Kołaki Kościelne, dnia 13 grudnia 2013 r.

 

GP.271.9.2013

 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: GP.271.9.2013 nr ogłoszenia: 496788-2013 z dnia 3 grudnia 2013 r. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane polegające na: „Budowie przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kołaki Kościelne” o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)

 

Gmina Kołaki Kościelne działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) zwanej dalej "ustawą" oraz z punktami 8.1, 8.2 i 8.3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 03.12.2013 r. w odpowiedzi na zapytania wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane polegające na "Budowie przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kołaki Kościelne”.

 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

 

 1. Czy oświadczenia i upoważnienia podmiotów nie będących składającym ofertę Wykonawcą mogą być w fotokopii potwierdzonej przez Wykonawcę czy też muszą być w oryginale?

Odpowiedź:

Oświadczenia i zobowiązania podmiotów trzecich należy złożyć w formie pisemnej tj. w oryginale.

 1. Czy Zamawiający przedkłada projekt budowlany nad obowiązującym prawem, obowiązującymi normami i zasadami wykonania inwestycji w ramach PROW (zapis 1.4 STWIOR)? Proszę o jednoznaczne określenie gradacji wymogów uwzględnianiem prawa i norm. Z zapisów STWIOR wynika konieczność znajomości prawa ale kategoryczne stosowanie przez Wykonawcę dokumentacji przetargowej i projektu.

Odpowiedź:

Zapis pkt. 1.4 STWIOR przedstawia gradację dokumentacji technicznej, którą dysponuje Zamawiający według, której specyfikacja techniczna (STWIOR) ma nadrzędną ważność nad dokumentacją projektową. W pkt. 1.4 STWIOR znajduje się także zapis, iż Wykonawca powinien znać przepisy prawa krajowego i miejscowego, które w jakikolwiek sposób związane są z robotami i jest odpowiedzialny za ich stosowanie podczas prowadzenia robót. W tym samym punkcie STWIOR znajduje się także zapis mówiący, iż w przypadku wykrycia przez Wykonawcę błędów, uproszczeń lub opuszczeń powinien on niezwłocznie powiadomić Inwestora, który dokona niezbędnych zmian, poprawek lub uzupełnień. Dla Zmawiającego ważne jest więc stosowanie w trakcie wykonywania robót budowlanych obowiązujących przepisów prawa, norm, zasad sztuki budowlanej oraz zachowanie zgodności inwestycji z zapisami dokumentacji technicznej i przetargowej.

 1. Norma PN EN 12566-3 nie przewiduje opisów oczyszczalni zawartych w pkt.2.2. STWIOR. Zgodnie z zapisem art. 30 Ustawy PZP jest to niedopuszczalne naruszenie prawa źródłowego. Norma nie przewiduje również konieczności stosowania tylko dwuzbiornikowych oczyszczalni. Również jest to nadinterpretacja normy. Czy Zamawiający uznaje to jako jeden z przykładów przyjmowanych technologii?

 

Odpowiedź:

Znajdujący się w pkt. 2.2 STWIOR zapis dotyczący konieczności stosowania do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dwóch osobnych zbiorników Zamawiający uznaje jako jeden z przykładów opisu ciągu technologicznego.

 1. Zamawiający wyraźnie określa, ze odbiór osadów nadmiernych następuje 1 raz na 12 m-cy. Nie żąda jednak od Wykonawców udowodnienia, że oferowana instalacja jest zdolna do magazynowania takich rocznych ilości osadów. W większości instalacji na rynku jest to największa ich wada. Proszę o wyjaśnienie tej wątpliwości i określenie kryterium oceny w tym zakresie oferowanych oczyszczalni.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż częstotliwość odbioru osadów nadmiernych nie stanowi kryterium oceny ofert. Zgodnie z pkt. 3.4 ust. 5 SIWZ "Wymaga się, aby częstotliwość wywozu osadów z oczyszczalni ścieków objętych zamówieniem była nie większa niż jeden raz na 12 miesięcy. Informacja dotycząca częstotliwość wywozu osadów z oferowanych oczyszczalni ścieków musi być zawarta w specyfikacji technicznej oferowanych zespołów urządzeń.". Jak wynika z zapisu SIWZ powyższy wymóg będzie oceniany na podstawie informacji zawartych w specyfikacji technicznej oferowanych zespołów urządzeń.

 1. W pkt. 2.3 STWIOR Zamawiający żąda przedłożenia do studni deklaracji zgodności. Od 1 lipca 2013 roku obowiązują Deklaracje Własności Użytkowych. Co ma przedłożyć Wykonawca?

Odpowiedź:

Wykonawca powinien dołączyć Deklarację Właściwości Użytkowych CE wystawioną przez producenta sporządzoną zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. U. Unii Europejskiej z dnia 4 kwietnia 2011 r. L 88/5).

 1. Zamawiający przewiduje, że odbiór częściowych robót ulegających następnie zakryciu następuje każdorazowo po 3 dniach od zgłoszenia przez komisję z udziałem przedstawiciela wykonawcy, inwestora i nadzoru budowlanego. Zamawiający przewiduje, że w terminie od 15 kwietnia (max. opcja terminu przekazania placu budowy) do 30 czerwca 2014 roku przez 51 dni roboczych, musi nastąpić wykonanie 185 szt. pojedynczych systemów. Stanowi to 3,62 sztuk dziennie co odbiory częściowe czyni nieustającymi każdego dnia roboczego. Procedura ta oznacza każdorazowo wykopy z posadowionymi instalacjami, czekającymi na odbiór. Czy wobec ustawowego obowiązku zgłoszenia eksploatacji (art. 152 Ustawy prawo ochrony środowiska), zamawiający podtrzymuje taką procedurę?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje procedurę odbioru częściowego w stosunku do robót zanikających lub elementów, które podlegają zakryciu. Przypominamy także, że w treści umowy w zakresie odbiorów częściowych jest zapis: „Zamawiający obowiązany jest rozpocząć odbiór nie później niż w ciągu 3 dni od otrzymania zgłoszenia i zakończyć go bez zbędnej zwłoki” co oznacza, że odbiory częściowe mogą nastąpić nawet w dniu zgłoszenia.

 1. Czy zgodnie z art. 152 Ustawy prawo ochrony środowiska (i następne wynikające oraz wytyczne PROW w tym zakresie) Zamawiający żąda skutecznego zgłoszenia eksploatacji instalacji dokonanego do organu ochrony środowiska i czy jest w stanie określić zawity wykaz żądanych dokumentów jako załączników do zgłoszenia?

Odpowiedź:

Tak, zgodnie z art. 152 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.).

 1. Zamawiający przewiduje jako system rozsączania wyłącznie studnie chłonne i drenaż klasyczny. Są to najdroższe systemy najmniej efektywne. Zajmują tez znaczną ilość terenu (np. w przypadku tylko dla 6 RLM jest to obszar 14 x 26 m = 364 m2 wyłączony z przejezdności). Czy jako równoważne, Zamawiający uzna tunele bądź skrzynki rozsączające dobrane zgodnie z zaleceniami Dep. ROW Ministerstwa Rolnictwa nr ROWwds-ar-053-13/13 z dnia 7 maja 2013 roku i posiadające stosowne Aprobaty Techniczne?

Odpowiedź:

W punkcie 1 STWIOR znajduje się zapis mówiący, iż Zamawiający dopuszcza stosowanie tuneli, skrzynek lub pakietów rozsączających, posiadających aprobatę techniczną.

 1. W wymaganych studniach chłonnych mają być wykonane w ostatnim kręgu otwory o średnicy 20-30 mm. Czy te kręgi mają być perforowane fabrycznie, czy tez wykonawca ma je nawiercać na placu budowy przed zamontowaniem? Powierzchnia tego kręgu wynosi 3,14 m2. Ile ma być tych otworów?

Odpowiedź:

Sposób wykonania perforacji kręgów studni chłonnej pozostawia się w gestii Wykonawcy. Ilość i wielkość otworów należy dostosować do ilości ścieków, które będą z danego systemu odprowadzane tzn. tak, aby ścieki mogły być odprowadzone swobodnie (bezawaryjnie).

 1. Czy wykonanie przyłącza (odcinka kolektora pomiędzy ścianą budynku a reaktorem oczyszczalni) musi nastąpić zgodnie z normą PN EN 752:2008 poniżej strefy przemarzania?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami STWIOR Zmawiającego wymaga stosowania w trakcie wykonywania robót budowlanych obowiązujących przepisów prawa, norm i zasad sztuki budowlanej.

 1. Czy w przypadku ewentualnego grawitacyjnego dostarczenia ścieków surowych i odprowadzania ścieków oczyszczonych, również należy wykonywać pompownie ścieków w tych 41 przypadkach?

Odpowiedź:

Przepompownie ścieków zostały zaprojektowane na działkach, gdzie wymagają tego warunki ukształtowania terenu i nie ma możliwości grawitacyjnego dostarczenia ścieków surowych lub odprowadzenia ścieków oczyszczonych.

 1. Przewidziane w STWIOR studnie chłonne posiadają 3,92 m2 powierzchni rozsączania. Na podstawie cytowanego pisma MRiRW ROWwds-ar-053-13/13 oznacza bezwzględną konieczność wykonania dla 6 RLM 2 studni, dla 9 RLM – 3 studni, dla 12 i 15 RLM 4 studni. Inny dobór będzie determinował niewłaściwe działanie i wykonanie inwestycji niezgodnie z wytycznymi PROW. Czy Zamawiający tak właśnie rozumie wykonanie studni chłonnych i każdy z wykonawców (przy założeniu zakazu stosowania znacznie tańszych i efektywniejszych tuneli rozsączających) musi w kosztorysach wykazać koszty wykonania tej ilości studni?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga wykonania ilości i wielkości studni chłonnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz opracowaną dokumentacją techniczną. W punkcie 1 STWIOR znajduje się zapis mówiący, iż Zamawiający dopuszcza także stosowanie tuneli, skrzynek lub pakietów rozsączających, posiadających aprobatę techniczną. Koszt wykonania odpowiedniej ilości i wielkości urządzeń służących do odprowadzania oczyszczonych ścieków należy zawrzeć w cenie ofertowej.

 1. Zamawiający w pkt. 1.3. STWIOR przewidział średnią długość drenażu wynoszącą 32 mb. Taka długość nie wystarcza nawet dla 3 RLM, a zamówienie opiewa najmniej na 6 RLM. Jest to naruszenie przepisów i norm. Czy w przypadku stosowania drenażu klasycznego Zamawiający żąda wykonania zgodnie z normą i zasadą podaną w piśmie MRiRW ROWwds-ar-053-13/13 tj średnio 15 mb na 1 RLM i odpowiednio: 6 RLM 90 mb; 9 RLM 135 mb; 12 RLM 180 mb i 15 RLM 225 mb, czy też zwalnia Wykonawców z przestrzegania normy i nie będzie wnosił zastrzeżeń dla nieprawidłowej eksploatacji drenażu w okresie gwarancyjnym?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga wykonania drenażu rozsączającego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz opracowaną dokumentacją techniczną. Koszt wykonania odpowiedniej ilości i wielkości urządzeń służących do odprowadzania oczyszczonych ścieków należy zawrzeć w cenie ofertowej.

 1. Czy Zamawiający podtrzymuje stosowanie na swoim terenie odległości pomiędzy nitkami drenarskimi 1,5 m?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga wykonania drenażu rozsączającego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz opracowaną dokumentacją techniczną.

 1. Jaki system rozsączania Zamawiający przewidział dla instalacji o wielkości 18 RLM?

Odpowiedź:

W punkcie 1 STWIOR znajduje się zapis mówiący, Zamawiający dopuszcza stosowanie następujących sposobów odprowadzania ścieków oczyszczonych do gruntu poprzez drenaż rozsączający, studnie chłonną oraz tunele, skrzynki lub pakiety rozsączające, posiadające aprobatę techniczną.

