Kołaki Kościelne, dnia 29 maja 2014 r.

GP.271.1.2014

 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: GP.271.1.2014 nr ogłoszenia: 108179 – 2014 z dnia 20 maja 2014 r. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Usługę bankową dotyczącą udzielenia kredytu długoterminowego w walucie polskiej w kwocie 1 266 772,00 zł” o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)

 

            Gmina Kołaki Kościelne działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) zwanej dalej "ustawą" oraz z punktami 8.1, 8.2 i 8.3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 20 maja 2014 r. w odpowiedzi na zapytania wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę polegającą na „Usługę bankową dotyczącą udzielenia kredytu długoterminowego w walucie polskiej w kwocie 1 266 772,00 zł”:

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

  1. Czy dopuszczają Państwo następujące postanowienie w umowie kredytowej:

Wysokość i termin spłaty kredytu/raty kredytu mogą być, w szczególnie uzasadnionym przypadku, zmienione, w drodze aneksu do umowy, na pisemny wniosek kredytobiorcy złożony wraz z odpowiednim uzasadnieniem na 15 dni przed terminem płatności raty kapitałowej. Oznaczony czas przesunięcia raty kapitałowej nie może wykraczać poza okres 1 roku kalendarzowego w poszczególnych latach kredytowania. Rata kapitałowa, której termin spłaty został przesunięty, wchodzi w skład niespłaconej części kapitału i jest oprocentowana na zasadach określonych w umowie kredytu.”?

Odpowiedź:

TAK

 

  1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia ostatecznego terminu uruchomienia kredytu  w nieprzekraczalnym terminie tj. do 31.12.2014 r. ?

Odpowiedź:

TAK

 

 

Odpowiedzi na pytania nie zmieniają treść SIWZ oraz nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Postanowienia SIWZ, w tym termin składania (02.06.2014 r. godz. 10:00) i otwarcia ofert (02.06.2014 r. godz. 10:10) pozostają bez zmian.

 

Wójt Gminy

Barbara Wasiulewska

 

           

 

 

 

           

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Kołaki Kościelne

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Biała

Wprowadzający: Anna Biała

Data wprowadzenia: 2014-05-29

Modyfikujący: Anna Biała

Data modyfikacji: 2014-05-29

Opublikował: Anna Biała

Data publikacji: 2014-05-29