Kołaki Kościelne, dnia 23 czerwca 2014 r.

RD.271.2.2014

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: RD.271.2.2014 nr ogłoszenia: 125243 – 2014 z dnia 10 czerwca 2014 r. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Remont dróg gminnych w miejscowościach Podłatki Duże i Wiśniówek-Wertyce” o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)


 

Gmina Kołaki Kościelne działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) zwanej dalej "ustawą" oraz z Rozdz 7 pkt 5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 10 czerwca 2014 r. w odpowiedzi na zapytania wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę polegającą na „Remont dróg gminnych w miejscowościach Podłatki Duże i Wiśniówek-Wertyce”:

1.W zadaniu 1 w przedmiarze przyjęto grubości warstw: ścieralnej 3 cm, wiążącej 4 cm i podbudowy 10 cm zaś w przekroju zastosowano grubości warstw: ścieralnej 4 cm, wiążącej 3cm i podbudowy 15 cm. Czy Zamawiający może jednoznacznie określić grubości poszczególnych warstw konstrukcji?

Prawidłowe grubości poszczególnych warstw konstrukcji zostały zawarte w opisie przedmiotu zamówienia w treści SIWZ oraz w przedmiarze robót Załącznik Nr 2.1A: warstwa ścieralna 3 cm, wiążąca 4cm,podbudowa 10 cm.

2.W zadaniu 2 w przedmiarze przyjęto grubość podbudowy 15 cm zaś w przekroju zastosowano grubość 10 cm. Czy Zamawiający może jednoznacznie określić grubość podbudowy?

Prawidłowe grubości poszczególnych warstw konstrukcji zostały zawarte w opisie przedmiotu zamówienia w treści SIWZ oraz w przedmiarze robót Załącznik Nr 2.2A : grubość podbudowy wynosi 15 cm.

3. Czy Zamawiający może określić kategorie ruchu remontowanych dróg gminnych?

Dla obu projektowanych dróg przyjęto kategorię KR1

Odpowiedzi na pytania nie zmieniają treść SIWZ oraz nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Postanowienia SIWZ, w tym termin składania (27.06.2014 r. godz. 10:00) i otwarcia ofert (27.06.2014 r. godz. 10:15) pozostają bez zmian.

Wójt Gminy

Barbara Wasiulewska

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Kołaki Kościelne

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Biała

Wprowadzający: Anna Biała

Data wprowadzenia: 2014-06-23

Modyfikujący: Anna Biała

Data modyfikacji: 2014-06-23

Opublikował: Anna Biała

Data publikacji: 2014-06-23