 1. Zgodnie z normą PN-EN 12566-3+A1:2009, na którą powołuje się Zamawiający jednym z najważniejszych parametrów funkcjonowania przydomowych oczyszczalni ścieków jest jakość oczyszczonych ścieków. Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści urządzenia równoważne?

Odpowiedź:

Jakość oczyszczonych ścieków jest jednym z elementów potwierdzenia zgodności przydomowej oczyszczalni ścieków z normą PN-EN 12566-3+A1:2009, natomiast pełny raport z badań potwierdzający zgodność proponowanych urządzeń ze zharmonizowaną normą europejską PN-EN 12566-3+A1:2009 wydany dla konkretnego typoszeregu urządzeń przez jednostkę notyfikowaną przez Komisję Europejską zawiera szczegółowe wyniki badań na skuteczność oczyszczania ścieków, wodoszczelność, trwałość i wytrzymałość. Zgodnie z zapisami SIWZ oraz STWIOR Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem zachowania podstawowych parametrów technicznych i jakościowych proponowanych urządzeń do opisanych w dokumentacji technicznej i przetargowej. Kompletna oczyszczalnia ścieków musi spełniać wytyczne normy PN EN 12566-3+A1:2009 i być znakowana znakiem CE.

 1. Czy Zamawiający wymaga, aby oczyszczalnie ścieków w technologii SBR pracowały na zasadzie osadu czynnego wspomaganego złożem biologicznym?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami punktu 2.2 STWIOR technologia SBR jest procesem oczyszczania ścieków osadem czynnym z wykorzystaniem reaktorów sekwencyjnych.

 1. W przedmiarach robót brak jest pozycji: przepompownia ścieków oczyszczonych. Warunki terenowe w Państwa Gminie będą wymagały zamontowania około 320 sztuk przepompowni ścieku oczyszczonego. Kto ponosi koszt ww. przepompowni ścieku oczyszczonego?

Odpowiedź:

Zamawiający na tym etapie nie przewiduje konieczności wykonania przepompowni ścieków oczyszczonych, ale gdyby w trakcie realizacji projektu okazało się to niezbędne do prawidłowego funkcjonowania PBOŚ, koszty jej zakupu i montażu poniesie Wykonawca, szczególnie jeśli montaż przepompowni wynika z rozwiązań technologicznych zaoferowanego typu urządzeń, wówczas koszt zakupu i montażu urządzeń należy zawrzeć w cenie ofertowej.

 1. Zamawiający żąda, aby producent zaoferowanych PBOŚ spełniał wymogi standardów zarządzania jakością wg normy ISO 9001.

Czy wymóg ten zostanie spełniony w przypadku producenta, który jest na etapie wdrażania projektu systemu jakościowego ISO 9001. Dodatkowo potwierdzony pismem z Jednostki Certyfikującej z zaznaczeniem terminu realizacji. Planowany termin wdrożenia projektu wraz z uzyskaniem Certyfikatu określa się do dnia 10.01.2014 roku.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko i żąda dostarczenia zaświadczenia niezależnego podmiotu potwierdzającego, że producent zaoferowanych PBOŚ spełnia wymogi normy PN-EN ISO 9001:2009P - Systemy zarządzania jakością w zakresie wysokich standardów produkcji. Certyfikat zgodności systemu zarządzania jakością z wymaganiami normy ISO 9001 (norma PN-EN ISO 9001:2009P - Systemy zarządzania jakością) dla producenta PBOŚ w zakresie wysokich standardów produkcji. W przypadku producentów zagranicznych należy dostarczyć certyfikat zgodności systemu zarządzania jakością z wymaganiami normy ISO 9001:2008 wydanej w 2008 roku przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną, gdyż wydana w języku polskim w 2009 roku przez Polski Komitet Normalizacyjny norma PN-EN ISO 9001:2009P, wprowadza normę ISO 9001:2008 metodą uznania. Wymagania obu norm są identyczne. (patrz zmiana treści SIWZ)

 1. W STWIOR podano: „ Zbiorniki oczyszczalni muszą być monolityczne, wykonane z polietylenu wysokiej gęstości PEHD…” Zgodne z normą PN EN 12566-3+A1:2009 na która powołuje się Zamawiający, jednym z najważniejszych parametrów funkcjonowania POŚ jest jakość oczyszczonego ścieku. Warunki jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska naturalnego określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24.07.2006 r. W kontekście tego wymóg co do materiału zbiorników oczyszczalni sugeruje chęć ograniczenia konkurencji.

Czy w związku z tym Zamawiający dopuści PBOŚ w zbiornikach z betonu klasy C35/45, spełniające normę PN EN 12566-3+A1:2009, bez zmian technologii oczyszczania?

 

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko i żąda dostarczenia zbiorników oczyszczalni monolitycznych wykonanych z polietylenu wysokiej gęstości PEHD formowanego metodą wytłaczania z rozdmuchem lub rotomuldingiem.

 1. Zamawiający w punkcie 3.3 SIWZ (strona 6) określił, że oferowana "kompletna PBOŚ (przydomowa oczyszczalnia ścieków bytowych) musi spełniać wytyczne normy zharmonizowanej PN-EN 12566-3+A2:2013 - Małe oczyszczalni ścieków dla obliczeniowej liczby mieszkańców (OLM) do 50 - Część 3: Kontenerowe i/lub montowane na miejscu przydomowe oczyszczalni ścieków i być znakowana znakiem CE."

Dalej Zamawiający stwierdził, że:

"Wymaga się, aby oferta zabezpieczona była pełnym raportem z badań PBOŚ, tzn. badania: wodoszczelności, trwałości, skuteczności oczyszczania i wytrzymałości, zgodnym z normą PN-EN 12566-3+A1;2009, wystawionym przez jednostkę notyfikowaną w Komisji Europejskiej."

Niniejszym oznajmiamy, że Prezes Polskiego Komitetu Normalizacji komunikatem z dnia 1 listopada 2013 roku (oraz komunikatem z dnia 1 grudnia 2013 roku) określił normę PN EN 12566-3+A2;2013 jako wycofaną ze stosowania z dniem 8 października 2013 roku i zastąpioną przez normę PN EN 12566-3+A2:2013.

Zamawiający w postępowaniu przetargowym opiera się na dokumencie (normie), który w chwili obecnej nie jest aktualny. Postępowanie takie obarczone jest wadą - w przypadku wyboru urządzenia zgodnego z normą PN EN 12566-3+A2:2013 Wykonawca nie będzie miał prawa go zamontować zgodnie z zapisami normy PN EN 12566-3+A2:2013.

Zgodnie z tablicą ZA.2 normy PN-EN 12566-3+A2:2013 dla biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków określony jest system oceny zgodności - 3, a więc wstępne badania typu wyrobu muszą być wykonane przez laboratorium notyfikowane w zakresie badań, określonych w normie. Oznacza to, że wszystkie wskazane w tablicy ZA.3 właściwości użytkowe oczyszczalni ścieków powinny być sprawdzone we wstępnych badaniach typu, wykonanych przez laboratorium badawcze, notyfikowane w zakresie ww. normy.

Badania typu, będące podstawą wydania Deklaracji Właściwości Użytkowych i oznakowania CE dotyczą następujących parametrów:

a. Badania wodoszczelności - zgodnie z załącznikiem A normy PN EN 12566-3+A2:2013,

b. Badania skuteczności oczyszczania ścieków - zgodnie z załącznikiem B normy PN EN 12566-3+A2:2013,

c. Badanie wytrzymałości konstrukcyjnej - zgodnie z załącznikiem C normy PN EN 12566-3+A2:2013

d. Badanie trwałości (badanie materiału) - zgodnie z rozdziałem 6.5 normy PN EN 12566-3+A1:2009.

W tablicach ZA.1 oraz ZA.3 normy określono podział zadań przy ocenie zgodności.

Wstępne badania typu

 

 

1

wymiary główne

 

każdy model z rodziny

 

Producent

wloty, wyloty, połączenia

możliwość dostępu

2

wodoszczelność

każdy model z rodziny

 

laboratorium notyfikowane

3

wytrzymałość konstrukcji

jeden model z rodziny

4

skuteczność oczyszczania

jeden model z rodziny

5

trwałość

właściwości materiału

 

Badania potwierdzające zgodność tych parametrów z wymaganiami normy mogą być wykonane w jednym laboratorium notyfikowanym lub w kilku laboratoriach notyfikowanych.

Odpowiedź:

Wycofania normy nie można utożsamiać z unieważnieniem normy, które było działaniem właściwym jedynie dla poprzedniego systemu normalizacji. Unieważnienie normy powodowało bezpośredni skutek prawny polegający na zakazie stosowania - pod groźbą sankcji karnych - normy unieważnionej. Powodowało także wycofanie normy ze zbioru norm, który obejmował wyłącznie normy prawnie usankcjonowane. Norma wycofana mogła mieć już znaczenie tylko archiwalne.

W normalizacji, u której podstaw leży dobrowolne stosowanie normy, faktu dezaktualizacji treści normy nie należy wiązać z prawnym zakazem stosowania normy wycofanej. Zbiór norm wycofanych nie jest bowiem zbiorem norm, których stosowanie jest zakazane. Normy wycofane tym różnią się od norm aktualnych, że prezentują mniej nowoczesne rozwiązania - z punktu widzenia postępu naukowo-technicznego - jednak rozwiązania te nie są błędne.

W systemie oceny zgodności, w którym normy są dobrowolne, nie jest hamowany postęp techniczny, a odwoływanie się do dobrowolnie stosowanych norm, uzgadnianych na szczeblu międzynarodowym lub europejskim, stanowi gwarancję najlepszych rozwiązań, stale aktualizowanych i doskonalonych.

Ocena zgodności prowadzona zarówno tam, gdzie stanowi wymóg prawa, jak też w obszarze, gdzie takiego wymogu nie ma, może i powinna odwoływać się do dobrowolnych specyfikacji technicznych powszechnego i wielokrotnego stosowania, czyli do norm.

Zgodnie z komunikatem nr 6 Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 1 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania Polskich Norm wycofanych jako dokumentów odniesienia w ocenie zgodności norma PN EN 12566-3+A1:2009 do dnia 31 grudnia 2013 roku pozostaje aktualna w zakresie oceny zgodności. Zamawiający na etapie składania ofert wymaga więc, aby oferta zabezpieczona była pełnym raportem z badań PBOŚ, tzn. badania: wodoszczelności, trwałości, skuteczności oczyszczania i wytrzymałości, zgodnym z normą PN-EN 12566-3+A1;2009, wystawionym przez jednostkę notyfikowaną w Komisji Europejskiej i przedłożenia w/w raportów. Dodatkowo Wykonawca będzie musiał dostarczyć oświadczenie zapewniające, że oferowana przez niego oczyszczalnia spełnia i na etapie wykonawstwa będzie spełniała wymagania obowiązującej na dzień wykonywania robót normy. Natomiast na etapie wykonawstwa, które będzie miało miejsce w 2014 roku i 2015 roku Wykonawca robót będzie zobowiązany dostarczyć dokumenty potwierdzające, że montowane urządzenia są zgodne z obowiązującą normą (patrz zmiany treści SIWZ).

 1. Proszę o określenie (rząd wielkości) poziomu wody gruntowej w miejscach lokalizacji budowanych oczyszczalni przydomowych w skrajnym niekorzystnym momencie, tzn. w momencie roztopów lub w momencie późnej jesieni? Określenie poziomu wody gruntowej jest niezbędne do doboru oferowanej oczyszczalni zgodnie z normą PN EN 12566-3+A2:2013 (lub równoważnej do zaprojektowanej) i sposobu jej zamontowania.

