Kołaki Kościelne, dnia 20.06.2011r.

AS.271.3.2011 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania z zakresu “Remont świetlicy wiejskiej we wsi Wróble-Arciszewo”

Gmina Kołaki Kościelne działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane polegające na “Remoncie świetlicy wiejskiej we wsi Wróble-Arciszewo”.

PYTANIE 1:

Proponujemy zmianę zapisu w § 5 ust. 7 wzoru umowy na zapis:

Rozliczenie wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy nastąpi fakturami częściowymi wystawianymi nie częściej niż raz w miesiącu oraz fakturą końcową za całkowicie zakończony i wykonany przedmiot umowy. Wystawienie faktury końcowej nastąpi na podstawie podpisanego przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego, zapłata dokonana będzie w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT za wykonane roboty”.

Powyższa zmiana pozwoli podnieść atrakcyjność przetargu co z pewnością przyczyni sie do osiągnięcia niższej ceny ofertowej.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów umowy w sposób wyżej określony.

PYTANIE 2:

Zawracam się z zapytaniem o wyjaśnienie w elemencie Dach brak jest rozbiórki starego pokrycia dachowego oraz łacenia dachu. Prosimy o podanie KNR o ujęcie to w przedmiarze robót. 

ODPOWIEDŹ:

Prace polegające na demontażu starego pokrycia dachowego oraz łacenia dachu nie są objęte niniejszym zamówieniem i wykonane zostaną odrębnie w ramach czynu społecznego.

 

Termin składania ofert nie ulega zmianie.

 

WÓJT GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE

 

Barbara Wasiulewska

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Kołaki Kościelne

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Biała

Wprowadzający: Anna Biała

Data wprowadzenia: 2011-06-20

Modyfikujący: Anna Biała

Data modyfikacji: 2011-06-20

Opublikował: Anna Biała

Data publikacji: 2011-06-20