Kołaki Kościelne, dnia 21 czerwca 2013 r.

GP.271.5.2013


 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr GP.271.5.2013 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Budowę przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kołaki Kościelne"


 

Gmina Kołaki Kościelne działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą" oraz z punktem 8.1 i 8.2 SIWZ w odpowiedzi na zapytanie wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane polegające na "Budowie przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kołaki Kościelne”.


 

PYTANIA I WYKONAWCY:

W dokumencie dodatkowym - STWIOR projektant dodatkowo ukierunkował wybór proponowanej oczyszczalni przydomowej do oczyszczalni, która będzie miała wszystkie cechy charakterystyczne:

 1. Ciąg technologiczny musi składać się z dwóch oddzielnych zbiorników, zaś procesy tlenowe nie mogą przebiegać w jednej komorze (niezgodność z normą PN - EN 12566-3:2005+A1:2009, ponieważ laboratorium notyfikowane nie opisuje charakterystyki technicznej oczyszczalni z uwagi na bezprawność takiego działania), zapis ogranicza konkurencję.

 2. Nie dopuszcza się oczyszczalni przepływowych jednozbiornikowych z osadem czynnym (niezgodne z normą PN - EN 12566-3:2005+A1:2009, ogranicza konkurencję, oczyszczalnie z osadem czynnym mają wyższą efektywność od połączenia osadu czynnego ze złożem biologicznym) zapis ogranicza konkurencję.

 3. Oczyszczalnia musi być wykonana z polietylenu PEHD w technologii rozdmuchu lub rotomouldingu - zapewniającego odpowiednia szczelność i trwałość, z zastrzeżeniem, że zbiornik nie może być spawany lub zgrzewany - z uwagi na fakt, że mogą ulec niekontrolowanemu rozszczelnieniu (niezgodne z normą PN - EN 12566-3:2005+A1:2009, norma opisuje parametr wytrzymałości i trwałości, bez względu na to, czy oczyszczalnia jest spawana, czy skręcana, czy jest wyprodukowana w technologii rotomouldingu, czy rozdmuchu). Każda oczyszczalnia jest badana na parametr wytrzymałości konstrukcyjnej, zapis ogranicza konkurencję.

 4. Oferta nie może obejmować urządzeń o charakterze prototypowym, nie występujących w obrocie, mających wartość jedynie badawczą, dlatego do wykonania zadania należy zaproponować urządzenia oznaczone znakiem jakości CE produkowane i instalowane na rynku co najmniej od 2 lat, zapis ogranicza konkurencję. Oczyszczalnia po przeprowadzeniu kompleksu badań ma prawo być sprzedawana na terenie całej Unii Europejskiej, ma potwierdzoną skuteczność oczyszczania, nie jest prototypem, tylko pełnoprawnym produktem.

 5. Osadnik gnilny musi posiadać funkcję sekwencyjnego dozowania ścieku, zapis ogranicza konkurencję. Opisany jest jeden element i sposób jego pracy. Funkcja nie jest określona przez laboratorium notyfikowane.

 6. Osadnik gnilny musi posiadać odpowiednia objętość 2,3-2,5 m3 dla oczyszczalni do 1,4 m zapis ogranicza konkurencję. Cecha osadnika gnilnego produkcji Sotralentz Sp. z o.o.

 7. Sterownik musi posiadać określone cechy i spełniać ściśle wymienione funkcje, zapis ogranicza konkurencję. Cecha oczyszczalni BIODUO produkcji Sotralentz Sp. z o.o.

 8. Sterownik musi mieć znakowanie CE zapis ogranicza konkurencję. Cecha oczyszczalni BIODUO produkcji Sotralentz Sp. z o.o. Oczyszczalnia przechodzi badanie w laboratorium notyfikowanym jako komplet, razem ze sterownikiem. Nie wymagany jest odrębny certyfikat/deklaracja dla sterownika.