Odpowiedź:

Zamawiający w chwili obecnej dysponuje dokumentacją opierającą się na normie PN-EN 12566-3+A1:2009 w związku z powyższym nie jest w stanie określić poziomu wody gruntowej w miejscach lokalizacji budowanych oczyszczalni przydomowych w skrajnym niekorzystnym momencie, tzn. w momencie roztopów lub w momencie późnej jesieni. Zgodnie z komunikatem nr 6 Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 1 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania Polskich Norm wycofanych jako dokumentów odniesienia w ocenie zgodności norma PN EN 12566-3+A1:2009 do dnia 31 grudnia 2013 roku pozostaje aktualna w zakresie oceny zgodności. Zamawiający na etapie składania ofert wymaga więc, aby oferta zabezpieczona była pełnym raportem z badań PBOŚ, tzn. badania: wodoszczelności, trwałości, skuteczności oczyszczania i wytrzymałości, zgodnym z normą PN-EN 12566-3+A1;2009, wystawionym przez jednostkę notyfikowaną w Komisji Europejskiej i przedłożenia w/w raportów. Dodatkowo Wykonawca będzie musiał dostarczyć oświadczenie zapewniające, że oferowana przez niego oczyszczalnia spełnia i na etapie wykonawstwa będzie spełniała wymagania obowiązującej na dzień wykonywania robót normy. Natomiast na etapie wykonawstwa, które będzie miało miejsce w 2014 roku i 2015 roku Wykonawca robót będzie zobowiązany dostarczyć dokumenty potwierdzające, że montowane urządzenia są zgodne z obowiązującą normą.

 1. Czy Zamawiający posiada badania poziomu wody gruntowej w terenie w skrajnie niekorzystnym momencie, tj. w momencie roztopów lub w momencie późnej jesieni?

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada badania poziomu wody gruntowej w terenie w skrajnie niekorzystnym momencie.

 1. Od listopada 2011 roku nie ma prawa być sprzedawana, montowana, oferowana do montażu oczyszczalnia przydomowa bez wykonanych badań wstępnych typu (zgodnie z normą PN EN 12566-3+A2:2013). Po dokonaniu badań w laboratorium notyfikowanym - producent oczyszczalni nadaje dla oczyszczalni znak CE oraz wystawia deklaracje zgodności z normą. Czy Zamawiający niezgodnie z norma PN EN 12566-3+A2:2013 dopuszcza oznakowanie oczyszczalni znakiem "B"?

Odpowiedź:

Zamawiający postępuje zgodnie z prawem i nie dopuszcza żadnych zachowań niezgodnych z prawem.

 1. Norma PN EN 12566-3+A2:2013 nakazuje wykonać badanie efektywności oczyszczania przez laboratorium notyfikowane w zakresie tej normy wg procedury określonej załącznikiem B oraz tablicy 2 na stronie 23 normy (oraz zapisów normy: B.1 strona 28, tablicy ZA.3, strona 45). Czy Zamawiający podtrzymuje te zapisy normy i wymagać będzie od oferentów przedstawienia raportu z badań efektywności oczyszczania wykonanego przez laboratorium notyfikowane wraz z kompletem informacji określonych norma PN EN 12566-3+A2:2013 w punkcie B.5 (strona 33)?

Odpowiedź:

Na etapie składania ofert Zamawiający wymaga przedłożenia kopii raportów z badań oczyszczalni ścieków wykonanych przez laboratorium notyfikowane dla normy PN EN 12566-3+A1:2009 na efektywności oczyszczania dla parametrów: BZT5, ChZT, zawiesina (Uwaga w badaniach zgodnie z rozporządzeniem trzeba podawać stężenia zanieczyszczeń ścieków surowych i oczyszczonych oraz wartość procentową). Zamawiający wymaga (zgodnie z normą PN EN 12566-3+A1:2009), aby badanie efektywności oczyszczania było wykonane przez laboratorium notyfikowane zgodnie z załącznikiem „B” normy PN EN 12566-3+A1:2009 (dla najmniejszego modelu z rodziny),

 1. Norma PN EN 12566-3+A2:2013 nakazuje wykonać badanie wodoszczelności dla każdego modelu z rodziny (w przypadku przedmiotowego przetargu - dla RLM 6, RLM 9, RLM 12, RLM 15 i RLM 18) - wg procedury opisanej w załączniku A normy oraz tablicy 2 na stronie 23 normy. Czy Zamawiający podtrzymuje te zapisy normy i wymagać będzie od oferentów przedstawienia raportu z badań wodoszczelności dla tych wielkości oczyszczalni (lub większych), wykonanych przez laboratorium notyfikowane w zakresie tej normy?

Odpowiedź:

Na etapie składania ofert Zamawiający wymaga przedłożenia kopii raportów z badań oczyszczalni ścieków wykonanych przez laboratorium notyfikowane dla normy PN EN 12566-3+A1:2009 na wodoszczelność dla wszystkich oferowanych oczyszczalni, w tym zakresie wymaga dostarczenia raportu wodoszczelności dla oczyszczalni o RLM 6, RLM 9, RLM 12, RLM 15 i RLM 18, wykonanego przez laboratorium notyfikowane zgodnie z załącznikiem „A” normy PN EN 12566-3+A1:2009, a w szczególności tablicą „1” przedmiotowej normy.

 1. Norma PN EN 12566-3+A2:2013 nakazuje wykonać badanie wytrzymałości konstrukcyjnej w warunkach suchych - jeżeli poziom wody gruntowej NIGDY nie będzie na poziomie dna oczyszczalni oraz w warunkach wilgotnych - jeżeli poziom wody gruntowej będzie w dowolnym momencie użytkowania oczyszczalni powyżej poziomu dna oczyszczalni. Jednocześnie - Norma PN EN 12566-3+A2:2013 nakazuje podać wysokość (od dna oczyszczalni) - do jakiej woda gruntowa może się podnieść dla danej oczyszczalni (na podstawie przeprowadzonego badania wytrzymałości konstrukcyjnej w warunkach wilgotnych).

Zgodnie z zapisami nowej, aktualnej normy - dla materiału PEHD referencyjnymi badaniami są:

Dla warunków suchych - metoda C.3 (badania fizyczne na ściskanie produktu gotowego) lub metoda C.6 (w komorze laboratoryjnej).

Dla warunków wilgotnych - metoda C.6 (w komorze laboratoryjnej). Norma PN EN 12566-3+A2:2013 nie zezwala już na przedstawienie wyników badania wytrzymałości oczyszczalni za pomocą obliczeń komputerowych.

Na terenie Państwa gminy panują warunki gruntowe wilgotne (poziom wody gruntowej w okresie jesiennym lub wiosennym jest bardzo płytko - nawet na poziomie 10 cm p.p.t.). Czy Zamawiający podtrzymuje te zapisy normy i wymagać będzie od oferentów przedstawienia raportu z badań wytrzymałości konstrukcyjnej wykonanego dla warunków mokrych wg procedury C.6 normy PN EN 12566-3+A2:2013?

 

 

Odpowiedź:

Na etapie składania ofert Zamawiający wymaga przedłożenia kopii raportów z badań oczyszczalni ścieków wykonanych przez laboratorium notyfikowane dla normy PN EN 12566-3+A1:2009 na wytrzymałość konstrukcyjną dla oferowanych oczyszczalni (największy model z rodziny), dla założonych przez projektanta warunków suchych i mokrych; w tym zakresie Zamawiający wymaga dostarczenia raportu wytrzymałości konstrukcyjnej wykonanej przez laboratorium notyfikowane zgodnie z załącznikiem „C” normy PN EN 12566-3+A1:2009.

Na etapie wykonawstwa, które będzie miało miejsce w 2014 roku i 2015 roku Wykonawca robót będzie zobowiązany dostarczyć dokumenty potwierdzające, że montowane urządzenia są zgodne z obowiązującą normą, którą najprawdopodobniej będzie już wówczas norma PN EN 12566-3+A2:2013.

 1. Czy w związku z faktem, że bezwarunkowo wymaganych badań wg normy PN EN 12566-3+A2:2013 jest cztery (1 efektywność oczyszczania, 2 wodoszczelność, 3 wytrzymałość konstrukcyjna w warunkach suchych i wilgotnych - wszystkie badania wykonane przez laboratorium notyfikowane oraz 4 trwałość), to oferenci muszą dołączyć do oferty wszystkie cztery wymienione raporty z badań?

Odpowiedź:

Na etapie składania ofert Zamawiający wymaga przedłożenia kopii raportów z badań oczyszczalni ścieków wykonanych przez laboratorium notyfikowane dla normy PN EN 12566-3+A1:2009 i wymaga dostarczenia kopii wszystkich 4 raportów.

 1. Czy Zamawiający dopuszcza do montażu oczyszczalnie, które nie zostały przebadane jako całość przez laboratorium notyfikowane zgodnie z normą PN EN 12566-3+A2:2013?

Odpowiedź:

Na etapie składania ofert Zamawiający dopuszcza wyłącznie oczyszczalnie, które zostały przebadane jako całość przez laboratorium notyfikowane zgodnie z normą PN-EN 12566-3+A1:2009. Natomiast na etapie wykonawstwa, które będzie miało miejsce w 2014 roku i 2015 roku Wykonawca robót będzie zobowiązany dostarczyć dokumenty potwierdzające, że montowane urządzenia są zgodne z obowiązującą normą, którą najprawdopodobniej będzie już wówczas norma PN EN 12566-3+A2:2013.

 1. Czy Zamawiający dopuszcza montaż oczyszczalni w inny sposób, niż określony w trakcie badań w laboratorium notyfikowanym zgodnie z normą PN EN 12566-3+A2:2013?

Uszczegółowienie pytania: Chodzi tutaj o zamontowanie oczyszczalni w wodzie gruntowej, która albo posiada badanie wytrzymałości konstrukcyjnej dla warunków suchych?

Odpowiedź:

Na etapie wykonawstwa, które będzie miało miejsce w 2014 roku i 2015 roku Wykonawca robót będzie zobowiązany dostarczyć dokumenty potwierdzające, że montowane urządzenia są zgodne z obowiązującą normą, którą najprawdopodobniej będzie już wówczas norma PN EN 12566-3+A2:2013.

 1. Czy Zamawiający dopuszcza do montażu oczyszczalnie, które będą transportowane na plac budowy w częściach, a następnie na placu budowy "składane" z dwóch lub trzech części jak z klocków? Norma PN EN 12566-3+A2:2013 mówi, że oczyszczalnia kompletna musi być przebadana przez producenta na warunek jej wodoszczelności, i jako kompletna musi być transportowana od producenta i sprzedawana dla użytkownika końcowego?

Odpowiedź:

Na etapie wykonawstwa, które będzie miało miejsce w 2014 roku i 2015 roku Wykonawca będzie zobowiązany w przypadku wyboru jego oferty wykonywać prace, zgodne z obowiązującą normą, którą najprawdopodobniej będzie już wówczas norma PN EN 12566-3+A2:2013.

 1. Czy Zamawiający dopuszcza do montażu oczyszczalnie, które producent zmienił konstrukcyjnie (zbiornik, przegrody, sterowanie, itp.) względem oczyszczalni, która była badana w laboratorium notyfikowanym?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza oczyszczalni, które producent zmienił konstrukcyjnie względem oczyszczalni, która była badana w laboratorium notyfikowanym.

 1. Producent ma obowiązek przebadać oczyszczalnie na zgodność z normą PN EN 12566-3+A2:2013. Badana oczyszczalnia musi mieć w każdym przypadku badania (wodoszczelność, wytrzymałość, efektywność) identyczną konstrukcje. Czy Zamawiający dopuszcza (niezgodne z normą PN EN 12566-3+A2:2013) oczyszczalnie, dla których producent zmienił konstrukcję (uległa ona zmianie) przy poszczególnych badaniach?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza oczyszczalni, dla których producent zmienił konstrukcję przy poszczególnych badaniach wykonanych przez laboratorium notyfikowane zgodnie z normą PN-EN 12566-3+A1:2009.

