Kołaki Kościelne, dnia 23 maja 2014 r.

 

GP.271.1.2014

 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: GP.271.1.2014 nr ogłoszenia: 108179 – 2014 z dnia 20 maja 2014 r. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Usługę bankową dotyczącą udzielenia kredytu długoterminowego w walucie polskiej w kwocie 1 266 772,00 zł” o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)

 

            Gmina Kołaki Kościelne działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) zwanej dalej "ustawą" oraz z punktami 8.1, 8.2 i 8.3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 20 maja 2014 r. w odpowiedzi na zapytania wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę polegającą na „Usługę bankową dotyczącą udzielenia kredytu długoterminowego w walucie polskiej w kwocie 1 266 772,00 zł”:

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

 1. Czy Zamawiający posiada zaangażowanie kapitałowe oraz czy udział pożyczek, poręczeń i gwarancji podmiotom powiązanym jeśli tak to w jakiej wysokości i jaki jest termin spłaty?

Odpowiedź:

NIE

 1. Czy Zamawiający przewiduje zmianę harmonogramu spłaty kredytu w przypadku pogorszenia się sytuacji finansowej Gminy albo w przypadku zmiany przepisów ogólnie obowiązujących w tym zmian Ustawy o finansach publicznych za zgodą banku w formie aneksu (art. 144 Prawa zamówień publicznych)?

Odpowiedź:

TAK

 1. Prosimy o informację, czy zabezpieczeniem kredytu będzie weksel i deklaracja wekslowa kontrasygnowane przez Skarbnika?

Odpowiedź:

TAK

 1. Prosimy o informację, czy zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji, zgodnie z art. 97 Prawa bankowego?

Odpowiedź:

NIE

 1. Prosimy o podanie ostatecznego terminu wypłaty kredytu?

Odpowiedź:

I transza – w terminie 1 dnia od daty zawarcia umowy (do 30 czerwca 2014 roku),

II transza – do 30 września 2014 roku.

 1. Prosimy o informację czy dopuszczają Państwo następujące postanowienie w umowie kredytu: „Wysokość i termin spłaty kredytu/raty kredytu mogą być, w szczególnie uzasadnionym przypadku, zmienione, w drodze aneksu do umowy, na pisemny wniosek kredytobiorcy złożony wraz z odpowiednim uzasadnieniem na 15 dni przed terminem płatności raty kapitałowej. Oznaczony czas przesunięcia raty kapitałowej nie może wykraczać poza okres 1 roku kalendarzowego w poszczególnych latach kredytowania. Rata kapitałowa, której termin spłaty został przesunięty, wchodzi w skład niespłaconej części kapitału i jest oprocentowana na zasadach określonych w umowie kredytu.”.

Jeżeli nie dopuszczają Państwo powyższego postanowienia, to prosimy o złożenie propozycji analogicznego postanowienia.

Odpowiedź:

            TAK, z wyjątkiem następującego zapisu:

„Rata kapitałowa, której termin spłaty został przesunięty nie wchodzi w skład niespłaconej części kapitału i nie jest oprocentowana na zasadach określonych w umowie.”.

 1. W przypadku inwestycji przewidzianej/-ych do finansowania wnioskowanym kredytem / emisją obligacji / inną ekspozycją kredytową oraz finansowanej / -ych dotacją /–ami z UE, prosimy o informację, czy założone dofinansowanie z UE wynika z zawartej umowy.

Jeżeli tak - prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie inwestycji będących przedmiotem SIWZu,

Jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł.

Odpowiedź:

TAK, kwota dofinansowania w wysokości 4 000 000 zł.

Zamawiający nie przewiduje braku dotacji na realizację inwestycji.

 1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie przez Bank kredytu ze środków pochodzących z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) w ramach instrumentu Municipal Finance Facility (Instrumentu Finansowania Inwestycji Komunalnych)? Zawarcie umowy kredytu, dla którego część lub całość środków pochodzi z EBI w ramach MFF pozwala na zaoferowanie bardzo atrakcyjnych warunków cenowych, znacznie korzystniejszych niż dla standardowych kredytów udzielanych ze środków EBI. Zastosowanie powyższego instrumentu wymaga zgody Zamawiającego na udzielanie, na wniosek EBI lub Banku, informacji na temat finansowanych przedsięwzięć w trakcie ich realizacji.

