Kołaki Kościelne, dnia 24 lipca 2013 r.

GP.271.7.2013

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr GP.271.7.2013 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Budowę przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kołaki Kościelne"

 

            Gmina Kołaki Kościelne działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą" oraz z punktem 8.1 i 8.2 SIWZ w odpowiedzi na zapytanie wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane polegające na "Budowie przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kołaki Kościelne”.

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

1.      W punkcie 3.1. a. SIWZ Zamawiający określił, że dla 6 RLM objętość oczyszczalni ma wynosić 4,8 m3, co w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynosi 800 l/dzień. Jest to absurdalny jednostkowy zrzut ścieków przekraczający 10 krotnie pobór wody przez mieszkańców. Czy Zamawiający podtrzymuje ten wymóg wobec całkowicie innej praktyki badawczej wszystkich 33 jednostek notyfikowanych  w Europie udowadniających skuteczność oczyszczania ścieków dla tej samej liczby RLM w urządzeniach o objętości od 0,8 m3?

Zamawiający po konsultacjach doprecyzowuje wymagalność oczyszczalni i określa wielkości i ilości oczyszczalni:

a)      budowę PBOŚ 6 RLM - 144 sztuk,

b)      budowę PBOŚ 9RLM - 153 sztuk,

c)      budowę PBOŚ 12 RLM - 62 sztuk,

d)      budowę PBOŚ 15 RLM - 9 sztuk,

e)      budowę PBOŚ 18 RLM - 2 sztuki.

 

2.      W punkcie 3.1. c. SIWZ Zamawiający określił, że dla 8 i więcej RLM pojemność oczyszczalni określił na poziomie 6 m3, co w sposób oczywisty determinuje wykonanie zgodnie z Ustawą POŚ operatów wodnoprawnych i faktycznie nie jest to już oczyszczalnia przydomowa. Czy Zamawiający podtrzymuje ten wymóg pomimo przypuszczalnego bilansu dobowego ścieków na poziomie od 1,2 m3?

Tak jak powyżej.

 

3.      Właścicielem instalacji zgodnie z zasadami PROW jest gmina a nie właściciel lub użytkownik działki. Czy Zamawiający podtrzymuje zapis pkt. 3.3 o protokolarnym przekazaniu instalacji właścicielom lub władającym nieruchomością? Czy będzie to jedyny protokół zakończenia budowy instalacji?

Protokół o którym mowa w pkt. 3.1 ppkt. 3 SIWZ dotyczy zakończenia budowy instalacji, doprowadzenia placu budowy do stanu pierwotnego oraz przeszkolenia użytkowników oczyszczalni. Szczegóły dotyczące czynności odbiorowych zostały określone w §12 projektu umowy.

Inspektor nadzoru będzie podpisywał protokół końcowy oraz protokoły częściowe tak jak przewiduje to umowa.  Nie oznacza to wypełnienia postanowień art. 152 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska  (t.j. z 2008 r. Dz. U. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) dotyczącego zgłoszenia eksploatacji.

Uwaga: W projekcie umowy w §12 ust. 1 jest zapis: "Odbiorowi Zamawiającego podlegają poszczególne etapy robót budowlanych wynikające z harmonogramu rzeczowo-finansowego zgodnie z postanowieniami zawartymi w pkt. 14 STWiOR." natomiast powinno być: "Odbiorowi Zamawiającego podlegają poszczególne etapy robót budowlanych wynikające z harmonogramu rzeczowo-finansowego zgodnie z postanowieniami zawartymi w pkt. 7 STWiOR". W związku z powyższym projekt umowy w danym zakresie ulega zmianie.

 

4.      Czy Zamawiający przewiduje zgodnie z art. 152 Ustawy POŚ zgłoszenie faktu eksploatacji pojedynczego systemu?

TAK, zgodnie z  art. 152 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska  (t.j. z 2008 r. Dz. U. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).

 

5.      Czy na Wykonawcy spoczywa zgodnie z zapisem pkt. 3.5. SIWZ uzgodnienie lokalizacji oczyszczalni i pozostałych elementów pojedynczego systemu?

Ewentualne zmiany w lokalizacji Wykonawca musi uzgodnić z właścicielem działki, inwestorem i projektantem.

 

6.      Czy czas na oczekiwanie terminu wizyty w celu sprawdzenia miejsca realizacji zamówienia będzie odliczany od czasu realizacji zamówienia?

Zgodnie z pkt 3.1 SIWZ chodzi o możliwość (nie jest to obowiązek narzucony przez Zamawiającego) sprawdzenia przez Wykonawcę miejsca realizacji zamówienia na etapie przygotowywania ofert. Jeśli Wykonawca chce skorzystać z takiej możliwości powinien skontaktować się z osobą upoważnioną do kontaktów (rozdział 8 pkt.5 SIWZ) celem ustalenia terminu wizyty.

 

7.      Wykonanie minimalnej ilości instalacji (pkt 3.2. SIWZ) w ilości 308 szt lub 370 szt do dnia 30 września 2014 roku jest poważną różnicą. Do kiedy Zamawiający określi wielkość zamówienia? Praktycznie nie powinno wykonywać się inwestycji przy minusowych temperaturach. Jak Zamawiający podejdzie w przypadku, kiedy tak jak w tym roku przez 5 miesięcy ziemia była zmarznięta?

Zamówienie będzie realizowane w dwóch etapach (zgodnie z pkt. 5 SIWZ). Zgodnie z pkt. 16 ppkt. 1 SIWZ Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy do dostarczenia Zamawiającemu projektu szczegółowego harmonogramu robót uwzględniający terminy rozpoczęcia i zakończenia robót w poszczególnych lokalizacjach (opracowany w porozumieniu z Zamawiającym), w związku z czym wszelkie ustalenia w zakresie terminu i lokalizacji poszczególnych robót mogą zostać dokonane przed podpisaniem umowy. Wykonawca ustalając z Zamawiającym harmonogram rzeczowo – finansowy przed podpisaniem umowy, będzie musiał wziąć pod uwagę możliwość wykonywania robót w określonym terminie z uwzględnieniem warunków atmosferycznych tzn. że w harmonogramie nie można zaplanować robót ziemnych w okresie zimowym, gdy ziemia zazwyczaj jest zamarznięta. Zamawiający przed zatwierdzeniem harmonogramu sprawdzi czy zaplanowane terminy są realne. Jeżeli z przyczyn niezależnych od wykonawcy (i niemożliwych do przewidzenia) warunki atmosferyczne w ustalonym terminie będą  uniemożliwiały realizację robót to zgodnie z  §21 ust. 4 pkt.8 lit. b projektu umowy będzie istniała możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia.