 1. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający będzie oceniał równoważność oferowanych oczyszczalni przydomowych na podstawie zgodności oferowanej oczyszczalni ścieków z normą PN EN 12566-3+A2:2013 (to jest posiadania przez oferowaną oczyszczalnię czterech raportów z badań wykonanych przez notyfikowane laboratorium), czyli:

a. wodoszczelność dla wszystkich wielkości oczyszczalni tj dla RLM 6, RLM 9, RLM 12, RLM 15, RLM 18 (lub większych), wykonanego zgodnie z załącznikiem A normy PN EN 12566-3+A2:2013 przez laboratorium notyfikowane,

b. efektywność oczyszczania, wykonanego zgodnie z załącznikiem B normy PN EN 12566-3+A2:2013 przez laboratorium notyfikowane,

c. wytrzymałości konstrukcyjnej dla warunków terenowych suchych wykonanego zgodnie z załącznikiem C, punk C.3 lub C.6 normy PN EN 12566-3+A2:2013 przez laboratorium notyfikowane,

d. wytrzymałości konstrukcyjnej dla warunków terenowych wilgotnych wykonanego zgodnie z załącznikiem C, punkt C.6 normy PN EN 12566-3+A2:2013 przez laboratorium notyfikowane.

Odpowiedź:

Zgodnie z komunikatem nr 6 Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 1 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania Polskich Norm wycofanych jako dokumentów odniesienia w ocenie zgodności norma PN EN 12566-3+A1:2009 do dnia 31 grudnia 2013 roku pozostaje aktualna w zakresie oceny zgodności. Zamawiający na etapie składania ofert wymaga więc, aby oferta zabezpieczona była pełnym raportem z badań PBOŚ, tzn. badania: wodoszczelności, trwałości, skuteczności oczyszczania i wytrzymałości, zgodnym z normą PN-EN 12566-3+A1:2009, wystawionym przez jednostkę notyfikowaną w Komisji Europejskiej i przedłożenia w/w raportów. Dodatkowo Wykonawca będzie musiał dostarczyć oświadczenie zapewniające, ze oferowana przez niego oczyszczalnia spełnia i na etapie wykonawstwa będzie spełniała wymagania obowiązującej na dzień wykonywania robót normy. Natomiast na etapie wykonawstwa, które będzie miało miejsce w 2014 roku i 2015 roku Wykonawca robót będzie zobowiązany dostarczyć dokumenty potwierdzające, że montowane urządzenia są zgodne z obowiązującą normą, którą najprawdopodobniej będzie już wówczas norma PN EN 12566-3+A2:2013.

 1. Badanie efektywności zgodnie z normą PN EN 12566-3+A2:2013 musi być wykonane przez laboratorium notyfikowane. Czy Zamawiający dopuszcza przedstawienie raportu efektywności, wykonanego w momencie badania oczyszczalni przez laboratorium akredytowane, które to laboratorium akredytowane już po dokonaniu badania efektywności zostało notyfikowanym?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości wykonywania badań przez laboratorium akredytowane, które to laboratorium zostało notyfikowanym dopiero po dokonaniu badania efektywności.

 1. Badania określone normą PN EN 12566-3+A2:2013 muszą być (zgodnie z normą) fizycznie wykonane przez laboratorium notyfikowane. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie badań określonych normą (wodoszczelność, wytrzymałość konstrukcyjna dla warunków suchych i dla warunków mokrych oraz efektywność oczyszczania) przez osobę prywatną lub laboratorium akredytowane, a jedynie potwierdzonych przez laboratorium notyfikowane?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami STWIOR Zamawiający nie dopuszcza możliwości wykonywania badań przez laboratorium akredytowane, a jedynie potwierdzonych przez laboratorium notyfikowane.

 1. Według orzecznictwa KIO celem badań wykonanych przez uprawnione laboratorium na zlecenie producenta wyrobu budowlanego jest ocena zgodności zaproponowanych wyrobów z powszechnie dostępnymi normami europejskimi, które określają parametry konieczne dla spełnienia wymogów określonych w danej normie. Zatem badania, które potwierdzają, że dany wyrób spełnia określone w normie nie zawierają informacji podlegających ochronie zgodnie z ustawą o nieuczciwej konkurencji.

Czy gmina dopuszcza niezgodne z prawem utajnienie części lub wszystkich badań oczyszczalni wykonanych przez laboratorium notyfikowane, na podstawie których producent oczyszczalni wystawia deklarację zgodności CE na produkowane oczyszczalnie?

Odpowiedź:

Zamawiający postępuje zgodnie z prawem i nie dopuszcza żadnych zachowań niezgodnych z prawem. W SIWZ określono zasady zastrzegania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Każdy producent na swoją odpowiedzialność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz stanem faktycznym może utajnić część dokumentacji.

 1. Zamawiający w punkcie 6.5.2 wymaga doświadczenia, które ogranicza konkurencję (wymaga bowiem udokumentowania wykonania zadań na budowę 150 sztuk oczyszczalni zgodnych z normą PN EN 12566-3+A1:2009 w technologii hybrydowej lub SBR).

Przypominamy dla Zamawiającego Gminy fakt, że w poprzednio unieważnionym przetargu w Gminie Kołaki Kościelne - jeden z oferentów wystartował z wykorzystaniem urządzenia BIODUO produkcji Sotralentz i:

1. posiadał dla swojego urządzenia referencje z budowy oczyszczalni BIODUO, w którym określono te oczyszczalnie jako zgodne z normą PN EN 12566-3+A1:2009,

2. Wyrokiem KIO nr 2228/13 podtrzymano decyzję Gminy Kołaki Kościelne o odrzuceniu oferty bazującej na urządzeniach BIODUO jako urządzeniach, które nie posiadają zgodności z normą PN EN 12566-3+A1:2009.

Prosimy o zmianę SIWZ w zakresie udokumentowania doświadczenia tj. wykonania 2 zadań budowy minimum 150 sztuk oczyszczalni (każde zadanie) zgodnych z normą PN EN 12566-3+A1:2009.

Odpowiedź:

Informujemy, że wskazany wyrok KIO nie odnosi się do zgodności urządzeń BIODUO z normą PN EN 12566-3+A1:2009, a do faktu braku wymaganych przez zamawiającego dokumentów potwierdzających, że oferowane urządzenia spełniają wymagania ww. normy.

Zamawiający określił sposób oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia adekwatnie do przedmiotu i zakresu przedmiotowego zamówienia. Zamawiający wymaga więc, aby wykonawca legitymował się cyt. „należytą realizacją co najmniej 2 zamówień polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków w oferowanej technologii (tj. oczyszczalnie hybrydowe lub w technologii SBR) i wyłącznie spełniających wytyczne normy zharmonizowanej PN-EN 12566-3+A1:2009, gdzie każde z zamówień obejmowało budowę min. 150 PBOŚ lub realizacją 1 zamówienia polegającego na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków w oferowanej technologii (tj. oczyszczalnie hybrydowe lub w technologii SBR) i wyłącznie spełniających wytyczne normy zharmonizowanej PN-EN 12566-3+A1:2009, które obejmowało budowę min. 250 PBOŚ (potwierdzone dokumentami zawierającymi informacje, że roboty dotyczyły budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w oferowanej technologii, spełniających wytyczne normy zharmonizowanej PN-EN 12566-3+A1:2009 i zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone).”(patrz zmiany treści SIWZ).

W związku z powyższym prośba zawarta w pytaniu jest niezrozumiała, gdyż opis sposobu oceny warunku doświadczenia jest zbieżny z propozycją wykonawcy.

 1. Zamawiający w punkcie 6.5.2 wymaga doświadczenia, które ogranicza konkurencję (wymaga udokumentowania usług serwisowych odpowiadających przedmiotowi zamówienia tj. wykonania z należytą realizacją co najmniej 2 zamówień polegających na świadczeniu usług serwisowych oferowanych PBOŚ (tj. oczyszczalni hybrydowych lub w technologii SBR spełniających wytyczne norm zharmonizowanej PN EN 12566-3+A1:2009).

Przypominamy dla Zamawiającego Gminy fakt, że w poprzednio unieważnionym przetargu w Gminie Kołaki Kościelne – jeden z oferentów wystartował z wykorzystaniem urządzenia BIODUO produkcji Sotralentz i:

1. posiadał dla swojego urządzenia referencje z budowy oczyszczalni BIODUO, w referencjach tych określono te oczyszczalnie jako zgodne z normą PN EN 12566-3+A1:2009,

2. Wyrokiem KIO nr 2228/13 podtrzymano decyzję Gminy Kołaki Kościelne o odrzuceniu oferty bazującej na urządzeniach BIODUO jako urządzeniach, które nie posiadają zgodności z normą PN EN 12566-3+A1:2009.

Pozostawiając zapis taki, jaki jest w chwili obecnej – Zamawiająca Gmina Kołaki Kościelne będzie zmuszona do zaakceptowania dokumentu – referencji usług serwisowych oczyszczalni BIODUO jako zgodnych z normą PN EN 12566-3+A1:2009, a z drugiej strony będzie zmuszona odrzucić ofertę opartą na urządzeniach BIODUO jako niezgodnych z aktualną już normą PN EN 12566-3+A2:2013.

Prosimy o zmianę SIWZ w zakresie udokumentowania doświadczenia tj. wymagania oświadczenia posiadania serwisu fabrycznego oczyszczalni.

Odpowiedź:

Informujemy, że wskazany wyrok KIO nie odnosi się do zgodności urządzeń BIODUO z normą PN EN 12566-3+A1:2009, a do faktu braku wymaganych przez zamawiającego dokumentów potwierdzających, że oferowane urządzenia spełniają wymagania ww. normy.

Ponadto wykonawca składa w postępowaniu oświadczenia i dokumenty mając świadomość odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 297 i 305 k.k ) oraz konsekwencji wynikających z art. 24 ust.2 pkt. 3 ustawy Pzp. Jeżeli z toku postępowania Zamawiający poweźmie wątpliwości co do prawdziwości złożonych oświadczeń i dokumentów, będzie mógł skorzystać z uprawnienia wynikającego z treści §1 ust. 5 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

Zamawiający wymaga więc, aby Wykonawca legitymował się cyt. „należytą realizacją
zamówień polegających na świadczeniu usług serwisowych oferowanych PBOŚ (tj. oczyszczalni hybrydowych lub w technologii SBR spełniających wytyczne normy zharmonizowanej PN-EN 12566-3+A1:2009), gdzie zamówienia obejmowały usługi serwisowe dla łącznej liczby min. 150 PBOŚ przez okres min. 12 m-cy”. (patrz zmiany treści SIWZ).

 1. Czy Zamawiająca Gmina Kołaki Kościelne dopuszcza zaoferowanie jej urządzeń oczyszczalni przydomowych niezgodnych z aktualną normą PN EN 12566-3+A2:2013, ale dla których producent przedstawi posiadanie referencji serwisu oraz udokumentuje doświadczenia budowy?

Odpowiedź:

Zgodnie z komunikatem nr 6 Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 1 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania Polskich Norm wycofanych jako dokumentów odniesienia w ocenie zgodności norma PN EN 12566-3+A1:2009 do dnia 31 grudnia 2013 roku pozostaje aktualna w zakresie oceny zgodności. Zamawiający na etapie składania ofert wymaga więc, aby oferta zabezpieczona była pełnym raportem z badań PBOŚ, tzn. badania: wodoszczelności, trwałości, skuteczności oczyszczania i wytrzymałości, zgodnym z normą PN-EN 12566-3+A1;2009, wystawionym przez jednostkę notyfikowaną w Komisji Europejskiej i przedłożenia w/w raportów. Dodatkowo Wykonawca będzie musiał dostarczyć oświadczenie zapewniające, że oferowana przez niego oczyszczalnia spełnia i na etapie wykonawstwa będzie spełniała wymagania obowiązującej na dzień wykonywania robót normy. Natomiast na etapie wykonawstwa, które będzie miało miejsce w 2014 roku i 2015 roku Wykonawca robót będzie zobowiązany dostarczyć zamawiającemu dokumenty potwierdzające, że montowane urządzenia są zgodne z obowiązującą normą, którą najprawdopodobniej będzie już wówczas norma PN EN 12566-3+A2:2013.