 9. Klasa szczelności sterownika będzie nie niższa niż IP65, zapis ogranicza konkurencję. Cecha oczyszczalni BIODUO produkcji Sotralentz Sp. z o.o. Oczyszczalnia jako całość przechodzi badanie na wodoszczelność. Wynikiem jest zgodna/niezgodna z normą. Nie jest określony parametr IP65 lub jakikolwiek inny.

 10. Oczyszczalnia musi pracować w technologii osadu czynnego wspomaganego złożem biologicznym, zapis ogranicza konkurencję. Każda inna technologia ma lepszą efektywność oczyszczania niż osad czynny ze złożem.

 11. Rozsączanie musi być wykonane z tzw. tuneli filtracyjnych, o określonej powierzchni rozsączania, zapis ogranicza konkurencję. Cecha charakterystyczna (powierzchnia) dla tuneli rozsączających dystrybuowanych przez Sotralentz Sp. z o.o.


 

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wyjaśnia:

Ad 1) Zamawiający pozostawia wymóg, iż ciąg technologiczny przydomowych oczyszczalni ścieków musi być w systemie dwuzbiornikowym, zgodnie z SIWZ, STWIOR i projektem. Dopuszczamy rozwiązania równoważne o parametrach równoważności określonych w STWIOR.

Ad 2) Należy wykonać układ dwuzbiornikowy z osadem czynnym i złożem biologicznym, zgodnie z projektem i SIWZ. Dobrana przez projektanta technologia zakłada system dwuzbiornikowy, który pozwala na dłuższe gromadzenie osadu, a także przy sekwencyjnym dozowaniu ścieków, osad będzie usuwany rzadziej.

Ad 3) Dopuszczamy zbiorniki wykonywane w technologii rozdmuchu lub rotomouldingu zgodnie z SIWZ, nie dopuszczamy zbiorników spawanych.

Ad 4) Zamawiający dopuszcza urządzenia instalowane na rynku krócej niż od 2 lat, o parametrach zgodnych z SIWZ, posiadające aktualne oznaczenie CE na dzień składania ofert.

Ad 5) Osadnik gnilny musi posiadać funkcję dozowania ścieków ze względu na dużą nierównomierność dopływu.

Ad 6) Zamawiający określił w SIWZ minimalną pojemność osadnika, osadnik może być większy.

Ad 7) Sterownik jest niezbędny do prawidłowego działania oczyszczalni i jest rozwiązaniem autorskim poszczególnych producentów. Parametry sterownika określa SIWZ.

Ad 8) Zamawiający wymaga, aby wszystkie urządzenia posiadały znakowanie CE, zgodnie z SIWZ.

Ad 9) Ze względów bezpieczeństwa zamawiający wymaga, aby wykonanie obudowy (skrzynki) na sterownik, dmuchawę oraz instalacje elektryczną spełniało klasę szczelności IP65.

Ad 10) Oczyszczalnie działające na tej zasadzie stosowane są od kilkunastu lat przez wielu producentów. Technologie dobiera projektant i bierze za nią odpowiedzialność.

Ad 11) W projekcie nie występują tunele filtracyjne. Rozsączenie wykonać zgodnie z projektem.


 

PYTANIA II WYKONAWCY:

 1. Zamawiający w STWiOR wymaga dostarczenia kopii raportów z badań wodoszczelności dla wszystkich oferowanych oczyszczalni, w tym zakresie wymaga dostarczenia raportu wodoszczelności dla oczyszczalni o RLM 1-6, RLM 4-9, RLM 6-12, wykonanego przez laboratorium notyfikowane zgodnie z załącznikiem „A” normy PN EN 12566-3+A1:2009, a w szczególności tablicą „1” przedmiotowej normy.

Czy Zamawiający uzna badanie wykonane dla poszczególnych zbiorników, z których składają się oczyszczalnie?