Po zrealizowaniu 1 etapu (I etap - budowa 185 szt. oczyszczalni do 31 października 2013 roku) Zamawiający określi wielkość 2 etapu.

 

8.      Czy zgodnie z zapisem pkt 3.3. SIWZ za pełny raport z badań PBOŚ wykonane przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z normą PN EN 12566-3 Zamawiający rozumie protokół główny z ewentualnymi załącznikami oraz 4 protokoły badawcze ze skuteczności oczyszczania wodoszczelności, wytrzymałości i trwałości?

Tak Zamawiający wymaga kompletności badań zgodnie z normą PN-EN 12566-3+A1:2009 co doprecyzowuje STWIOR.

 

9.      Czy deklaracja w rozumieniu Zamawiającego jest tożsama z obowiązującą od 1 lipca br, deklaracją właściwości użytkowych i ma zawierać wymagane rozporządzeniem elementy?

Tak.

 

10.  Czy system rozsączania ma być wykonany zgodnie z zaleceniami PROW wynikającymi z normy tj średnio 15 mb drenażu klasycznego na 1 RLM lub 1 m2 powierzchni rozsączania/ 1 RLM?

TAK, wykonać zgodnie z projektem.

 

11.  Czy Zamawiający uzna jako równoważne systemy rozsączania tunele rozsączające, skrzynki lub pakiety rozsączające?

TAK, ale z aprobatami technicznymi.

 

12.  Czy wyroby użyte do systemów rozsączania muszą mieć aprobatę techniczną?

Tak

 

13.  Czy dla reaktora oczyszczalni i przyłącza ma być zachowana strefa przemarzania i jaką przyjąć wartość przykrycia?

Tak, wykonać zgodnie z projektem.

 

14.  Czy jako równoważne urządzenia opisane w pkt. 3.4.2. SIWZ należy uznać wszelkie oczyszczalnie przydomowe określone w normie PN EN 12566-3 posiadające pełną dokumentację badawczą wykonaną jedynie w jednostkach notyfikowanych oraz określonych w pkt 1 STWIOR przydomowych oczyszczalni ścieków pracujących w technologii niskoobciążonego osadu czynnego i zanurzonego złoża biologicznego z napowietrzaniem mechanicznym lub w technologii SBR.?

Tak, wszystkie oczyszczalnie przydomowe określone w normie PN-EN 12566-3+A1:2009 spełniające wymagania SIWZ i STWIOR.

 

15.  Czy w związku z zapisem 3.4.3 i 4 SIWZ Zamawiający będzie wymagał na etapie oferty przedłożenia DTR, zasad gwarancji i serwisu?

Tak. Zamawiający w pkt. 7.4 lit. a SIWZ wymaga, aby Wykonawca dostarczył specyfikacje techniczne oferowanych zespołów urządzeń. Dokumenty te muszą potwierdzać, że zaoferowane zespoły urządzeń spełniają wszystkie wymagania zamawiającego, także w zakresie gwarancji i serwisu wraz z rysunkiem technicznym i zwymiarowanym całym pojedynczym systemem, dla każdego rodzaju zaoferowanej PBOŚ.

 

16.  Czy za zamówienia określone w pkt.6.1.1. SIWZ Zamawiający będzie uznawał te prace wykonane zgodnie z powołaną normą zharmonizowaną?

Tak, zgodnie zapisami SWIZ.

 

17.  Czy dokumenty producenta (oświadczenia o dostawach, udostępnieniu dokumentów badawczych itd.) mogą być w formie kopii potwierdzonej przez Wykonawcę?

Tak zgodnie z § 7 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231) dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

 

18.  Czy jako koszty eksploatacyjne (pkt 15.1. SIWZ) Zamawiający nie bierze pod uwagę (prócz podanych) wszelkie koszty przewidywanych wymian części, materiałów, koszty serwisu i gwarancji, amortyzacji oraz okresowego wywozu osadów nadmiernych i one nie będą przedmiotem wyceny eksploatacyjnej?

Koszty eksploatacyjne wskazane w pkt. 15 ppkt. 1 SIWZ stanowią kryterium oceny ofert i będą oceniane zgodnie  opisem wskazanym w pkt, 15 ppkt. 2 SIWZ. Pozostałe koszty eksploatacyjne dotyczące napraw w okresie gwarancji oraz przeglądów gwarancyjnych (w tym wymiana części i materiałów) wykonawca winien wkalkulować w cenę oferty lub w cenę przeglądów gwarancyjnych zgodnie z zapisami pkt.13 SIWZ.

 

 

19.  Czy koszty eksploatacyjne należy podać przez okres 1 roku czy też przez połowę okresu amortyzacji tj 15 lat?

Należy podać te koszty, które podlegają ocenie (w sposób określony w SIWZ i formularzu ofertowym).

 

20.  Czy w przypadku konieczności wykonania większej niż 41 szt pompowni określonej w STWIOR  (np. wynikających ze zmian lokalizacji PBOŚ) wartość zamówienia ulegnie zmianie.

Ilości materiałów i urządzeń niezbędnych do prawidłowej pracy zainstalowanych PBOŚ podana w STWiOR i przedmiarach robót ze względu na przewidywane wynagrodzenie ryczałtowo-ilościowe gdzie wykonawca winien podać ryczałtową cenę za wykonanie kompletnej instalacji (z podziałem na wielkości) nie są ilościami niezmiennymi. Wykonawca oferując PBOŚ w konkretnej technologii będzie zobowiązany uwzględnić w ofercie potrzebną ilość materiałów do wykonania przedmiotu zamówienia. Jeżeli jednak w trakcie realizacji zamówienia w wyniku zmian po stronie Zamawiającego (np. istotna zmiana lokalizacji)  zajdzie potrzeba zmiany w dokumentacji projektowej to w projekcie umowy w §3 przewidziano sposób realizacji robót zamiennych.

 

21.  Czy Zamawiający z rozmysłem rezygnuje z obowiązku dostarczenia nakazanych normą badań trwałości (pkt 1.5. STWIOR)?

Oczyszczalnia ma spełniać wszystkie wymogi normy PN-EN 12566-3+A1:2009, a więc raport z badań trwałości także powinien być dołączony do oferty Wykonawcy. 

