Kołaki Kościelne, dnia 28 maja 2014 r.

GP.271.1.2014

 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: GP.271.1.2014 nr ogłoszenia: 108179 – 2014 z dnia 20 maja 2014 r. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Usługę bankową dotyczącą udzielenia kredytu długoterminowego w walucie polskiej w kwocie 1 266 772,00 zł” o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)

 

            Gmina Kołaki Kościelne działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) zwanej dalej "ustawą" oraz z punktami 8.1, 8.2 i 8.3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 20 maja 2014 r. w odpowiedzi na zapytania wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę polegającą na „Usługę bankową dotyczącą udzielenia kredytu długoterminowego w walucie polskiej w kwocie 1 266 772,00 zł”:

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

 1. Proszę o interpretację pkt. III.3.1. ogłoszenia nr 108179-2014 o przetargu na Usługę bankową dotyczącą udzielenia kredytu długoterminowego w walucie polskiej w kwocie      1 266 772,00. Czy oferta może być złożona za pośrednictwem podmiotu działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez bank posiadający wszelkie uprawnienia do wykonywania działalności bankowej, które wynikają z przepisów polskiego prawa?

Odpowiedź:

W imieniu Wykonawcy posiadającego uprawnienie do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia tzn. prowadzenie działalności (posiadanie statusu banku) w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (tekst jednolity - Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.) ofertę może złożyć podmiot działający na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez bank posiadający wszelkie uprawnienia do wykonywania działalności bankowej, które wynikają z przepisów polskiego prawa, jeśli posiada stosowne pełnomocnictwo do złożenia oferty w imieniu Wykonawcy. Oferta, natomiast musi zostać przygotowana przez Wykonawcę posiadającego status banku i to on będzie podlegał ocenie. Umowa na udzielnie kredytu bankowego zawarta zostanie z Wykonawcą posiadającym status banku.

 1. Czy Zamawiający posiada zaangażowanie z tytułu kredytu, wykupu wierzytelności, obligacji, leasingu, factoringu, pożyczek, udzielonych poręczeń, gwarancji? Jeżeli tak to prosimy o wypełnienie  wykazu zaangażowania przesłanego w dniu 21.05.2014 r.

Odpowiedź:

NIE

 1. Czy do naliczenia odsetek w okresie kredytowania Zamawiający wyraża zgodę na  zastosowanie zmiennej stawki bazowej ustalonej na okres 1 miesiąca w wysokości stawki WIBOR 1 M
 • z ostatniego dnia roboczego miesiąca i mającej zastosowanie do określenia  wysokości oprocentowania od  następnego dnia powiększonej o stałą marżę,

lub

 • jako średniej arytmetycznej  ze wszystkich dni miesiąca (tj. razem z dniami wolnymi, gdzie obowiązuje stawka z dnia poprzedniego) i mająca zastosowanie do określenia wysokości oprocentowania począwszy od 1-ego dnia następnego miesiąca powiększonej o stałą marżę,

lub

 • z pierwszego dnia roboczego miesiąca i mającej zastosowanie do określenia wysokości oprocentowania  począwszy od 1-ego dnia roboczego miesiąca powiększonej o stałą marżę,

lub

 • wyznaczonej na 2 dni robocze przed końcem miesiąca i obowiązującej od 1-ego dnia następnego miesiąca powiększonej o stałą marżę?

Odpowiedź:

Do naliczania odsetek w okresie kredytowania należy zastosować stawkę WIBOR 1M uśrednioną z ostatniego miesiąca wraz ze stałą marżą banku ustaloną na dzień podpisania umowy.

 1. Z jakiego tytułu występują zobowiązania i należności wymagalne Gminy wg stanu na 31.03.2014 r.?

Odpowiedź:

 1. Zobowiązania wymagalne to kwota z tytułu niewypłaconych dodatków uzupełniających dla nauczycieli za rok 2013 w wysokości 130 264,08 zł, z powodu braku wpływu środków pieniężnych ze sprzedaży mienia komunalnego.
 2. Należności wymagalne gminy to kwota 281 879,21 zł, w tym:
 • wpływy za wodę w kwocie 44 150,74 zł,
 • czynsze za lokale 1840,90 zł
 • podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą 1 112,23 zł (podatek inkasowany przez US w Zambrowie),
 • wpływy z podatków 2 690,60 zł,
 • opłata za obiór odpadów 8 582,27 zł,
 • fundusz alimentacyjny – 38 062,14 zł,
 • gotówka na rachunku bankowym – 185 440,33 zł.

 

 

Odpowiedzi na pytania nie zmieniają treść SIWZ oraz nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Postanowienia SIWZ, w tym termin składania (02.06.2014 r. godz. 10:00) i otwarcia ofert (02.06.2014 r. godz. 10:10) pozostają bez zmian.

 

           

 

 

 

           

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Kołaki Kościelne

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Biała

Wprowadzający: Anna Biała

Data wprowadzenia: 2014-05-28

Modyfikujący: Anna Biała

Data modyfikacji: 2014-05-28

Opublikował: Anna Biała

Data publikacji: 2014-05-28