 1. Proszę o przedstawienie różnicy w doświadczeniu wykonawcy, który wykonał 200 oczyszczalni biologicznych zgodnych z normą PN EN 12566-3+A1:2009 w technologii osadu czynnego, a doświadczeniem wykonawcy, który wykonał 200 oczyszczalni biologicznych zgodnych z normą PN EN 12566-3+A1:2009 w technologii osadu czynnego wspomaganego złożem biologicznym?

Odpowiedź:

Zamawiający nie do końca rozumie intencje Wykonawcy zadającego pytanie, jednakże informuje, że do potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia, wymagane jest, aby wykonawca legitymował się cyt. „należytą realizacją co najmniej 2 zamówień polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków w oferowanej technologii (tj. oczyszczalnie hybrydowe lub w technologii SBR) i wyłącznie spełniających wytyczne normy zharmonizowanej PN-EN 12566-3+A1:2009, gdzie każde z zamówień obejmowało budowę min. 150 PBOŚ lub realizacją 1 zamówienia polegającego na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków w oferowanej technologii (tj. oczyszczalnie hybrydowe lub w technologii SBR) i wyłącznie spełniających wytyczne normy zharmonizowanej PN-EN 12566-3+A1:2009, które obejmowało budowę min. 250 PBOŚ (potwierdzone dokumentami zawierającymi informacje, że roboty dotyczyły budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w oferowanej technologii, spełniających wytyczne normy zharmonizowanej PN-EN 12566-3+A1:2009 i zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone).” (patrz zmiany treści SIWZ).

 1. Czy wykonawca spełni wymagania SIWZ dotyczące wykazania się doświadczeniem w montażu PBOŚ jeśli wykaże, że wykonał dwie roboty budowlane polegające na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków pracujących w technologii SBR- jedna w ilości 337 sztuk PBOŚ a druga 118 sztuk PBOŚ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby wykonawca legitymował się cyt. „należytą realizacją co najmniej 2 zamówień polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków w oferowanej technologii (tj. oczyszczalnie hybrydowe lub w technologii SBR) i wyłącznie spełniających wytyczne normy zharmonizowanej PN-EN 12566-3+A1:2009, gdzie każde z zamówień obejmowało budowę min. 150 PBOŚ lub realizacją 1 zamówienia polegającego na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków w oferowanej technologii (tj. oczyszczalnie hybrydowe lub w technologii SBR) i wyłącznie spełniających wytyczne normy zharmonizowanej PN-EN 12566-3+A1:2009, które obejmowało budowę min. 250 PBOŚ (potwierdzone dokumentami zawierającymi informacje, że roboty dotyczyły budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w oferowanej technologii, spełniających wytyczne normy zharmonizowanej PN-EN 12566-3+A1:2009 i zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone).” (patrz zmiany treści SIWZ)

 1. Norma PN-EN 12566-3+A1:2009 nie określa konkretnej technologii oczyszczania ścieków. Odnosi się głównie do skuteczności oczyszczania. Czy zgodnie z powyższym Zamawiający uzna za spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia, gdy Wykonawca przedstawi referencje na oczyszczalnie w wymaganej ilości lecz wykonane w dowolnej technologii zgodnie z normą PN-EN 12566-3+A1:2009?

Odpowiedź:

Zgodnie z opisem sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu określonym w pkt. 6.2.1 SIWZ, Zamawiający nie uzna za spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia, gdy Wykonawca przedstawi referencje na wykonanie oczyszczalni w wymaganej ilości lecz wykonane w dowolnej technologii zgodnie z normą PN-EN 12566-3+A1:2009.

 1. Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia, gdy Wykonawca przedstawi referencje na wykonanie 1 zadania w ilości 380 sztuk oczyszczalni?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby wykonawca legitymował się cyt. „należytą realizacją co najmniej 2 zamówień polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków w oferowanej technologii (tj. oczyszczalnie hybrydowe lub w technologii SBR) i wyłącznie spełniających wytyczne normy zharmonizowanej PN-EN 12566-3+A1:2009, gdzie każde z zamówień obejmowało budowę min. 150 PBOŚ lub realizacją 1 zamówienia polegającego na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków w oferowanej technologii (tj. oczyszczalnie hybrydowe lub w technologii SBR) i wyłącznie spełniających wytyczne normy zharmonizowanej PN-EN 12566-3+A1:2009, które obejmowało budowę min. 250 PBOŚ (potwierdzone dokumentami zawierającymi informacje, że roboty dotyczyły budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w oferowanej technologii, spełniających wytyczne normy zharmonizowanej PN-EN 12566-3+A1:2009 i zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone).” (patrz zmiany treści SIWZ).

Zamawiający uzna, więc za spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia, gdy Wykonawca przedstawi referencje na wykonanie oczyszczalni w ilości 380 sztuk w oferowanej technologii (tj. oczyszczalnie hybrydowe lub w technologii SBR) zgodnie z normą PN-EN 12566-3+A1:2009.

 1. Zgodnie z warunkami przetargów w ramach zamówień publicznych przy każdym wykonanym zadaniu Wykonawca udziela 3-5 letniej gwarancji na poprawne działanie instalacji. W gwarancjach tych nie jest wyodrębniony jednoznacznie serwis, dlatego trudno jest wymagać tego typu referencji. Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia, gdy Wykonawca przedstawi dowody prawidłowego wykonania i funkcjonowania oczyszczalni przez okres min. 12 miesięcy.

 

Odpowiedź:

Zamawiający nie uzna za spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia, gdy Wykonawca przedstawi dowody prawidłowego wykonania i funkcjonowania oczyszczalni przez okres min. 12 miesięcy bez wyodrębnienia jednoznacznie zapisu o świadczonych usługach serwisowych.

 1. Z uwagi na fakt, że niniejsze zamówienie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich inwestycje wykonane przy udziale środków pomocowych zawsze muszą być wykonane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i normy zharmonizowane, tam gdzie mają one zastosowanie. Zasada ta dotyczy wszystkich branż inwestycyjnych. W przypadku przedmiotowej inwestycji, zaprojektowane:

- oczyszczalnie biologiczne muszą spełniać normę PN-EN 12566-3+A1:2009.

W celu wykazania posiadania wiedzy i doświadczenia, Zamawiający wymaga, żeby Wykonawca wykazał się doświadczeniem polegającym na realizacji co najmniej 2 zamówień polegających na świadczeniu usług serwisowych oferowanych PBOŚ, gdzie każde z nich obejmowało serwis minimum 150 sztuk.

Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli Wykonawca wykonał usługi serwisowe oczyszczalni ścieków, które posiadały na dzień wykonywania usług raporty z badań (wodoszczelność, trwałość, wytrzymałość konstrukcji), do których badania wykonano na osadnikach gnilnych zgodnie z normą PN-EN 12566-1:2004/A1:2006, gdzie badane zbiorniki na zgodność z normą PN-EN 12566-1 nie są tymi samymi wyrobami i/lub nie posiadają tych samych właściwości co zbiorniki oferowanych oczyszczalni ścieków, a tym samym nie spełniały wytycznych normy PN-EN 12566-3:2005+A1:2009?

Odpowiedź:

W pkt. 6.2.1 lit. b SIWZ zamawiający jasno określił, że doświadczenie w zakresie usług serwisowych winno obejmować serwis oferowanych PBOŚ tj. wykonanych zgodnie z normą PN-EN 12566-3+A1:2009.

 1. W nawiązaniu do treści SIWZ w zakresie wymagań Zamawiającego dotyczących Wiedzy i Doświadczenia, gdzie wymaga się, aby Wykonawca wykazał się doświadczeniem polegającym na wykonaniu usług serwisowych PBOŚ spełniających wytyczne normy PN-EN 12566-3+A1:2009. Czy Zamawiający dopuszcza usługi serwisowe oczyszczalni ścieków, które posiadały na dzień wykonywania usług serwisowych, raporty z badań (wodoszczelność, trwałość, wytrzymałość konstrukcji), do których badania wykonano na osadnikach gnilnych zgodnie z normą PN-EN 12566-1:2004/A1:2006, gdzie zastosowane zbiorniki w oferowanych oczyszczalniach biologicznych nie były identycznymi zbiornikami, które przebadano np. miały inne wymiary lub/i inne średnice włazów lub/i inne uzbrojenie lub/i posiadały inne elementy wspawane, a tym samym nie spełniały wytycznych normy PN-EN 12566-3:2005+A1:2009, punktu 9.2, który dopuszcza wyłącznie:

Mogą być brane pod uwagę badania wykonane wcześniej zgodnie z postanowieniami niniejszej Normy Europejskiej (ten sam wyrób, te same właściwości, metody badania, procedura pobierania próbek i system poświadczania zgodności)”.

Odpowiedź:

W pkt. 6.2.1 lit. b SIWZ zamawiający jasno określił, że doświadczenie w zakresie usług serwisowych winno obejmować serwis oferowanych PBOŚ tj. wykonanych zgodnie z normą PN-EN 12566-3:2005+A1:2009.

 1. Zamawiający wymaga, aby oferowane oczyszczalnie spełniały normę PN-EN 12566-3+A1:2009. W/w norma dotyczy „Małe oczyszczalnie ścieków dla obliczeniowej liczby mieszkańców (OLM) do 50” – w normie nie występuje pojęcie osadnik, bioreaktor – norma dotyczy całkowitego urządzenia „oczyszczalni”. Zgodnie z Normą PN-EN 12566-3 należy wykonać badania: wodoszczelność, trwałość, skuteczność oczyszczania, wytrzymałość i wymiary. Na podstawie przeprowadzonych w/w badań Jednostka Notyfikowana sporządza raport/protokół z wstępnego badania typu.

Czy badania wykonane przez Jednostkę Notyfikowaną i potwierdzające zgodność z w/w normą (badania: wodoszczelność, trwałość, skuteczność oczyszczania, wytrzymałość, wymiary) mają obejmować całą oczyszczanie (wszystkie elementy jako całość tzn. osadnik, bioreaktor, itd.) i potwierdzać wykonanie badań typu zgodnie z PN-EN 12566-3+A1:2009?

 

 

Odpowiedź:

Na etapie składania ofert Zamawiający dopuszcza wyłącznie oczyszczalnie, które zostały przebadane jako całość przez laboratorium notyfikowane zgodnie z normą PN-EN 12566-3+A1:2009.

 1. Zamawiający w pkt. 6.2.1 określił posiadanie wiedzy i doświadczenia.

Czy Zamawiający uzna za spełnienie posiadania doświadczenia jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie wskazanym przez Zamawiającego zrealizował co najmniej 2 zamówienia polegające na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków z czego 1 zadanie na 150 szt. obejmowało oczyszczalnie pracujące w technologii hybrydowej a 2 zadanie obejmowało zadanie na 150 sz. oczyszczalni pracującej w technologii SBR lub 1 zadanie na 300 szt. oczyszczalni pracujących w technologii hybrydowej a 2 zadanie oczyszczalni pracujących w technologii SBR?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że do potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia, wymagane jest doświadczenie w realizacji zamówień zgodnych z oferowaną technologią. Zamawiający wymaga, aby wykonawca legitymował się cyt. „należytą realizacją co najmniej 2 zamówień polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków w oferowanej technologii (tj. oczyszczalnie hybrydowe lub w technologii SBR) i wyłącznie spełniających wytyczne normy zharmonizowanej PN-EN 12566-3+A1:2009, gdzie każde z zamówień obejmowało budowę min. 150 PBOŚ lub realizacją 1 zamówienia polegającego na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków w oferowanej technologii (tj. oczyszczalnie hybrydowe lub w technologii SBR) i wyłącznie spełniających wytyczne normy zharmonizowanej PN-EN 12566-3+A1:2009, które obejmowało budowę min. 250 PBOŚ (potwierdzone dokumentami zawierającymi informacje, że roboty dotyczyły budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w oferowanej technologii, spełniających wytyczne normy zharmonizowanej PN-EN 12566-3+A1:2009 i zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone).” (patrz zmiany treści SIWZ)

 1. Proszę o określenie minimalnych pojemności osadników wstępnych oraz bioreaktorów dla poszczególnych przepustowości.

Odpowiedź:

Zamawiający nie ma obowiązku określania pojemności minimalnych osadników wstępnych oraz bioreaktorów.