 

22.  Sterownik (pkt 2.2. STWIOR) jest integralną częścią PBOŚ bez którego żadna jednostka notyfikowana nie byłaby w stanie dokonać badań. Jednocześnie żadna jednostka notyfikowana nie daje osobnych protokołów badań na sterownik, śrubki czy zawory. Traktuje się to jako całość. PBOŚ. Na jakiej podstawie wynikającej z normy PN EN 12566-3 Zamawiający żąda osobnego badania sterownika i osobnego znakowania CE?

Wszystkie elementy oczyszczalni powinny spełniać wymogi normy PN-EN 12566-3+A1:2009 natomiast nie jest wymagany odrębny protokół.

 

23.   Opisana w pkt 2.4. STWIOR studnia chłonna z kręgiem perforowanym posiada 3,92 m2 powierzchni rozsączania co wystarcza zgodnie z normą tylko dla trzech osób. Czy Zamawiający dla 8 RLM przewiduje wykonanie trzech studni, czy też należy jednak wykonać inny sposób rozsączania?

Zamawiający przewiduje urządzenia równoważne zgodnie z SIWZ i STWIOR.

 

24.  Jaką długość drenażu klasycznego należy wg Zamawiającego przewidywać dla jednej osoby?

Zgodnie z zaleceniami PROW wynikającymi z normy DIN 4261 w zależności od rodzaju gruntu od 10 do 20 mb drenażu klasycznego na 1 osobę lub 1 m2/1 osobę/1 dzień.

 

25.  Czy w związku z przetargiem „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kołaki Kościelne” będzie udostępniony projekt, rysunki szczegółowe i profile podłużne?

Wszelkie rysunki i projekty jakimi dysonuje Zamawiający zostały już zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego. Wybrany Wykonawca będzie dysponował pełną dokumentacją.

 

26.  Zamawiający w STWiOR wymaga dostarczenia kopii raportów z badań wodoszczelności dla wszystkich oferowanych oczyszczalni, w tym zakresie wymaga dostarczenia raportu wodoszczelności dla oczyszczalni o RLM 1-6, RLM 4-9, RLM 6-12, wykonanego przez laboratorium notyfikowane zgodnie z załącznikiem „A” normy PN-EN 12566-3+A1:2009, a w szczególności tablicą „1” przedmiotowej normy. Czy Zamawiający uzna badanie wykonane dla poszczególnych zbiorników, z których składają się oczyszczalnie?

Wszystkie elementy oczyszczalni powinny posiadać badania zgodne z normą PN-EN 12566-3+A1:2009 określoną w SIWZ.

W związku z doprecyzowaniem określenia wielkości oczyszczalni w RLM, Zamawiający żąda dostarczenia badań wodoszczelności odpowiednio dla oczyszczalni o wielkości 6, 9, 12, 15 i 18 RLM.

 

27.  Czy w celu ochrony przed wilgocią sterowanie oczyszczalni powinno być umieszczone w obudowie zintegrowanej z urządzeniem, której klasa szczelności nie będzie niższa niż IP65, potwierdzona wynikami badań dołączonymi do oferty?

Zgodnie z zapisami SIWZ. Całe sterowanie pracą oczyszczalni winny znajdować się w szafce sterującej bez bezpośredniego styku z samą obudową reaktora oczyszczalni. Szafka nie może być posadowiona bezpośrednio na ziemi. Zamawiający żąda dokumentacji badawczej wykonanej przez jednostkę notyfikowaną kompletnej oczyszczalni, a nie osobno poszczególnych części i tak stanowiących całość lub determinujących właściwą pracę oczyszczalni.

 

28.  Czy do oferty należy dołączyć zdjęcia pokazujące wewnętrzną i zewnętrzną budowę przydomowej oczyszczalni ścieków, z których będzie wynikało w jaki sposób zachodzi pełen proces oczyszczania ścieków?

Czy załączone zdjęcia powinny zawierać dokładny opis wszystkich elementów oczyszczalni i być potwierdzone przez producenta oczyszczalni ścieków: „Firma ……………….. (pełna nazwa Producenta urządzeń) deklaruje, że załączone zdjęcia pokazują urządzenie ……………….. (pełna nazwa rodziny, typu i modelu urządzenia). Urządzenie widoczne na zdjęciu zostało przebadane przez laboratorium notyfikowane i jest znakowane znakiem CE”.

Zamawiający nie wymaga zdjęć. Zamawiający żąda przedłożenia w ofercie DTR wraz z rysunkami technicznymi PBOŚ odpowiednio zwymiarowanymi i opisanymi. W DTR musi znajdować się pełny opis procesu oczyszczania i sposób postępowania z osadami nadmiernymi. Zamawiający domniemywa, że dla inżynierów jest to bardziej czytelne i jednoznaczne.

 

29.  Czy przedstawiony przez Wykonawcę raport z badań PBOŚ na skuteczność oczyszczania zgodny z normą PN-EN 12566-3+A1:2009 wystawiony przez laboratorium notyfikowane przez Komisję Europejska powinien zawierać wszystkie wartości indywidualne pobranych 26 prób, które ułatwi Zamawiającemu analizę porównawczą parametrów pracy danej oczyszczalni w poszczególnych warunkach/sekwencjach zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. (DZ. U. Nr 195 poz. 2011)?

Zgodnie z normą PN-EN 12566-3+A1:2009 należy przedłożyć pełną dokumentację (wraz ze wszelkimi ewentualnymi załącznikami) z badań w jednostce notyfikowanej.

 

30.  Według orzecznictwa KIO celem badań wykonywanych przez uprawnione laboratoria na zlecenie producenta wyrobu budowlanego, jest ocena zgodności zaproponowanych wyrobów z powszechnie dostępnymi normami europejskimi, które określą parametry konieczne do spełnienia wymogów określonych w danej normie. Zatem badania, które potwierdzają, ze dany wyrób spełnia określone w normie wymagania, nie zawierają informacji podlegających ochronie zgodnie z ustawą o nieuczciwej konkurencji.

Czy gmina dopuszcza niezgodne z prawem utajnienie części lub wszystkich badań oczyszczalni wykonanych przez laboratorium notyfikowane, na podstawie których producent oczyszczalni wystawia deklarację zgodności CE na produkowane oczyszczalnie?

