Kołaki Kościelne, dnia 9 czerwca 2014 r.

GP.271.2.2014

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: GP.271.2.2014 nr ogłoszenia: 120239 - 2014; data zamieszczenia: 04.06.2014 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „ODBIERANIE, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE” o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)

 

            Gmina Kołaki Kościelne działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) zwanej dalej "ustawą" oraz z punktami 8.1, 8.2 i 8.3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 4 czerwca 2014 r. w odpowiedzi na zapytania wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę polegającą na ODBIERANIU, TRANSPORCIE I ZAGOSPODAROWANIU ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE”:

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

  1. Jak można osiągnąć w b.r. 14% ,  a w przyszłym 16% odzysku odpadów opakowaniowych w gminie, gdzie ogółem zbiórką odpadów objętych jest  1925 osób, w tym  zbiórką odpadów niesegregowanych - 1867 osób, a zbiórką selektywną 58 osób, co stanowi 3% mieszkańców? - pkt 3.2. ppkt 2 i 3 SIWZ. W świetle przepisów art. 3 Ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013, poz. 1399  z późn. zmianami) obowiązek selektywnego zbierania  jest zadaniem gminy.

Odpowiedź:

Gmina planuje w najbliższym czasie (tj. lipiec – sierpień) podjąć uchwałę o zmianie stawek opłat za odpady zbierane selektywnie i nieselektywnie. Zmiana ta przyczyni się do zmiany ilości osób, które będą zbierać odpady w sposób selektywny i osiągnięcia powyższych poziomów odzysku odpadów opakowaniowych.

 

Wyjaśnienia nie zmieniają treść SIWZ oraz nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Postanowienia SIWZ, w tym termin składania (13.06.2014 r. godz. 10:00) i otwarcia ofert (13.06.2014 r. godz. 10:10) pozostają bez zmian.

 

Wójt Gminy

Barbara Wasiulewska

 

           

 

 

 

           

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Kołaki Kościelne

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Biała

Wprowadzający: Anna Biała

Data wprowadzenia: 2014-06-09

Modyfikujący: Anna Biała

Data modyfikacji: 2014-06-09

Opublikował: Anna Biała

Data publikacji: 2014-06-09