Biała

Data publikacji: 2013-07-02