Gmina postępuje zgodnie z prawem i nie dopuszcza żadnych zachowań niezgodnych z prawem. W pkt 7.7 SIWZ określono zasady zastrzegania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

Każdy producent na swoją odpowiedzialność zgodnie z ustawą może utajnić część dokumentacji. Aktualnie producent nie wystawia deklaracji zgodności CE na produkowane oczyszczalnie (również przed 1 lipca takiej procedury nie było). Od 1 lipca 2013 producent wystawia Deklarację Właściwości Użytkowych na podstawie dokonanych badań przez jednostkę notyfikowaną. To determinuje producenta do znakowania produktu znakiem CE wraz z tabliczką o określonych prawem danych.

W związku z czym do oferty należy dołączyć Deklaracje Właściwości Użytkowych wystawione przez producenta na podstawie dokonanych badań przez jednostkę notyfikowaną.

 

31.  Czy Zamawiający posiada badania geologiczne pod każdą lokalizacje planowanego systemu rozsączania? Jeśli tak prosimy o ich udostępnienie.

Warunki gruntowo-wodne określone są w projekcie. Zamawiający nie posiada badań geologicznych pod każdą lokalizację.

 

32.  Zamawiający wybiórczo określa koszty eksploatacyjne oczyszczalni. Czy oprócz kosztów energii elektrycznej i biopretaratu nie należy jednak podać kosztów wymiany części, kosztów okresowego wywozu osadów, kosztów serwisu gwarancyjnego (który potem będzie brany jako koszt serwisu pogwarancyjnego)?

Koszty eksploatacyjne wskazane w pkt. 15 ppkt. 1 SIWZ stanowią kryterium oceny ofert i będą oceniane zgodnie opisem wskazanym w pkt, 15 ppkt. 2 SIWZ. Pozostałe koszty eksploatacyjne dotyczące napraw w okresie gwarancji oraz przeglądów gwarancyjnych (w tym wymiana części i materiałów) wykonawca winien wkalkulować w cenę oferty (tj. w cenę PBOŚ lub cenę przeglądów gwarancyjnych zgodnie z zapisami pkt.13 SIWZ), która także stanowi kryterium oceny ofert.

 

33.  Czy Zamawiający uzna jako elementy równoważne dla studni chłonnych i drenażu, system rozsączania w postaci tuneli rozsączających, skrzynek lub pakietów rozsączających?

TAK,  po konsultacjach Zamawiający zgodnie z wytycznymi PROW dopuszcza równoważne systemy rozsączania, ale z aprobatami technicznymi pod warunkiem dochowania zapisów z normy.

 

34.  Większość oczyszczalni jako kompletne urządzenie posiada również sterownik warunkujący prace oczyszczalni. Taki komplet jest w całości badany w jednostce notyfikowanej, tymczasem Zamawiający żąda dodatkowego protokołu badań i deklaracji. Czy Zamawiający podtrzymuje to żądanie, jeśli sterownik jest elementem przebadanym razem z całością oczyszczalni?

Oczyszczalnia ścieków jako kompletne urządzenie, łącznie ze sterowaniem, powinna być zgodna z normą określoną w SIWZ. W przypadku kiedy sterownik jest integralną częścią oczyszczalni przebadany jako komplet reaktora, Zamawiający odstąpi od takiego żądania.

 

35.  Zamawiający wymaga, aby producent urządzeń posiadał serwis fabryczny udokumentowany listą referencyjną z poświadczeniem satysfakcji klienta (listę wraz z opinią przynamniej trzech podmiotów samorządowych korzystających z serwisu producenta należy dołączyć do oferty).

Czy Zamawiający odstąpi od tego wymagania ze względu na to, ze producent nie jest stroną w niniejszym postępowaniu – umowa zawierana jest pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, a serwis gwarancyjny przeprowadzany jest przez Wykonawcę (to Wykonawca udziela gwarancji)?

Gwarancji udziela i serwis wykonywał będzie Wykonawca zamówienia. Zamawiający przyznaje rację pytającemu. Wobec żądania listy referencyjnej wykonanych inwestycji (wyłącznie w oparciu o normę PN-EN 12566-3+A1:2009) Zamawiający odstępuje od wymogu aby producent urządzeń posiadał serwis fabryczny udokumentowany listą referencyjną z poświadczeniem satysfakcji klienta (listę wraz z opinią przynajmniej trzech podmiotów samorządowych korzystających z serwisu producenta należy dołączyć do oferty).

W związku z powyższym w miejsce zapisu w pkt. 3.4 ppkt 4 SIWZ "Zamawiający wymaga, aby producent urządzeń posiadał serwis fabryczny udokumentowany listą referencyjną z poświadczeniem satysfakcji klienta (listę wraz z opinią przynajmniej trzech podmiotów samorządowych korzystających z serwisu producenta należy dołączyć do oferty)." wprowadza się zapis: "Zamawiający wymaga, aby Wykonawca urządzeń posiadał serwis oferowanych urządzeń udokumentowany listą referencyjną z poświadczeniem satysfakcji klienta (listę wraz z opinią przynajmniej trzech podmiotów samorządowych korzystających z serwisu  należy dołączyć do oferty). "

W miejsce zapisu w pkt. 7.4 lit. d SIWZ: "lista wraz z opinią przynajmniej trzech podmiotów samorządowych korzystających z serwisu producenta oferowanych urządzeń potwierdzająca wymóg określony w pkt. 3.4 ppkt. 4 SIWZ" wprowadza się zapis "lista wraz z opinią przynajmniej trzech podmiotów samorządowych korzystających z serwisu Wykonawcy oferowanych urządzeń potwierdzająca wymóg określony w pkt. 3.4 ppkt. 4 SIWZ".

 

 

36.  W dokumentacji przetargowej Zamawiający wymaga, aby oferowane oczyszczalnie spełniały normę PN-EN 12566-3+A1:2009. Do oferty należy załączyć m.in. raport z badań wykonany przez jednostkę notyfikowaną. W/w norma dotyczy „Małych oczyszczalni ścieków dla obliczeniowej liczby mieszkańców (OLM) do 50” – w normie nie występuje pojęcie osadnik, bioreaktor – norma dotyczy całkowitego urządzenia „Oczyszczalni”.

Czy badania wykonane przez jednostkę notyfikowaną i potwierdzające zgodność z w/w normą (badania: wodoszczelność, trwałość, skuteczność oczyszczalni, wytrzymałość, wymiary) mają obejmować cała oczyszczalnie (wszystkie elementy jako całość tzn. osadnik, bioreaktor, itd.) i potwierdzać wykonanie badań zgodnie z normą PN-EN 12566-3+A1:2009?

