Kołaki Kościelne, dnia 28 czerwca 2013 r.

GP.271.5.2013


 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr GP.271.5.2013 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Budowę przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kołaki Kościelne"


 

Gmina Kołaki Kościelne działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą" oraz z punktem 8.1 i 8.2 SIWZ w odpowiedzi na zapytanie wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane polegające na "Budowie przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kołaki Kościelne”.


 

PYTANIA WYKONAWCÓW:

W dokumencie dodatkowym - STWIOR projektant dodatkowo ukierunkował wybór proponowanej oczyszczalni przydomowej do oczyszczalni, która będzie miała wszystkie cechy charakterystyczne:

  1. Nie dopuszcza się oczyszczalni, w których zbiorniki postawiono na planie koła. Zapis ogranicza konkurencję. Według projektanta oczyszczalnia na planie koła lub stożka jest gorsza? Wg badań badań wykonanych przez laboratorium notyfikowane - jest równorzędna do każdej innej.

  2. Osadnik gnilny musi być wyposażony z filtr doczyszczający, króciec umożliwiający włączenie wentylacji, zapis ogranicza konkurencję. Cecha osadnika gnilnego produkcji Sotralentz Sp. z o.o.

  3. Wnosi o skorygowanie zapisów STWIOR i SIWZ poprzez wykreślenie następujących zapisów:

  • w pkt 2.2 STWIOR parametry równoważności - technologia oczyszczania ścieków:

"Nie dopuszcza się instalacji oczyszczalni, których zbiorniki zbudowano na planie koła (w postaci pionowo ustawionego walca lub stożka).


 

ODPOWIEDZI:

Zamawiający wyjaśnia:

Ad 1) Ze względu na wysoki stan wód gruntowych projektant przyjął zbiorniki podłużne. Dobrano technologie dwuzbiornikową o parametrach podanych w SIWZ, dopuszczamy rozwiązania równoważne.

Ad 2) Osadnik gnilny musi być wyposażony w filtr doczyszczający.

Ad 3) Ze względu na wysoki stan wód gruntowych projektant przyjął zbiorniki podłużne.

 

Odpowiedź na pytania nie zmienia treści Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Termin składania ofert nie ulega zmianie.

 

Wójt Gminy

 

Barbara Wasiulewska

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Kołaki Kościelne

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Biała

Wprowadzający: Anna Biała

Data wprowadzenia: 2013-06-28

Modyfikujący: Anna Biała

Data modyfikacji: 2013-06-28

Opublikował: Anna Biała

Data publikacji: 2013-06-28