 1. Czy podane pojemności są pojemnościami netto czy brutto?

Odpowiedź:

W dokumentacji przetargowej nie określono pojemności.

 1. Zamawiający w pkt. 2.2 Oczyszczalnie ścieków wymaga, żeby ciąg technologiczny oczyszczalni składał się z dwóch osobnych zbiorników.

Czy wymóg ten dotyczy zarówno oczyszczalni pracujących w technologii hybrydowej, jak i SBR? Czy Zamawiający dopuści oczyszczalnie zbudowane w oparciu o jeden zbiornik?

Odpowiedź:

Znajdujący się w pkt. 2.2 STWIOR zapis dotyczący konieczności stosowania do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dwóch osobnych zbiorników Zamawiający uznaje jako jeden z przykładów opisu ciągu technologicznego.

 1. Proszę o sprecyzowanie przepustowości dla niżej wymienionych przydomowych oczyszczalni ścieków:

 • przeznaczonych dla 12 RLM,

 • przeznaczonych dla 15 RLM,

 • przeznaczonych dla 18 RLM?

Odpowiedź:

Przepustowość dla ww. typów oczyszczalni została opisana w STWIOR.

 1. W dokumentacji zawarty jest zapis, że oczyszczalnie muszą spełniać wytyczne normy zharmonizowanej PN-EN 12566-3+A1:2009 – Małe oczyszczalnie ścieków dla obliczeniowej liczby mieszkańców (OLM) do 50 – Część 3: Kontenerowe i/lub montowane na miejscu przydomowe oczyszczalnie ścieków i być znakowana znakiem CE. Dodajmy, że jest to norma przenosząca normę europejską. Czy zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający dopuści oczyszczalnie spełniające wymagania normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normę europejską?

 

Odpowiedź:

Zamawiający na etapie składania ofert uzna, pełny raport z badań potwierdzający zgodność proponowanych urządzeń z wymaganiami europejskiej normy zharmonizowanej EN 12566-3:2005+A1:2009 wydany dla konkretnego typoszeregu urządzeń przez jednostkę notyfikowaną przez Komisję Europejską zawierający szczegółowe wyniki badań na skuteczność oczyszczania ścieków, wodoszczelność, trwałość i wytrzymałość.

 1. W STWIOR, w Tabeli nr 1 pojawia się informacja o wymaganiach co do przepustowości zastosowanych oczyszczalni. Czym Zamawiający uzasadnia określenie maksymalnej przepustowości? Rozumiem minimalnej – byłoby to uzasadnione przyjętym zużyciem wody i obawą przed problemem wynikającym z nierównomierności w dopływie ścieków, ale maksymalnej? Rozumiemy, że typoszeregi poszczególnych Wykonawców różnią się zakresami liczby mieszkańców, a co za tym idzie również maksymalnym dziennym obciążeniem, jednakże ustalenia jednej firmy nie oznaczają wyższości nad innymi … Bo w czym jest lepsza oczyszczalnia dla ośmiu osób firmy A, model 4-9 osób od oczyszczalni firmy B, model od 7-10 osób? Uznajemy zasadność ustalenia minimalnego obciążenia oczyszczalni w związku z przyjętym w projekcie zużyciem wody. W związku z powyższym prosimy o wykreślenie ww. wymogu.

Odpowiedź:

Podane w STWIOR wymagania odnośnie maksymalnych przepustowości zastosowanych oczyszczalni mają na celu niedopuszczenie do sytuacji, w której byłaby możliwość zamontowania oczyszczalni o zbyt dużej przepustowości w stosunku do liczby mieszkańców.

 1. W STWIOR zawarty jest zapis: „W celu wyeliminowania problemów wynikających z nierównomierności w dopływie ścieków osadnik musi posiadać funkcję sekwencyjnego dozowania ścieków do bioreaktora realizowanego przez sterownik”.

Owszem, „Prawem zamawiającego i zarazem jego obowiązkiem jest ocena własnych potrzeb i dokonanie zamówienia zgodnie z tymi potrzebami. Zatem określenie i opisanie przedmiotu zamówienia powinno zostać dokonane stosownie do uzasadnionych potrzeb zamawiającego. Swoboda zamawiającego w powyższym zakresie ulega jednak ograniczeniom zawartym w przepisie art. 29 ustawy Pzp. Opis przedmiotu zamówienia powinien być dokonany w sposób obiektywny i nieutrudniający uczciwej konkurencji, nie może zawierać sformułowań, które powodują uprzywilejowanie określonych wykonawców lub dyskryminowanie innych, uniemożliwiając im złożenie oferty” (Sygn. akt: KIO/UZP 423/08).

Po pierwsze: Jakie problemy ma na myśli Zamawiający?

Czy chodzi o wrażliwość technologii na nierównomierność w dopływie ścieków i problemy z tym związane tj. obumieranie mikroorganizmów i pogorszenie efektów oczyszczania? Owe zmartwienia byłyby jak najbardziej zasadne w przypadku oczyszczalni pracującej na bazie osadu czynnego, które faktycznie cechuje „znaczna wrażliwość biomasy osadu czynnego na nierównomierność dopływu ścieków (w okresach szokowych obciążeń hydraulicznych czy ładunkiem zanieczyszczeń biomasa może być wymywana z bioreaktora do odpływu)” [makowska M.: Problemy eksploatacyjne minioczyszczalni z osadem czynnym [w:] Projektowanie i eksploatacja przydomowych oczyszczalni ścieków, Poznań-Kiekrz, 1999, s. 21-38]. „W przypadku przydomowych oczyszczalni ścieków pracujących przy wykorzystaniu klasycznego osadu czynnego, wahania w obciążeniu ładunkiem zanieczyszczeń i objętością dopływających ścieków, a także zmienne warunki środowiskowe niekorzystnie wpływają na prawidłową pracę tych obiektów” [Bugajski P., Wałega A. : Ocena niezawodności działania przydomowej oczyszczalni ścieków]. Jednak ma to się nijak do wymaganej technologii – Zamawiający wymaga oczyszczalni opartej na technologii złoża biologicznego i osadu czynnego, którą cechuje niewrażliwość na nierównomierność w dopływie ścieków. „Złoża biologiczne ze względu na ich wyjątkową prostotę konstrukcji i obsługi mogą być szczególnie przydatne do oczyszczania niedużych ilości ścieków” [Dymaczewski Z., Oleszkiewicz J., Sozański M.: Poradnik eksploatatora oczyszczalni ścieków. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Poznań 1997.]. „Charakterystyczną cechą tego typu złóż jest duża podatność na dopasowanie do zmiennych obciążeń przy zachowaniu stabilności działania” [Ignatowicz K., Puchlik M.: Złoża biologiczne jako alternatywa oczyszczania małych ilości ścieków]. Zatem, skąd obawy o problemy wynikające z nierównomierności dopływu ścieków? Wreszcie w jakim celu wymaga się sterownik?

Proszę Państwa, nie narażajmy użytkowników na zbędny koszt. W końcu „Najistotniejszą cechą małych i średnich oczyszczalni ścieków powinna być ich prostota techniczna, technologiczna oraz obsługi, którą mogłaby eksploatować mniej wykwalifikowana załoga” [Ignatowicz K., Puchlik M.: Złoża biologiczne jako alternatywa oczyszczania małych ilości ścieków]. Jak to się ma do wymagań znegosterowniki?

Po drugie: Abstrahując od powyższej treści – od zasadności zabezpieczenia się przed możliwością wystąpienia problemów na skutek nierównomierności w dopływie ścieków, pragniemy poinformować Zamawiającego, że zastosowanie ww. sterownika nie jest jednym rozwiązaniem omawianego problemu i co najważniejsze nie najkorzystniejszym zarówno pod względem ekonomicznym jak i możliwości awarii.

Dodatkowe zabezpieczenie przed nierównomiernością w dopływie ścieków może stanowić osadnik gnilny zaprojektowany tak, że wykorzystuje się jego tylko część, a reszta stanowi bufor w przypadku przeciążenia hydraulicznego. Zatem problem wskazany przez Zamawiającego zostaje wyeliminowany bez potrzeby instalowania drogich i awaryjnych sterowników, charakterystycznych dla technologii SBR – sekwencyjne reaktory porcjowe, a przecież nie o tej technologii mówimy.

Uznając prawo Zamawiającego do dokonania opisu zamówienia zgodnie z własnymi potrzebami, ale i w sposób nieutrudniający uczciwej konkurencji, prosimy o wykreślenie przytoczonego zapisu lub jego skorygowanie – jeśli owy zapis Zamawiającego naprawdę wynika z obawy wystąpienia problemów wynikających z nierównomierności w dopływie ścieków, a nie na forsowaniu rozwiązań konkretnych producentów wydaje się być wystarczający, i to w zupełności zapis o konieczności zapewnienia zabezpieczenia przed możliwymi problemami wynikającymi z nierównomierności w dopływie ścieków, ale bez wskazania konkretnego rozwiązania, o co uprzejmie prosimy.

Odpowiedź:

Zamawiający określił w STWIOR dwie różne technologie działania przydomowych oczyszczalni ścieków, określił, również warunki równoważności dla tych technologii, w związku z powyższym podtrzymuje zapisy w niej zawarte.

 1. W STWIOR zawarty jest zapis „W celu równomiernego wymieszania i napowietrzania ścieków oraz uzyskania odpowiedniego obciążenia hydraulicznego wypełnienia bioreaktora musi posiadać wewnętrzna cyrkulację złoża”. Idźmy dalej, w jakim celu wymaga się równomiernego wymieszania i napowietrzania ścieków oraz uzyskania odpowiedniego obciążenia hydraulicznego wypełnienia? Proszę powiedzieć, równomierne wymieszanie i napowietrzenie ścieków oraz odpowiednie obciążenie hydrauliczne jest celem pracy oczyszczalni czy jest to tylko możliwy – jeden z wielu środek osiągniecia celu jakim jest oczyszczenie ścieków w stopniu określonym przez przepisy. Zatem, dla samego Zamawiającego, a w zasadzie użytkownika jakie ma znaczenie jakimi środkami dana oczyszczalnia pozwoli na osiągnięcie zamierzonego celu? Stopień oczyszczenia ścieków określają badania przeprowadzone przez jednostkę notyfikowaną i są potwierdzeniem tego, że dana oczyszczalnia spełnia wymagania normy. Żadne rozwiązanie określonego producenta, choćby najbardziej wymyślne nie gwarantuje określonego stopnia oczyszczania, tylko wyniki badań przeprowadzone przez jednostkę notyfikowaną. Zatem ww. wymóg może zostać potraktowany jak nic innego jak ukierunkowanie na określonego producenta, a na pewno nie stanowi realnej potrzeby Zamawiającego. Z tego względu zwracamy się z prośbą o wykreślenie ww. zapisu.

Odpowiedź:

Zamawiający określił w STWIOR dwie technologie oczyszczania ścieków, w związku z powyższym Wykonawca może zaproponować oczyszczalnie w wybranej przez siebie technologii, pod warunkiem, że spełnia ona wymagania zawarte w STWIOR.