Zgodnie z normą PN-EN 12566-3+A1:2009 należy przedłożyć pełną dokumentację z badań w jednostce notyfikowanej. Badanie mają obejmować całość urządzenia, kompletną oczyszczalnie ścieków.

 

37.  Czy podane w dokumentacji przetargowej pojemności oczyszczalni ścieków są pojemnościami netto czy brutto?

Jedyną wielkością oczyszczalni dopuszczalną w przepisach jest ilość RLM. Po konsultacjach Zamawiający doprecyzowuje wartości graniczne wielkości PBOŚ jako 6, 9, 12, 15 i 18 RLM i do tych wielkości należy dobrać oferowane instalacje.

 

38.  Czy Zamawiający uzna badanie wykonane dla poszczególnych zbiorników, z których składają się oczyszczalnie?

Zamawiający uzna kompletne badania wykonane jedynie i zgodnie z zapisami normy zharmonizowanej  PN-EN 12566-3+A1:2009.

 

39.  Podane kryterium koszty eksploatacyjne jest nieprecyzyjne. Prosimy o bardzo wyraźne i jednoznaczne określenie poszczególnych pozycji tych kosztów oraz o określenie czasu odniesienia.

Patrz wyjaśnienia do pytań 18 i 32.

W pkt. 15 ppkt. 2 SIWZ oraz w formularzu ofertowym (str. 6) podano sposób wyliczenia kosztów podlegających ocenie w kryterium „koszty eksploatacyjne”. Zamawiający przypomina, że koszty eksploatacyjne podane w ofercie będą stanowiły podstawę do wyliczenia punktów w ww. kryterium. Koszty eksploatacji podlegające ocenie w kryterium nie stanowią ceny oferty, gdyż będą ponoszone przez bezpośrednich użytkowników.

Pozostałe koszty eksploatacyjne dotyczące napraw w okresie gwarancji oraz przeglądów gwarancyjnych (w tym wymiana części i materiałów) wykonawca winien wkalkulować w cenę oferty lub w cenę przeglądów gwarancyjnych zgodnie z zapisami pkt.13 SIWZ.

 

40.  Zamawiający żąda dostarczenia listy referencyjnej wykonanych inwestycji PBOŚ minimum 2 udokumentowanych oraz minimum 3 udokumentowanych satysfakcjonujących serwisów u innych Zamawiających. Proszę o wyjaśnienie sprzeczności.

Zamawiający odstąpił od listy satysfakcjonujących serwisów (patrz odpowiedź na pyt. 35).

 

41.  Czy Zamawiający jest w stanie określić miejsce, w którym będą pobierane ścieki oczyszczone do badań skuteczności?

Zamawiający przewiduje kontrolne badania skuteczności oczyszczania ścieków w 20 % wykonanych instalacji. Miejscem poboru oczyszczonych ścieków będzie studzienka przed wprowadzeniem ich do systemu rozsączania.

 

42.  Kto będzie właścicielem wykonanych urządzeń?

Zgodnie z metodologią – Zamawiający. PBOŚ zostaną przekazane na własność użytkownikom po 5 latach.

 

43.  Czy Zamawiający za tożsamy z faktem zgłoszenia eksploatacji uważa protokół przekazania wykonanych urządzeń władającym nieruchomością?

Nie. Zgłoszenie eksploatacji Wykonawca dokonuje do Urzędu Gminy po wykonaniu instalacji na podstawie art. 152 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska  (t.j. z 2008 r. Dz. U. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).

 

44.  Czy Zamawiający żąda przedłożenia Deklaracji zgodności (nieaktualnej) czy też Deklaracji właściwości użytkowych określonych w Rozporządzeniu PE?

Do oferty należy dołączyć Deklaracje Właściwości Użytkowych wystawione przez producenta na podstawie dokonanych badań przez jednostkę notyfikowaną.

 

45.  Czy wystarczającym udowodnieniem równoważności dostarczonej PBOŚ będzie pełna dokumentacja wykonane przez jednostkę notyfikowaną?

Tak, zgodnie z zapisami SIWZ.

 

46.  Zamawiający żąda wykonania 185 szt instalacji do 31 października. Tylko w teorii jest możliwe podpisanie umowy pomiędzy stronami do końca sierpnia. Przy 30 dniowym okresie  możliwości rozpatrywania ofert oznacza to w praktyce (bez dni ustawowo wolnych od pracy) maksymalnie 44 dni robocze, co może oznaczać wysłanie minimum 10 ekip wykonawczych. Te założenia są właściwe tylko w przypadku braku odwołań któregokolwiek z Wykonawców. Taki pośpiech może wypaczyć wysoką jakość wykonywania prac inwestycyjnych. Czy Zamawiający przewiduje negocjacje co do ilości wykonanych instalacji w określonym okresie, w razie przedłużenia terminu wyboru ofert po 15 sierpnia? Czy Zamawiający w dni wolne od pracy zapewni współpracę z osobami zaangażowanymi po stronie Zamawiającego w dni wolne od pracy – np. w soboty i po godz. 15 w dni robocze?

W zależności od sytuacji Zamawiający przewiduje racjonalizm w trakcie realizacji tej inwestycji.

 

47.  Zamawiający nie wspomina w dokumentacji przetargowej o gospodarce osadowej. Czy jest to sprawa wyłącznie Wykonawcy, pomimo, ze częstotliwość wybierania osadu ma duży wpływ na koszty eksploatacyjne? Jaki przyjąć koszt (właściwy dla terenu Zamawiającego) wywozu osadu w odniesieniu do 1 m3 bez kosztów transportu?

Zamawiający żąda dostarczenia w ofercie DTR w  której musi być wyraźnie określone postępowanie z osadami. Wybieranie osadów nie może być częściej niż raz na 6 miesięcy, a oczyszczalnia musi posiadać odpowiednią komorę do gromadzenia osadów nadmiernych.