 1. Zamawiający w STWiOR wymaga dostarczenia raportu wytrzymałości konstrukcyjnej dla oferowanych oczyszczalni, dla założonych przez projektanta warunków suchych i mokrych. W tym zakresie Zamawiający wymaga dostarczenia raportu wytrzymałości konstrukcyjnej wykonanej przez laboratorium notyfikowane zgodnie z załącznikiem „C” normy PN EN 12566-3+A1:2009 dla warunków suchych, oraz raportu wytrzymałości konstrukcyjnej wykonanej przez laboratorium notyfikowane zgodnie z załącznikiem „C.6” normy PN EN 12566-3+A1:2009 dla warunków mokrych.

Norma PN EN 12566-3 dopuszcza przeprowadzenie badań w wykopie lub metodą obliczeniową. Czy zgodnie z zapisami ww normy raport dotyczący wytrzymałości konstrukcyjnej może być wykonany metodą obliczeniową obejmującą najbardziej niekorzystne warunki pracy urządzeń?

 1. Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24.07.2006 r w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego) badanie parametrów ścieku oczyszczonego takich jak azot i fosfor jest obowiązujące przy odprowadzeniu ścieków do jezior i ich dopływów oraz bezpośrednio do sztucznych zbiorników wodnych usytuowanych na wodach płynących. W przedmiotowym zamówieniu ścieki będą odprowadzane do gruntu.

W związku z powyższym, czy Zamawiający będzie wymagał parametrów ścieków oczyszczonych takich jak azot i fosfor?

 

ODPOWIEDŹ:

Ad1) Zamawiający uzna raporty z badań dla poszczególnych zbiorników oczyszczalni wykonane zgodnie z zapisami normy PN EN 12566-3+A1:2009.

Ad2) Tak, zgodnie z zapisami normy PN EN 12566-3+A1:2009 dostarczany raport wytrzymałości może być wykonany przez laboratorium notyfikowane, jedną z dwóch równoważnych metod, w warunkach suchych i mokrych lub metodą obliczeniową obejmującą najbardziej niekorzystne warunki pracy urządzenia.

Ad3) Zamawiający nie będzie wymagał w raporcie skuteczności oczyszczania parametrów oczyszczonych takich jak azot i fosfor zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska dla oczyszczalni poniżej 2000 RLM.


 

PYTANIA III WYKONAWCY:

 1. Wnosi o skorygowanie zapisów STWIOR i SIWZ poprzez wykreślenie następujących zapisów:

 • w pkt 2.2 STWIOR Oczyszczalnie ścieków

"produkowane i instalowane na rynku co najmniej od 2 lat"

 • w pkt 6.2.1. SIWZ

"w oferowanej technologii"

 1. Zamawiający nie dopuszcza zbiorników oczyszczalni wykonanych z płyt metodą ich zgrzewania a jednocześnie dopuszcza zbiorniki przepompowni wykonane tą metodą. Proszę o wyjaśnienie dlaczego bądź ujednolicenie stanowiska?


 

ODPOWIEDŹ:

Ad 1) Zamawiający dopuszcza urządzenia instalowane na rynku krócej niż od 2 lat, o parametrach zgodnych z SIWZ, posiadające aktualne oznaczenie CE na dzień składania ofert.

Ad 2) Ze względu na wielkość oraz parametry pracy pompowni zamawiający dopuszcza wykonanie ich metodą zgrzewania i spawania.


 

PYTANIA IV WYKONAWCY:

 1. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych, które są produkowane zgodnie z normą PN-EN 12566-3+A1:2009, posiadają oznakowanie CE, są dopuszczone do stosowania w budownictwie, nie są prototypami, ani urządzeniami testowymi i działają krócej niż 2 lata?

 2. Czy badania typu wykonane przez jednostkę notyfikowaną i potwierdzające zgodność z w/w normą (badania: wodoszczelność, trwałość, skuteczność oczyszczania, wytrzymałość, wymiary) mają obejmować całą oczyszczalnię (wszystkie elementy jako całość tzn. osadnik, bioreaktor itd.) i potwierdzać wykonanie badań typu zgodnie z PN-EN 12566-3+A1:2009?