W przypadku zgody Zamawiającego na współfinansowanie kredytu ze środków EBI, w celu ustalenia jaka część kredytu może zostać objęta finansowaniem kredytu z EBI, prosimy o wskazanie następujących informacji :

1. Nazwę przedsięwzięcia:  Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kołaki Kościelne

a) przewidywaną datę rozpoczęcia i zakończenia,

b) krótki opis inwestycji (obejmujący podstawowe założenia projektowe)

c) Informację czy Zamawiający ma możliwość odzyskania podatku VAT dla inwestycji (tzn. czy koszty rozliczane będą w kwotach netto czy brutto),

d) Całkowity koszt inwestycji brutto i netto;

e) Źródła finansowania przedsięwzięcia, w podziale na:

 • Środki własne
 • Kredyt
 • Dotacja UE,
 • Inne (jakie?),

f) Informację, czy w ramach przedsięwzięcia planowany jest zakup używanych środków trwałych, jeśli tak w jakiej kwocie?

g) Informację, czy dla przedsięwzięcia konieczne jest sporządzenie analizy oddziaływania na środowisko. Jeśli analiza jest konieczna, jaki jest etap prac nad raportem Oceny Oddziaływania na Środowisko?

h) Liczbę osób zatrudnionych przez Zamawiającego?

Odpowiedź:

NIE

 1. Prosimy o informację, czy na Państwa rachunkach w bankach ciążą zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN):

Odpowiedź:

NIE

 1. Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN):

Odpowiedź:

NIE

 1. Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 18 miesięcy był prowadzony u Państwa   program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Odpowiedź:

NIE

 1. Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków.

Odpowiedź:

NIE

 1. Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania wobec ZUS lub US. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań wobec ZUS i US (w tys. PLN):

Odpowiedź:

NIE

 1. Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę (wójt / burmistrz / prezydent, zarząd powiatu, zarząd województwa).

Odpowiedź:

NIE

 1. Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu Państwa wg stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:

wartość zobowiązania ogółem, wg tytułów dłużnych (w tys. PLN):

 

wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):

 

wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):

 

wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z budżetu państwa (w tys. PLN):

 

wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z innych źródeł (w tys. PLN):

 

 

 

Odpowiedź:

wartość zobowiązania ogółem, wg tytułów dłużnych (w tys. PLN):

6 167 626

wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):

0

wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):

0

wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z budżetu państwa (w tys. PLN):

4 000 000

wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z innych źródeł (w tys. PLN):

2 167 626

 

 

 1. Prosimy o przedstawienie informacji o dofinansowaniach ze środków UE zadań realizowanych przez Państwa (wydatki majątkowe) w ramach budżetu roku bieżącego z podziałem na:

 

wartość zawartych umów (w tys. PLN):

 

w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):

 

wartość złożonych wniosków, dla których nie uzyskano jeszcze decyzji (w tys. PLN):

 

w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi wnioskami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):

 

 

Odpowiedź:

wartość zawartych umów (w tys. PLN):

4  000 000

w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):

4 000 000

wartość złożonych wniosków, dla których nie uzyskano jeszcze decyzji (w tys. PLN):

0

w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi wnioskami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):

0

 

 1. Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 2 lat budżetowych zdarzyło się, że Państwo  musieli zwrócić środki uzyskane z UE z powodu nie wywiązania się z postanowień umowy dofinansowania. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty środków zwróconych w ciągu pełnych ostatnich dwóch lat budżetowych (w tys. PLN):

Odpowiedź:

NIE

 1. Jeżeli wśród podmiotów powiązanych z Państwem  znajduje się szpital/-le SPZOZ, prosimy o podanie, oddzielnie dla każdego z nich, następujących informacji:

Odpowiedź:

NIE DOTYCZY

 1. Prosimy o informację, czy w okresie obowiązywania ekspozycji kredytowej w Banku przewidywane jest przejęcie zobowiązań powstałych w wyniku likwidacji zakładu opieki zdrowotnej przez Państwo po przeniesieniu działalności medycznej ZOZ do innego pomiotu (komercjalizacja, prywatyzacja, dzierżawa itp.). Jeżeli tak, prosimy o podanie poniesionych lub ewentualnych szacowanych skutków ww. zmian dla Państwa budżetu.

Odpowiedź:

NIE DOTYCZY

 1. Prosimy o informację, czy przeprowadzili lub przewidują Państwo likwidację jakiegokolwiek szpitala wraz z przejęciem jego długu. Jeżeli tak, to prosimy o podanie łącznej kwoty przejętego długu.