 

 

Odpowiedzi na pytania zmieniają treść SIWZ, w następujący sposób:

a)      W treści SIWZ pkt 3.1 SIWZ jest zapis:

„Przedmiotem zamówienia jest budowa Przydomowych Biologicznych Oczyszczalni Ścieków zwanych dalej „PBOŚ” w ramach realizacji projektu pn. „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kołaki Kościelne”. Projekt zakłada budowę 370 sztuk PBOŚ wraz z infrastrukturą niezbędną do ich prawidłowego funkcjonowania na terenie gminy Kołaki Kościelne, w tym:       

a)      budowę 222 sztuk PBOŚ przeznaczonych dla 1-5 użytkowników o pojemności minimum 4,8 m3 (1-6 RLM),           

b)      budowę 137 sztuk PBOŚ dla 5-8 użytkowników o pojemności minimum 4,8 m3 (4-9 RLM),        

c)      budowę 11 sztuk PBOŚ dla 8 i więcej użytkowników o pojemności minimum 6 m3 (6-12 RLM).

zastąpić zapisem:

„Przedmiotem zamówienia jest budowa Przydomowych Biologicznych Oczyszczalni Ścieków zwanych dalej „PBOŚ” w ramach realizacji projektu pn. „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kołaki Kościelne”. Projekt zakłada budowę 370 sztuk PBOŚ wraz z infrastrukturą niezbędną do ich prawidłowego funkcjonowania na terenie gminy Kołaki Kościelne, w tym:            

a)      budowę PBOŚ 6 RLM - 144 sztuk,

b)      budowę PBOŚ 9RLM - 153 sztuk,

c)      budowę PBOŚ 12 RLM - 62 sztuk,

d)      budowę PBOŚ 15 RLM - 9 sztuk,

e)      budowę PBOŚ 18 RLM - 2 sztuki.”

 

b)      W treści SIWZ pkt 3.2 SIWZ jest zapis:

„Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z realizacji części przedmiotu zamówienia w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie poszczególnych mieszkańców.

Zamawiający deklaruje, że minimalny zakres przedmiotu zamówienia, który zostanie wykonany w ramach przedmiotowego zamówienia obejmuje:

a) budowę 180 sztuk PBOŚ przeznaczonych dla 1-5 użytkowników o pojemności minimum 4,8 m3 (1-6 RLM),  

b) budowę 120 sztuk PBOŚ dla 5-8 użytkowników o pojemności minimum 4,8 m3 (4-9 RLM),    

c) budowę 8 sztuk PBOŚ dla 8 i więcej użytkowników o pojemności minimum 6 m3 (6-12 RLM).

Realizacja pozostałej części przedmiotu zamówienia zostanie zrealizowana po złożeniu przez Zamawiającego oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji wraz ze wskazaniem zakresu zamówienia.”

zastąpić zapisem:

„Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z realizacji części przedmiotu zamówienia w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie poszczególnych mieszkańców.

Zamawiający deklaruje, że minimalny zakres przedmiotu zamówienia, który zostanie wykonany w ramach przedmiotowego zamówienia obejmuje:

a)      budowę PBOŚ 6 RLM - 120 sztuk,

b)      budowę PBOŚ 9RLM - 130 sztuk,

c)      budowę PBOŚ 12 RLM - 50 sztuk,

d)      budowę PBOŚ 15 RLM - 7 sztuk,

e)      budowę PBOŚ 18 RLM - 1 sztuki.

Realizacja pozostałej części przedmiotu zamówienia zostanie zrealizowana po złożeniu przez Zamawiającego oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji wraz ze wskazaniem zakresu zamówienia.”

c)      W treści SIWZ pkt 13 "Opis sposobu obliczania ceny" SIWZ otrzymuje brzmienie:

1.      Ze względu na przewidziane ryczałtowo-ilościowe wynagrodzenie wykonawcy cena oferty musi wynikać z iloczynu ilości przewidywanych do realizacji PBOŚ oraz jednostkowych cen ryczałtowych za wykonanie poszczególnych rodzajów oczyszczalni. W cenie należy także podać ryczałtowe ceny jednostkowe oraz wartość przeglądów gwarancyjnych wszystkich 370 szt. (z podziałem na wielkości) zaoferowanych urządzeń w okresie 5 lat.

2.      Kosztorys ofertowy należy sporządzić w oparciu o dostarczoną dokumentację projektową
i STWiOR. Wzór kosztorysu stanowi załącznik nr 1 do specyfikacji.

3.      W jednostkowych cenach ryczałtowych pozycji kosztorysowych za wykonanie poszczególnych rodzajów oczyszczalni należy ująć koszty wszystkich czynności, wymagań i badań składających się na wykonanie i oddanie do czynnej eksploatacji  kompletnych  PBOŚ wraz z infrastrukturą niezbędną do ich prawidłowego funkcjonowania tj. muszą obejmować m.in.:

a)      robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,

b)      wartość użytych urządzeń i materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,

c)      wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,

d)      koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

e)      koszty wykonania pomiarów i badań jakościowych niezbędnych do dokonania odbiorów,

f)       koszty doprowadzenia niepodlegającej zmianie powierzchni terenu prowadzenia robót do stanu pierwotnego i uporządkowaniu terenu budowy,

g)      podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami (z wyjątkiem podatku VAT).

W cenach jednostkowych należy także ująć wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, które wynikają:

a)      z lokalizacji i warunków realizacji robót budowlanych; 

b)      z obowiązujących przepisów (Prawo budowlane, bhp, Polskie Normy itp.);     

c)      z zasad sztuki budowlanej;          

d)      z możliwych do przewidzenia przy zachowaniu należytej staranności, konieczności wykonania prac dodatkowych, nie wskazanych w dokumentacji technicznej;

e)      z zapisów projektu umowy w tym dotyczących gwarancji (serwis gwarancyjny) ;        

f)       z organizacji placu budowy (koszty robót przygotowawczych, zagospodarowanie terenu budowy, usuwanie odpadów i opakowań pozostałych po zużytych materiałach, dozór budowy, ubezpieczenie budowy, koszty wykonania robót zabezpieczających, utrzymania bezpieczeństwa i higieny na terenie przyległym, na które budowa może oddziaływać, koszt transportu);

4.      W cenach jednostkowych przeglądów gwarancyjnych zaoferowanych urządzeń należy ująć wszelkie koszty niezbędne do wykonania usług przeglądu gwarancyjnego, gwarantujących prawidłową pracę zamontowanych urządzeń, w okresie 5 lat w tym m.in.:           
- koszty czynności przeglądu oczyszczalni wraz z ewentualnym wyregulowaniem oczyszczalni,

- koszty dojazdu serwisu,

- koszty ewentualnych części i materiałów podlegających wymianie w trakcie przeglądu.