 3. Czy podane pojemności osadników wstępnych oraz bioreaktorów są pojemnościami netto czy brutto?

Czy Zamawiający dopuści do osadników oraz bioreaktorów o w/w pojemnościach, równoważne osadniki i bioreaktory o pojemnościach 3000 litrów?

Czy Zamawiający dopuści urządzenia, w których elementy elektryczne, znajdują się w niezależnej skrzynce zewnętrznej?


 

ODPOWIEDŹ:

Ad 1) Tak. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych o parametrach zgodnych ze STWIOR oraz SIWZ, które spełniają normy PN-EN 12566-3+A1:2009 (deklaracja CE zgodna ze wzorem umieszczonym w normie PN-EN 12566-3+A1:2009 i obowiązującymi przepisami krajowymi) aktualne na dzień składania ofert.

Ad2) Zamawiający wymaga dostarczenia raportów z przeprowadzonych badań na zgodność z normą PN-EN 12566-3+A1:2009. Zgodnych z zapisami w/w normy.

Ad3) Podane pojemności są pojemnościami brutto. Zamawiający dopuści urządzenia o większych pojemnościach czyli 3000 litrów dla zaprojektowanych 2500l. Zamawiający nie dopuszcza urządzeń, w których elementy elektryczne będą się znajdować w niezależnej/ odrębnej skrzynce elektrycznej, ponieważ takie zmiany wiązałyby się ze zmianami projektowymi.


 

PYTANIA V WYKONAWCY:

 1. W związku z zapisem w SIWZ pkt 3.1 ppkt 4 o zobowiązaniu Wykonawcy do zapewnienia niezbędnych przeglądów gwarancyjnych w okresie 5 lat od dnia odbioru, prosimy o doprecyzowanie czy koszty eksploatacyjne takie jak zużycie energii elektrycznej, wywóz osadów, stosowanie bio-preparatów będzie pokrywał użytkownik?

 

ODPOWIEDŹ:

Ad 1. Zamawiający wyjaśnia, iż koszty eksploatacyjne tj. zużycie energii elektrycznej, wywóz osadów oraz stosowanie biopreparatów będzie ponosił użytkownik.

 

 

Odpowiedzi na pytania zmieniają treść Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót w następujący sposób:

 • w pkt 2.2 STWIOR zapis "Oferta nie może obejmować urządzeń o charakterze prototypowym, nie występujących w obrocie, mających wartość jedynie badawczą, dlatego do wykonania zadania należy zaproponować urządzenia oznaczone znakiem jakości CE produkowane i instalowane na rynku co najmniej od 2 lat" zamienić na zapis: "Oferta nie może obejmować urządzeń o charakterze prototypowym, nie występujących w obrocie, mających wartość jedynie badawczą, dlatego w ofercie należy zaproponować urządzenia o parametrach zgodnych z SIWZ posiadające aktualne oznaczenie CE na dzień składania ofert".

 • w pkt 2.2 STWIOR zapis "pojemność osadnika wstępnego min. 2300 litrów - max. 2500 litrów. Pojemność reaktora biologicznego min. 2300 litrów – max. 2500 litrów." zamienić na zapis "pojemność osadnika wstępnego min. 2300 litrów. Pojemność reaktora biologicznego min. 2300 litrów."


 


 

Mając na uwadze wprowadzone zmiany oraz odpowiedzi na pytania, Zamawiający zgodnie z art. 40 ust. 6 ustawy przedłuża termin składnia ofert do dnia 02.07.2013 r. do godziny 1000, tym samym zmianie ulega termin otwarcia ofert na dzień 02.07.2013 r. o godzinie 1010.


 


 

 

Wójt Gminy

 

Barbara Wasiulewska

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Kołaki kościelne

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Biała

Wprowadzający: Anna Biała

Data wprowadzenia: 2013-06-21

Modyfikujący: Anna Biała

Data modyfikacji: 2013-06-21

Opublikował: Anna Biała

Data publikacji: 2013-06-21