 1. W STWIOR zawarty jest zapis „Ciąg technologiczny musi się składać z dwóch osobnych zbiorników, tj. osadnika gnilnego, a następnie bioreaktora”. Prosimy o podanie powodów ww. wymogu? Jakie znaczenie, co jest celem stawiania ww. wymogu? Jakie znaczenie dla użytkownika ma czy oczyszczalnia składa się z jednego czy dwóch czy trzech zbiorników? Jakie znaczenie ma czy osadnik gnilny mieści się w jednym czy w dwóch zbiornikach? Oczywiście oprócz podniesienia kosztów oczyszczalni … Czyż nie jest ważne, aby wspomniany osadnik gnilny po prosu był? Uprzedzamy, że nie zależy nam na odpowiedzi w stylu „chcemy tak, bo tak, a w każdym razie nie zmienimy zapisu”, zależy nam na fachowej odpowiedzi, kto wie może będzie ona dla nas wskazówką …

Odpowiedź:

Znajdujący się w pkt. 2.2 STWIOR zapis dotyczący konieczności stosowania do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dwóch osobnych zbiorników Zamawiający uznaje jako jeden z przykładów opisu ciągu technologicznego.

 1. Czy w przypadku producentów zagranicznych, ale posiadający niezbędne dokumenty w języku polskim, należy również złożyć dokumenty w języku obcym?

Odpowiedź:

Jeżeli wykonawca posiada dokumenty sporządzone w języku polskim (dotyczy to oryginałów nie tłumaczeń) nie musi składać dokumentów w języku obcym. Zgodnie z zapisem pkt. 7.6 SIWZ dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

 1. W SIWZ zawarto zapis – „Zamawiający wymaga, aby w celu potwierdzenia wysokiej jakości oferowanych PBOŚ wykonawca załączył do oferty Certyfikat zgodności systemu zarządzania jakością z wymaganiami normy ISO 9001 (norma PN-EN ISO 9001:2009P – System zarządzania jakością) dla producenta PBOŚ w zakresie wysokich standardów produkcji.

Norma ISO 9001:2008 wydana w 2008 roku przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną, została wydana w języku polskim w 2009 roku przez Polski Komitet Normalizacyjny, stąd oznaczenie PN-EN ISO 9001:2009P. W związku z tym oczywiste jest, że producenci zagraniczni nie mogą dysponować Certyfikatem zgodności systemu zarządzania jakością z wymaganiami normy PN-EN ISO9001:2009P. Prosimy i wykreślenie zapisu „PN-EN ISO 9001:2009P”.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko i żąda dostarczenia zaświadczenia niezależnego podmiotu potwierdzającego, że producent zaoferowanych PBOŚ spełnia wymogi normy PN-EN ISO 9001:2009P - Systemy zarządzania jakością w zakresie wysokich standardów produkcji. Certyfikat zgodności systemu zarządzania jakością z wymaganiami normy ISO 9001 (norma PN-EN ISO 9001:2009P - Systemy zarządzania jakością) dla producenta PBOŚ w zakresie wysokich standardów produkcji. W przypadku producentów zagranicznych należy dostarczyć certyfikat zgodności systemu zarządzania jakością z wymaganiami normy ISO 9001:2008 wydanej w 2008 roku przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną, gdyż wydana w języku polskim w 2009 roku przez Polski Komitet Normalizacyjny norma PN-EN ISO 9001:2009P, wprowadza normę ISO 9001:2008 metodą uznania. Wymagania obu norm są identyczne. (patrz zmiany treści SIWZ).

 1. W STWIOR zawarty jest zapis – „Ścieki podczyszczone w osadniku gnilnym dozowane są sekwencyjnie na złoże biologiczne pracujące w technologii złoża zanurzonego …”.

"Złoża biologiczne można podzielić na złoża z wypełnieniem stałym, do których zalicza się złoża zalewane, zraszane i zanurzone, oraz złoża z wypełnieniem ruchomym, do których należą złoża tarczowe i zawieszone. Złoża zalewane to pierwszy i najstarszy rodzaj złóż biologicznych. Obecnie nie znajdują one zastosowania, gdyż ich sprawność jest mała i szybko zasklepiają się zatrzymanymi osadami ... Natomiast złoża zanurzone (zalane) stale umieszczone są pod powierzchnia ścieków ... Złoża tarczowe (obrotowe) to rodzaj oczyszczalni z ruchomym wypełnieniem. Tarcze częściowo są umieszczone w ściekach, a ich ruch obrotowy pozwala dostarczać materię organiczną ze ścieków oraz tlen atmosferyczny do procesów tlenowego rozkładu. Złoża zawieszone (fluidalne) uznawane są za system łączący cechy osadu czynnego i złóż biologicznych. Lekkie kształtki wykonane z tworzyw sztucznych utrzymywane są w toni ścieków przy użyciu sprężonego powietrza lub mieszadeł ... Możliwość transportu masy biologicznej pomiędzy reaktorami o zmiennym stężeniu tlenu pozwala także na usuwanie fosforu na drodze biologicznej" [Maroszyńska M.: Biologiczne oczyszczalnie ścieków].

"Ze względu na charakter ścieków odprowadzanych z ośrodków wiejskich występują znaczne trudności w utrzymaniu właściwego stopnia ich oczyszczania, głownie z uwagi na związki biogenne. Dlatego też, na tych obszarach preferowane są oczyszczalnie, charakteryzujące się znaczną odpornością na wahania przepływu i ładunku zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach, niska kapitałochłonnością, niezawodnością działania, wysokim stopniem oczyszczania oraz prostotą wykonania i eksploatacji [Krzanowski S., Wałęga A.: Wykorzystanie teorii niezawodności i statystycznej kontroli jakości do oceny eksploatacyjnej wiejskich oczyszczalni ścieków. Infrastruktura i ekologia Terenów Wiejskich, Kraków 2006 s. 17-37]. Powszechnie wiadomo, że dzięki złożu ruchomemu, którego wypełnienie utrzymywane jest w ruchu następuje ciągłe oczyszczanie z przerośniętej błony, co skutkuje brakiem groźby spadku wydajności. Co więcej zostaje utrzymana wysoka efektywność oczyszczania ścieków w warunkach zwiększonego ładunku związków organicznych w dopływie - w przypadku nierównomierności w dopływie ścieków, na temat których przecież wyraził obawy sam Zamawiający. "Dużą popularność zyskują również bioreaktory ze złożem ruchomym (ang. moving bed biofilm reactor - MBBR) ... Zaletą tego typu bioreaktorów jest mniejsza objętość czynna niż w układach tradycyjnych, mniejszy przyrost biomasy (0,1-0,4 kg s.s./kg CHZTus), eliminacja kolmatacji złoża i małe prawdopodobieństwo wypłukania biomasy" [prof. dr hab. inż. Błażejewski R.: Innowacyjne technologie i rozwiązania w zakresie oczyszczania małych ilości ścieków]. Zatem z czego wynika wymóg postawiony przez Zamawiającego? Prosimy o wykreślenie zapisu o konieczności zastosowania w oczyszczalni złoża zanurzonego.

Odpowiedź:

Zamawiający określił w STWIOR dwie technologie oczyszczania ścieków, w związku z powyższym Wykonawca może zaproponować oczyszczalnie w wybranej przez siebie technologii, pod warunkiem, że spełnia ona wymagania zawarte w STWIOR.

 1. Zamawiający w pkt. 6.2.1. określił posiadanie wiedzy i doświadczenia.

Czy Zamawiający uzna za spełnienie posiadania wiedzy i doświadczenia jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie wskazanym przez Zamawiającego zrealizował 2 zamówienia polegające na świadczeniu usług serwisowych przydomowych oczyszczalni ścieków na łączną liczbę 300 szt.?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca legitymował się cyt. „należytą realizacją zamówień polegających na świadczeniu usług serwisowych oferowanych PBOŚ (tj. oczyszczalni hybrydowych lub w technologii SBR spełniających wytyczne normy zharmonizowanej PN-EN 12566-3+A1:2009), gdzie zamówienia obejmowały usługi serwisowe dla łącznej liczby min. 150 PBOŚ przez okres min. 12 m-cy”. (patrz zmiany treści SIWZ).

 1. W specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia w pkt. 6.2.1 Wiedza i Doświadczenie Zamawiający uzna, ze Wykonawca spełnia warunek wiedzy i doświadczenia wówczas, gdy Wykonawca wykaże się:

doświadczeniem polegającym na wykonaniu w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie usług serwisowych odpowiadających przedmiotowi zamówienia tj. należytą realizacją co najmniej 2 zamówień polegających na świadczeniu usług serwisowych oferowanych PBOŚ (tj. oczyszczalni hybrydowych lub w technologii SBR - spełniających wytyczne normy zharmonizowanej PN-EN 12566-3+A1:2009) przez okres min. 12 miesięcy każde, gdzie każde zamówienie obejmowało usługi serwisowe dla min. 150 PBOŚ.

W/w zapisy wskazują tylko na urządzenia jednego producenta firmę SOTRALENTZ i jest to działanie ograniczające dostęp do zamówienia innym producentom, którzy spełniają obowiązujące normy i przepisy. Zapisy te ewidentnie zmuszają Wykonawców do zastosowania urządzeń jednego producenta. Jest to naruszenie art. 29 i art. 30 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W związku z powyższym prosimy o wycofanie wyżej przytoczonego fragmentu treści SIWZ.

Odpowiedź:

Niezrozumiałym dla zamawiającego jest zarzut przedstawiony w „pytaniu”. Zamawiający ze względu na przedmiot zamówienia, w którego zakres wchodzą usługi serwisowe (w tym przeglądy) w okresie 5 letniej gwarancji, wymaga od wykonawców doświadczenia w realizacji takich usług, które są bezpośrednio związane z przedmiotem zamówienia.

 1. W SIWZ napisano: „Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonania przedmiotowego zamówienia wówczas, gdyż wykaże się on:

a) doświadczeniem polegającym na wykonaniu w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie robót budowlanych odpowiadających przedmiotowi zamówienia tj. należytą realizacją co najmniej 2 zamówień polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków w oferowanej technologii (tj. oczyszczalnie hybrydowe lub w technologii SBR) i wyłącznie spełniających wytyczne normy zharmonizowanej PN-EN 12566-3+A1:2009, gdzie każde z zamówień obejmowało budowę min. 150 PBOŚ (potwierdzone dokumentami zawierającymi informacje, że roboty dotyczyły budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w oferowanej technologii, spełniających wytyczne normy zharmonizowanej PN-EN 12566-3+A1:2009 i zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone)

oraz

b) doświadczeniem polegającym na wykonaniu w okresie ostatnich trzech lat a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie usług serwisowych odpowiadających przedmiotowi zamówienia tj. należytą realizacją co najmniej 2 zamówień polegających na świadczeniu usług serwisowych oferowanych PBOŚ (tj. oczyszczalni hybrydowych lub w technologii SBR- spełniających wytyczne normy zharmonizowanej PN-EN 12566-3+A1:2009) przez okres min. 12 m-cy każde, gdzie każde zamówienie obejmowało usługi serwisowe dla min. 150 PBOŚ.

Prosimy o zmianę warunku udziału i umożliwienie startu Wykonawcom mogącym okazać się jedną robotą polegającymi na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków w oferowanej technologii (tj. oczyszczalnie hybrydowe lub w technologii SBR) i wyłącznie spełniających wytyczne normy zharmonizowanej PN-EN 12566-3+A1:2009, gdzie każde z zamówień obejmowało budowę min. 70 PBOŚ i innej technologii niż oferowana w ilości min. 120 sztuk. Prośbę swą motywujemy, nieadekwatnością żądań Zamawiającego w zakresie spełniania wspomnianego warunku. Powołujemy się w tym aspekcie na odpowiednie wyroki KIO. Zmiana ta poszerzy krąg potencjalnych oferentów przyczyniając się do zwiększenia konkurencyjności i przede wszystkim umożliwi Zamawiającemu uzyskanie korzystniejszej oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby wykonawca legitymował się cyt. „należytą realizacją co najmniej 2 zamówień polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków w oferowanej technologii (tj. oczyszczalnie hybrydowe lub w technologii SBR) i wyłącznie spełniających wytyczne normy zharmonizowanej PN-EN 12566-3+A1:2009, gdzie każde z zamówień obejmowało budowę min. 150 PBOŚ lub realizacją 1 zamówienia polegającego na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków w oferowanej technologii (tj. oczyszczalnie hybrydowe lub w technologii SBR) i wyłącznie spełniających wytyczne normy zharmonizowanej PN-EN 12566-3+A1:2009, które obejmowało budowę min. 250 PBOŚ (potwierdzone dokumentami zawierającymi informacje, że roboty dotyczyły budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w oferowanej technologii, spełniających wytyczne normy zharmonizowanej PN-EN 12566-3+A1:2009 i zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone).”