5.      Wartość przeglądów gwarancyjnych należy obliczyć poprzez pomnożenie cen jednostkowych przeglądów gwarancyjnych dla poszczególnych urządzeń przez ilość wymaganych przeglądów w okresie 5 letniej gwarancji oraz przez ilość danych urządzeń.

6.      Podane w kosztorysie ceny jednostkowe netto będą cenami ryczałtowymi i nie ulegną podwyższeniu w czasie realizacji przedmiotu zamówienia.

7.      Podatek VAT wykonawca winien doliczyć przy podsumowaniu całego kosztorysu.

Cenę należy podać w formularzu ofertowym (zał. nr 1 do SIWZ) w złotych polskich – brutto z wyodrębnieniem wartości podatku VAT."

d)      W treści SIWZ pkt 7.4 lit. b jest zapis:

"Deklaracja zgodności potwierdzająca spełnianie przez zaoferowane oczyszczalnie normy PN-EN 12566-3+A1:2009 (deklaracja CE zgodna ze wzorem umieszczonym w normie PN-EN 12566-3+A1:2009 i obowiązującymi przepisami krajowymi)"

zastąpić zapisem:

"Deklaracja Właściwości Użytkowych wystawiona przez producenta na podstawie dokonanych badań przez jednostkę notyfikowaną sporządzoną zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. (Dz.U. L 88) z dnia 4 kwietnia 2011 r ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG".

e)      W treści SIWZ w pkt. 3.4 ppkt 4 jest zapis: "Zamawiający wymaga, aby producent urządzeń posiadał serwis fabryczny udokumentowany listą referencyjną z poświadczeniem satysfakcji klienta (listę wraz z opinią przynajmniej trzech podmiotów samorządowych korzystających z serwisu producenta należy dołączyć do oferty)." zastąpić zapisem: "Zamawiający wymaga, aby Wykonawca urządzeń posiadał serwis fabryczny udokumentowany listą referencyjną z poświadczeniem satysfakcji klienta (listę wraz z opinią przynajmniej trzech podmiotów samorządowych korzystających z serwisu  należy dołączyć do oferty). "

f)       W treści SIWZ w pkt. 7.4 lit. d jest zapis: "lista wraz z opinią przynajmniej trzech podmiotów samorządowych korzystających z serwisu producenta oferowanych urządzeń potwierdzająca wymóg określony w pkt. 3.4 ppkt. 4 SIWZ" zastąpić zapisem "lista wraz z opinią przynajmniej trzech podmiotów samorządowych korzystających z serwisu Wykonawcy oferowanych urządzeń potwierdzająca wymóg określony w pkt. 3.4 ppkt. 4 SIWZ".

 

 

Odpowiedzi na pytania zmieniają treść STWIOR, w następujący sposób:

a)      W treści STWIOR pkt 1.3 SIWZ jest zapis:

"Zaprojektowano trzy rodzaje biologicznych oczyszczalni, które dobrano na podstawie liczby osób zamieszkałych w poszczególnych domach:

  • dla 1 - 5 mieszkańców zaprojektowano 222 szt. biologicznych oczyszczalni o pojemności minimum 4,8 m3 (1-6 RLM)
  • dla 5 do 8 osób zaprojektowano 137 szt. biologicznych oczyszczalni o pojemności minimum 4,8 m3 (4-9 RLM)
  • dla 8 i więcej osób zaprojektowano 11 szt. biologicznych oczyszczalni o pojemności minimum 6 m3 (6-12 RLM)"

zastąpić zapisem:

"Zaprojektowano następujące rodzaje biologicznych oczyszczalni, które dobrano na podstawie liczby osób zamieszkałych w poszczególnych domach:

·         biologiczne oczyszczalnie ścieków 6 RLM - 144 sztuk,

·         biologiczne oczyszczalnie ścieków 9RLM - 153 sztuk,

·         biologiczne oczyszczalnie ścieków 12 RLM - 62 sztuk,

·         biologiczne oczyszczalnie ścieków 15 RLM - 9 sztuk,

·         biologiczne oczyszczalnie ścieków 18 RLM - 2 sztuki."

b)      W treści STWIOR pkt 1.5 SIWZ jest zapis:

"Wodoszczelności dla wszystkich oferowanych oczyszczalni, w tym zakresie wymaga dostarczenia raportu wodoszczelności dla oczyszczalni o RLM 1-6, RLM 4-9, RLM 6-12,wykonanego przez laboratorium notyfikowane zgodnie z załącznikiem „A” normy PN EN 12566-3+A1:2009, a w szczególności tablicą „1” przedmiotowej normy"

zastąpić zapisem:

"Wodoszczelności dla wszystkich oferowanych oczyszczalni, w tym zakresie wymaga dostarczenia raportu wodoszczelności dla oczyszczalni o RLM 6, 9, 12, 15, 18 wykonanego przez laboratorium notyfikowane zgodnie z załącznikiem „A” normy PN EN 12566-3+A1:2009, a w szczególności tablicą „1” przedmiotowej normy"

 

Odpowiedzi na pytania zmieniają treść załącznika nr 7 do SIWZ - projekt umowy w następujący sposób:

a)      W projekcie umowy w §12 ust. 1 jest zapis: "Odbiorowi Zamawiającego podlegają poszczególne etapy robót budowlanych wynikające z harmonogramu rzeczowo-finansowego zgodnie z postanowieniami zawartymi w pkt. 14 STWiOR." natomiast powinno być: "Odbiorowi Zamawiającego podlegają poszczególne etapy robót budowlanych wynikające z harmonogramu rzeczowo-finansowego zgodnie z postanowieniami zawartymi w pkt. 7 STWiOR".

b)      W projekcie umowy w §5 ust. 12 jest zapis: " W rozumieniu postanowienia ust. 10 terminem zakończenia robót budowlanych jest dzień zgłoszenia Zamawiającemu do końcowego odbioru robót budowlanych znajdujących się w takim stanie, że zgodnie z Umową upoważnia to Wykonawcę do ich zgłoszenia. Odbiór końcowy robót zostanie przeprowadzony zgodnie z wytycznymi zawartymi w  pkt. 13 i 14 STWiOR." natomiast powinno być: "W rozumieniu postanowienia ust. 10 terminem zakończenia robót budowlanych jest dzień zgłoszenia Zamawiającemu do końcowego odbioru robót budowlanych znajdujących się w takim stanie, że zgodnie z Umową upoważnia to Wykonawcę do ich zgłoszenia. Odbiór końcowy robót zostanie przeprowadzony zgodnie z wytycznymi zawartymi w pkt. 7 STWiOR.".

