Kołaki Kościelne, dnia 13 czerwca 2013 r.

GP.271.5.2013 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr GP.271.5.2013 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Budowę przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kołaki Kościelne"


 

Gmina Kołaki Kościelne działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz z punktem 8.1 i 8.2 SIWZ w odpowiedzi na zapytanie wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane polegające na "Budowie przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kołaki Kościelne”.
 

PYTANIE 1:

Zgodnie z normą PN - EN 12566-3:2005+A1:2009, na którą powołuje się Zamawiający, jednym z najważniejszych parametrów funkcjonowania przydomowych oczyszczalni ścieków jest jakość oczyszczonych ścieków. Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści urządzenia równoważne?

 

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza urządzenia równoważne, dla których wymagania określono w pkt 2.2 Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w pkt 3.4. ust. 2 SIWZ, które spełniają zharmonizowaną normą europejską PN - EN 12566-3:2005+A1:2009 i posiadają deklarację zgodności potwierdzającą spełnianie przez zaoferowane oczyszczalnie normy PN-EN 12566-3+A1:2009 (deklaracja CE zgodna ze wzorem umieszczonym w normie PN-EN 12566-3+A1:2009 i obowiązującymi przepisami krajowymi).
 

Termin składania ofert nie ulega zmianie.

 

Wójt Gminy

Barbara Wasiulewska


 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Kołaki Kościelne

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Biała

Wprowadzający: Anna Biała

Data wprowadzenia: 2013-06-13

Modyfikujący: Anna Biała

Data modyfikacji: 2013-06-13

Opublikował: Anna Biała

Data publikacji: 2013-06-13