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca legitymował się cyt. „należytą realizacją zamówień polegających na świadczeniu usług serwisowych oferowanych PBOŚ (tj. oczyszczalni hybrydowych lub w technologii SBR spełniających wytyczne normy zharmonizowanej PN-EN 12566-3+A1:2009), gdzie zamówienia obejmowały usługi serwisowe dla łącznej liczby min. 150 PBOŚ przez okres min. 12 m-cy”. (patrz zmiany treści SIWZ).

 

 

Odpowiedzi na pytania zmieniają treść SIWZ, w następujący sposób:

 • W treści SIWZ pkt 3.4 pkt 7 jest zapis:

Zamawiający wymaga, aby w celu potwierdzenia wysokiej jakości oferowanych PBOŚ wykonawca załączył do oferty Certyfikat zgodności systemu zarządzania jakością z wymaganiami normy ISO 9001 (norma PN-EN ISO 9001:2009P - Systemy zarządzania jakością) dla producenta PBOŚ w zakresie wysokich standardów produkcji.”

zastąpić zapisem:

Zamawiający wymaga, aby w celu potwierdzenia wysokiej jakości oferowanych PBOŚ wykonawca załączył do oferty Certyfikat zgodności systemu zarządzania jakością z wymaganiami normy ISO 9001 (normy PN-EN ISO 9001:2009P - Systemy zarządzania jakością, dla producentów krajowych oraz normy ISO 9001:2008, dla producentów zagranicznych) dla producenta PBOŚ w zakresie wysokich standardów produkcji.”


 

 • W treści SIWZ pkt 7.4 lit. d jest zapis:

"zaświadczenie niezależnego podmiotu potwierdzające, że producent zaoferowanych PBOŚ spełnia wymogi normy PN-EN ISO 9001:2009P - Systemy zarządzania jakością w zakresie wysokich standardów produkcji."

zastąpić zapisem:

"W przypadku producentów krajowych zaświadczenie niezależnego podmiotu potwierdzające, że producent zaoferowanych PBOŚ spełnia wymogi normy PN-EN ISO 9001:2009P - Systemy zarządzania jakością w zakresie wysokich standardów produkcji, natomiast w przypadku producentów zagranicznych należy dostarczyć certyfikat zgodności systemu zarządzania jakością z wymaganiami normy ISO 9001:2008 wydanej w 2008 roku przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną, gdyż wydana w języku polskim w 2009 roku przez Polski Komitet Normalizacyjny norma PN-EN ISO 9001:2009P, wprowadza normę ISO 9001:2008 metodą uznania. Wymagania obu norm są identyczne."


 


 


 

 • W treści SIWZ pkt 6.2.1 jest zapis:

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia
niezbędnych do wykonania przedmiotowego zamówienia wówczas, gdy wykaże się on:

a) doświadczeniem polegającym na wykonaniu w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie robót budowlanych odpowiadających przedmiotowi zamówienia tj. należytą realizacją co najmniej 2 zamówień polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków w oferowanej technologii (tj. oczyszczalnie hybrydowe lub w technologii SBR) i wyłącznie spełniających wytyczne normy zharmonizowanej PN-EN 12566-3+A1:2009, gdzie każde z zamówień obejmowało budowę min. 150 PBOŚ (potwierdzone dokumentami zawierającymi informacje, że roboty dotyczyły budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków w oferowanej technologii, spełniających wytyczne normy zharmonizowanej PN-EN 12566-3+A1:2009 i zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone).

oraz

b) doświadczeniem polegającym na wykonaniu w okresie ostatnich trzech lat a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie usług serwisowych odpowiadających przedmiotowi zamówienia tj. należytą realizacją co najmniej 2 zamówień polegających na świadczeniu usług serwisowych oferowanych PBOŚ (tj. oczyszczalni hybrydowych lub w technologii SBR spełniających wytyczne normy zharmonizowanej PN-EN 12566-3+A1:2009) przez okres min. 12 m-cy każde, gdzie każde zamówienie obejmowało usługi serwisowe dla min. 150 PBOŚ."

zastąpić zapisem:

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonania przedmiotowego zamówienia wówczas, gdy wykaże się on:

 1. doświadczeniem polegającym na wykonaniu w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie robót budowlanych odpowiadających przedmiotowi zamówienia tj. należytą realizacją co najmniej 2 zamówień polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków w oferowanej technologii (tj. oczyszczalnie hybrydowe lub w technologii SBR) i wyłącznie spełniających wytyczne normy zharmonizowanej PN-EN 12566-3+A1:2009, gdzie każde z zamówień obejmowało budowę min. 150 PBOŚ lub realizacją 1 zamówienia polegającego na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków w oferowanej technologii (tj. oczyszczalnie hybrydowe lub w technologii SBR) i wyłącznie spełniających wytyczne normy zharmonizowanej PN-EN 12566-3+A1:2009, które obejmowało budowę min. 250 PBOŚ (potwierdzone dokumentami zawierającymi informacje, że roboty dotyczyły budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w oferowanej technologii, spełniających wytyczne normy zharmonizowanej PN-EN 12566-3+A1:2009 i zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone).

 2. doświadczeniem polegającym na wykonaniu w okresie ostatnich trzech lat a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie usług serwisowych odpowiadających przedmiotowi zamówienia tj. należytą realizacją zamówień polegających na świadczeniu usług serwisowych oferowanych PBOŚ (tj. oczyszczalni hybrydowych lub w technologii SBR spełniających wytyczne normy zharmonizowanej PN-EN 12566-3+A1:2009), gdzie zamówienia obejmowały usługi serwisowe dla łącznej liczby min. 150 PBOŚ przez okres min. 12 m-cy.”

 

 • W treści SIWZ pkt 7.4 lit. c jest zapis:

pełny raport z badań potwierdzający zgodność ze zharmonizowaną normą europejską PN-EN 12566 3+A1:2009 wydany dla konkretnego typoszeregu urządzeń przez jednostkę notyfikowaną przez Komisję Europejską zawierający szczegółowe wyniki badań na skuteczność oczyszczania ścieków, wodoszczelność, trwałość i wytrzymałość (wg opisu w pkt. 1.5 STWiOR)”

zastąpić zapisem:

pełny raport z badań potwierdzający zgodność ze zharmonizowaną normą europejską EN 12566-3:2005+A1:2009 lub polską normą zharmonizowaną PN-EN 12566 3+A1:2009 przenoszącą normę europejską wydany dla konkretnego typoszeregu urządzeń przez jednostkę notyfikowaną przez Komisję Europejską zawierający szczegółowe wyniki badań na skuteczność oczyszczania ścieków, wodoszczelność, trwałość i wytrzymałość (wg opisu w pkt. 1.5 STWiOR)”.

 

 

 

 

 • W treści SIWZ pkt 9.4.1 jest zapis:

Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. tj. do dnia 19 grudnia 2013 r. do godz. 1000.”

zastąpić zapisem:

Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. tj. do dnia 23 grudnia 2013 r. do godz. 900.”

 

 • W treści SIWZ pkt 11.4 jest zapis:

W interesie wykonawcy zaleca się, aby ofertę złożyć w opakowaniu opisanym:

_____________________________________________________________________________

Gmina Kołaki Kościelne

18-315 Kołaki Kościelne, ul. Kościelna11

OFERTA W PRZETARGU NA:

Budowa PBOŚ ”

Nr sprawy GP.271.9.2013

nie otwierać przed dniem: 19 grudnia 2013 r., do godz. 1010

_____________________________________________________________________________

 

Zastąpić zapisem:

W interesie wykonawcy zaleca się, aby ofertę złożyć w opakowaniu opisanym:

_____________________________________________________________________________

Gmina Kołaki Kościelne

18-315 Kołaki Kościelne, ul. Kościelna11

OFERTA W PRZETARGU NA:

Budowa PBOŚ ”

Nr sprawy GP.271.9.2013

nie otwierać przed dniem: 23 grudnia 2013 r., do godz. 910

_____________________________________________________________________________

 

 

 • W treści SIWZ pkt 12.1 jest zapis:

Oferty należy składać do dnia 19 grudnia 2013 r. do godz. 1000 w siedzibie zamawiającego tj. w Sekretariacie Urzędu Gminy w Kołakach Kościelnych, ul. Kościelna 11, 18-315 Kołaki Kościelne, pokój Nr 13”

Zastąpić zapisem:

Oferty należy składać do dnia 23 grudnia 2013 r. do godz. 900 w siedzibie zamawiającego tj. w Sekretariacie Urzędu Gminy w Kołakach Kościelnych, ul. Kościelna 11, 18-315 Kołaki Kościelne, pokój Nr 13”

 

 • W treści SIWZ pkt 12.2 jest zapis:

Otwarcie ofert nastąpi dnia 19 grudnia 2013 r. o godz. 1010 w siedzibie zamawiającego:

Gmina Kołaki Kościelne, ul. Kościelna 11, 18-315 Kołaki Kościelne, pokój Nr 13.”

Zastąpić zapisem:

Otwarcie ofert nastąpi dnia 23 grudnia 2013 r. o godz. 910 w siedzibie zamawiającego:

Gmina Kołaki Kościelne, ul. Kościelna 11, 18-315 Kołaki Kościelne, pokój Nr 13.”

 

 

 • W treści SIWZ pkt 7.4 po lit. e dodaje się lit. f o następującej treści:

Oświadczenie zapewniające, że oferowana przez Wykonawcę oczyszczalnia spełnia i na etapie wykonawstwa będzie spełniała wymagania obowiązującej na dzień wykonywania robót normy oraz zobowiązanie do dostarczenia dokumentów potwierdzające, że montowane urządzenia są zgodne z obowiązującą normą (w tym celu należy wypełnić, podpisać i opieczętować oświadczenie wzór nr 8 SIWZ)

 

 

 

 

 

Odpowiedzi na pytania zmieniają treść STWIOR, w następujący sposób:

 1. W treści STWIOR pkt 2.3 SIWZ jest zapis:

Studzienki muszą posiadać deklarację zgodności, która powinna być dostarczona na etapie wykonawstwa.

zastąpić zapisem:

Studzienki muszą posiadać deklarację właściwości użytkowych, która powinna być dostarczona na etapie wykonawstwa.


 

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

W związku z dokonaną zmianą treści ogłoszenia oraz modyfikacją SIWZ, Zamawiający zgodnie z art. 12a ust. 1 ustawy w celu zapewnienia Wykonawcom czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, postanowił przedłużyć termin składania i otwarcia ofert, w następujący sposób:

 • Oferty należy składać do dnia 23 grudnia 2013 r. do godz. 900 w siedzibie zamawiającego tj. w Sekretariacie Urzędu Gminy w Kołakach Kościelnych, ul. Kościelna 11, 18-315 Kołaki Kościelne, pokój Nr 13.

 • Otwarcie ofert nastąpi dnia 23 grudnia 2013 r. o godz. 910 w siedzibie zamawiającego:

Gmina Kołaki Kościelne, ul. Kościelna 11, 18-315 Kołaki Kościelne, pokój Nr 13.


 

 

W pozostałym zakresie SIWZ pozostaje niezmieniona. 


 

Załączniki:

 1. Załącznik nr 8 - Wzór oświadczenia o zgodności z normą.


 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Kołaki Kościelne

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Biała

Wprowadzający: Anna Biała

Data wprowadzenia: 2013-12-13

Modyfikujący: Anna Biała

Data modyfikacji: 2013-12-13

Opublikował: Anna Biała

Data publikacji: 2013-12-13