Kołaki Kościelne, dnia 30 sierpnia 2013 r.

GP.271.8.2013


 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr GP.271.8.2013 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę boiska wiejskiego do piłki nożnej w miejscowości Kołaki Kościelne”


 

Gmina Kołaki Kościelne działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 907) zwanej dalej "ustawą" oraz z punktem 8.1 i 8.2 SIWZ w odpowiedzi na zapytanie wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane polegające na „Budowie boiska wiejskiego do piłki nożnej w miejscowości Kołaki Kościelne”


 

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

 1. Dotyczące przedmiaru robót na "Budowę boiska wiejskiego do piłki nożnej w miejscowości Kołaki Kościelne":

 • Pozycja nr 4.

Powierzchnia do zasiewu: czy jest to 1740 m2 czy 17400 m2?

 • Pozycja nr 8.

Proszę określić:

 • wymiary bramek do piłki nożnej,

 • materiał z jakiego maja być wykonane bramki (stalowe lub aluminiowe) stalowo-drewnianie nie występują,

 • czy bramki mają być z kompletem siatek czy bez?

 

Zamawiający po konsultacjach doprecyzowuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz przedmiaru robót, stanowiącego załącznik nr 1A do specyfikacji:

 • pozycja nr 4 - powierzchnia nawierzchni trawiastej wykonanej siewem po uprzednim przygotowaniu warstwy wegetacyjnej to - 1740 m2. W przedmiarze robót błędnie określono jednostkę miary jako m2, natomiast powinno być 100 m2.

 • pozycja 8:

 • wymiar bramek do piłki nożnej zgodnie z dokumentacją projektową (Projekt budowlany str. 12) wynosi 5, 0 m x 2,0 m.

 • brami mają być wykonane z aluminium,

 • bramki powinny być wyposażone w komplet siatek.

 

Odpowiedzi na pytania zmieniają treść SIWZ, w następujący sposób:

 1. W treści SIWZ pkt 3.1. 2 ppkt. 2 jest zapis:

"wyposażenie boiska tj. bramki stalowo-drewniane do piłki nożnej - szt. 2."

zastąpić zapisem:

wyposażenie boiska tj. bramki wykonane z aluminium do piłki nożnej - szt. 2."


 

Odpowiedzi na pytania zmieniają treść załącznika 1A - przedmiaru robót, w następujący sposób:

 1. W treści przedmiaru robót pozycja 4 jest zapis:

"jednostka: m2"

zastąpić zapisem:

"jednostka: 100 m2"

 1. W treści przedmiaru robót pozycja 7 jest zapis:

"jednostka: szt"

zastąpić zapisem:

"jednostka: 100 szt"

 1. W treści przedmiaru robót pozycja 8 jest zapis:

"bramki stalowo-drewniane"

zastąpić zapisem:

"bramki aluminiowe"


 

Odpowiedzi na pytania zmieniają treść załącznika nr 7 do SIWZ - projekt umowy w następujący sposób:

 1. W projekcie umowy w §2 ust. 2 pkt 2 jest zapis: "wyposażenie boiska tj. bramki stalowo-drewniane do piłki nożnej - szt. 2" natomiast powinno być: "wyposażenie boiska tj. bramki aluminiowe do piłki nożnej - szt. 2.".

   

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.


 

Termin składania ofert nie ulega zmianie.


 


W zastępstwie Wójta

Jarosław Zalewski

Zastępca Wójta


 


 


 

 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Kołaki Kościelne

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Biała

Wprowadzający: Anna Biała

Data wprowadzenia: 2013-08-30

Modyfikujący: Anna Biała

Data modyfikacji: 2013-08-30

Opublikował: Anna Biała

Data publikacji: 2013-08-30