Kołaki Kościelne, dnia 3 kwietnia 2013 r.

GP.271.1.2013

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr GP.271.1.2013 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Nadzór inwestorski nad realizacją projektu pn. "Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kołaki Kościelne"
 

Gmina Kołaki Kościelne działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz z częścią VIII SIWZ w odpowiedzi na zapytania wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi polegające na Nadzorze inwestorskim nad realizacją projektu pn. "Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kołaki Kościelne”.
 

PYTANIE 1:

W punkcie VII podpunkt 1 lit. e Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na przetarg - Nadzór inwestorski nad realizacją projektu pn. "Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kołaki Kościelne" Zamawiający zapisał - "opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 5 mln złotych ważną przez cały czas trwania umowy".

Obecnie każda osoba należąca do Izby Inżynierów Budownictwa posiada ubezpieczenie z tytułu działalności na kwotę 50 000 Euro.

Pytanie - Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczenia, że Oferent zobowiązuje się do zawarcia przedmiotowego ubezpieczenia w przypadku wygrania przetargu i przed zawarciem umowy na nadzór?

 

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający w pkt. VII ppkt. 1 lit. e SIWZ jako dokumentu zażądał opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 5 mln złotych ważną przez cały czas trwania umowy. Oświadczenie, że Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia przedmiotowego ubezpieczenia w przypadku wygrania przetargu i przed zawarciem umowy na nadzór - nie jest dokumentem potwierdzającym, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia i Zamawiający nie dopuszcza złożenia w/w oświadczenia.
 

Termin składania ofert nie ulega zmianie.

Wójt Gminy Kołaki Kościelne

Barbara Wasiulewska


 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Kołaki Kościelne

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Biała

Wprowadzający: Anna Biała

Data wprowadzenia: 2013-04-03

Modyfikujący: Anna Biała

Data modyfikacji: 2013-04-03

Opublikował: Anna Biała

Data publikacji: 2013-04-03