c)      W projekcie umowy w §8 ust. 1 pkt 8 jest zapis: "zapewniać bieżącą kontrolę jakości wykonywanych prac zgodnie z postanowieniami zawartymi w pkt. 12 STWiOR („Kontrola i badania w trakcie wykonywania robót”), przy uwzględnieniu uwag Zamawiającego dotyczących jakośc" natomiast powinno być: "zapewniać bieżącą kontrolę jakości wykonywanych prac zgodnie z postanowieniami zawartymi w pkt. 6 STWiOR („Kontrola jakości robót”), przy uwzględnieniu uwag Zamawiającego dotyczących jakości".

d)      W projekcie umowy w §2 ust. 2 zapis: "Przedmiotem umowy jest budowa Przydomowych Biologicznych Oczyszczalni Ścieków zwanych dalej „PBOŚ” w ramach realizacji projektu pn. „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kołaki Kościelne”. Projekt zakłada budowę 370 sztuk PBOŚ wraz z infrastrukturą niezbędną do ich prawidłowego funkcjonowania na terenie gminy Kołaki Kościelne, w tym:      

a)      budowę 222 sztuk PBOŚ przeznaczonych dla 1-5 użytkowników o pojemności minimum
4,8 m3 (1-6 RLM) – model…………………………….. producent………….,    

b)      budowę 137 sztuk PBOŚ dla 5-8 użytkowników o pojemności minimum 4,8 m3 (4-9 RLM) model…………………………….. producent…………

c)      budowę 11 sztuk PBOŚ dla 8 i więcej użytkowników o pojemności minimum 6 m3 (6-12 RLM) model…………………………….. producent…………"

zamienić na zapis:

"Przedmiotem umowy jest budowa Przydomowych Biologicznych Oczyszczalni Ścieków zwanych dalej „PBOŚ” w ramach realizacji projektu pn. „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kołaki Kościelne”. Projekt zakłada budowę 370 sztuk PBOŚ wraz z infrastrukturą niezbędną do ich prawidłowego funkcjonowania na terenie gminy Kołaki Kościelne, w tym:      

a)      budowę PBOŚ 6 RLM - 144 sztuk – model…………………………….. producent………….,        

b)      budowę PBOŚ 9RLM - 153 sztuk – model…………………………….. producent………….,         

c)      budowę PBOŚ 12 RLM - 62 sztuk – model…………………………….. producent………….,        

d)      budowę PBOŚ 15 RLM - 9 sztuk – model…………………………….. producent………….,          

e)      budowę PBOŚ 18 RLM - 2 sztuki – model…………………………….. producent…………."

c)      W projekcie umowy w §2 ust. 4 zapis:

"Zamawiający deklaruje, że minimalny zakres przedmiotu zamówienia, który zostanie wykonany w ramach przedmiotowego zamówienia obejmuje:

1.      budowę 180 sztuk PBOŚ przeznaczonych dla 1-5 użytkowników o pojemności minimum 4,8 m3 (1-6 RLM),   

2.      budowę 120 sztuk PBOŚ dla 5-8 użytkowników o pojemności minimum 4,8 m3 (4-9 RLM),

3.      budowę 8 sztuk  PBOŚ dla 8 i więcej użytkowników o pojemności minimum 6 m3 (6-12 RLM).

Realizacja pozostałej części przedmiotu zamówienia zostanie zrealizowana po złożeniu przez Zamawiającego oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji wraz ze wskazaniem zakresu zamówienia."

zamienić na zapis:

"Zamawiający deklaruje, że minimalny zakres przedmiotu zamówienia, który zostanie wykonany w ramach przedmiotowego zamówienia obejmuje:

a)      budowę PBOŚ 6 RLM - 120 sztuk,

b)      budowę PBOŚ 9RLM - 130 sztuk,

c)      budowę PBOŚ 12 RLM - 50 sztuk,

d)      budowę PBOŚ 15 RLM - 7 sztuk,

e)      budowę PBOŚ 18 RLM - 1 sztuki.

Realizacja pozostałej części przedmiotu zamówienia zostanie zrealizowana po złożeniu przez Zamawiającego oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji wraz ze wskazaniem zakresu zamówienia."

d)      W projekcie umowy w §16 po ust. 8  dodaje się ust. 9 o następującym brzmieniu:

"9. W przypadku gdy warunki gwarancji i serwisu, o których mowa w ust. 8, które będą zawierać zapisy odmienne (mniej korzystne dla Zamawiającego) niż określone w niniejszej umowie, strony będą w pierwszej kolejności stosować się do warunków gwarancji zawartych w umowie."

           

W związku z powyższym projekt umowy w danym zakresie ulega zmianie - zgodnie z załącznikiem nr 2 (Zalacznik nr 7 Projekt umowy) do niniejszego wyjaśnienia.

 

Odpowiedzi na pytania powodują zmianę treści SIWZ i załączników do niej oraz STWIOR, w następujące sposób, w każdym miejscu gdzie w dokumentacji przetargowej użyta została nazwa  "Deklaracja zgodności z normą PN-EN 12566-3 + A1:2009 dotycząca kompletnej oczyszczalni ścieków zgodną ze wzorem umieszczonym w normie PN-EN 12566-3+A1:2009 i obowiązującymi przepisami krajowymi." zastępuję się ją: "Deklaracja Właściwości Użytkowych wystawiona przez producenta na podstawie dokonanych badań przez jednostkę notyfikowaną sporządzoną zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. (Dz.U. L 88) z dnia 4 kwietnia 2011 r ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG".

 

            Odpowiedzi na pytania zmieniają treść załącznika nr 1 do SIWZ  "Wzór formularza ofertowego", zgodnie z załączonym wzorem - załącznik nr 1 do niniejszego wyjaśnienia.   

 

            Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

 

            Termin składania ofert nie ulega zmianie.

 

 

 

           

Wójt Gminy

Barbara Wasiulewska

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Kołaki Kościelne

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Biała

Wprowadzający: Anna Biała

Data wprowadzenia: 2013-07-24

Modyfikujący: Anna Biała

Data modyfikacji: 2013-07-24

Opublikował: Anna Biała

Data publikacji: 2013-07-24