Odpowiedź:

NIE DOTYCZY

 1. Prosimy o informację, czy w przeszłości wystąpiły lub planowane są przejęcia z mocy prawa przez Państwo zadłużenia:

- po podmiocie, dla którego Państwo byli podmiotem założycielskim,

- na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego,

- stowarzyszenia,

- tj. Państwo wstąpili/wstąpią na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony.

Odpowiedź:

NIE DOTYCZY

 1. Prosimy o wyjaśnienie przyczyn powstania zobowiązań i należności wymagalnych oraz podjętych działań w celu odzyskania wierzytelności.

Odpowiedź:

Przyczyną było odstąpienie od sprzedaży majątku gminy, ze względu na brak nabywców, co spowodowało brak środków własnych.

 1. Czy Zamawiający potwierdza, iż przeznaczeniem przedmiotowego kredytu jest finansowania planowanego deficytu Gminy na rok 2014 wynikającego min. z realizacji inwestycji związanej z budową przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kołaki Kościelne?

Odpowiedź:

TAK

 1. Czy Zamawiający przewiduje karencję w spłacie odsetek od kredytu ?

Odpowiedź:

NIE

 1. Czy Zamawiający potwierdza, iż spłata odsetek od kredytu nastąpi w okresach miesięcznych do ostatniego dnia miesiąca począwszy od 31.07.2014 r.?

Odpowiedź:

TAK

 1. Czy Zamawiający wyraża zgodę w okresie kredytowania oraz do wyliczenia ceny zastosowanie kalendarza rzeczywistego?

Odpowiedź:

NIE

 1. Czy do naliczenia odsetek w okresie kredytowania Zamawiający wyraża zgodę na  zastosowanie stawki bazowej ustalonej na okres 1 miesiąca w wysokości stawki WIOBOR 1 M z ostatniego dnia roboczego miesiąca i mającej zastosowanie do określenia  wysokości oprocentowania od  następnego dnia powiększonej o stałą marżę.

Odpowiedź:

Do obliczenia wysokości odsetek przyjmuje się kwotę faktycznie wykorzystanego kredytu i stawki WIBOR 1M obowiązujące na dzień ogłoszenia o zamówieniu tzn. 20 maja 2014 r.

 1. W celu prawidłowego wyliczenia ceny kredytu prosimy o wskazanie daty uruchomienia proponowanych transz kredytu (dzień, miesiąc). Wskazane terminy posłużą Wykonawcy jedynie do poprawnego wyliczenia ceny oferty, a Zamawiającemu na dokonanie porównywalności otrzymanych ofert.

Odpowiedź:

Do wyliczeń należy przyjąć następujące daty:

I transza – 30 czerwca 2014 roku

II transza – 30 września 2014 roku

 1. W związku z brakiem możliwości ustalenia stałej raty kapitałowej (1 266 772 / 170 rat = 7 451,6) prosimy o wskazanie w jakiej wysokości będzie stała rata kapitałowa, a w jakiej wysokości będzie rata wyrównująca i kiedy płatna (koniec czy początek  okresu kredytowania).

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje 170 stałych rat kapitałowych w kwocie 7 451,60 zł.

 1. Czy Zamawiający potwierdza iż I transza kredytu ma być uruchomiona w terminie 1 dnia roboczego od daty zawarcia umowy ?

Odpowiedź:

TAK

 1. Czy Zamawiający potwierdza, iż prowizja będzie płatna jednorazowo najpóźniej w dniu pierwszego  uruchomienia kredytu ?

Odpowiedź:

TAK

 

Odpowiedzi na pytania zmieniają treść SIWZ, w następujący sposób:

 • W treści SIWZ pkt 13 po punkcie 8 dodaje się punkt 9 i 10 o następującej treści:

„9. Do wyliczeń należy przyjąć następujące daty:

I transza – 30 czerwca 2014 roku

II transza – 30 września 2014 roku,

10. Zamawiający wskazuje 170 stałych rat kapitałowych w kwocie 7 451,60 zł.”

 • W treści SIWZ pkt 11.4 jest zapis:

W interesie wykonawcy zaleca się, aby ofertę złożyć w opakowaniu opisanym:

___________________________________________________________________________

Gmina Kołaki Kościelne

18-315 Kołaki Kościelne, ul. Kościelna11

OFERTA W PRZETARGU NA:

„Usługę bankową dotyczącą udzielenia kredytu długoterminowego w walucie polskiej w kwocie 1 266 772,00 zł

Nr sprawy GP.271.1.2014

nie otwierać przed dniem: 29 maja 2014 roku, do godz. 1010

________________________________________________________________________       

Zastąpić zapisem:

W interesie wykonawcy zaleca się, aby ofertę złożyć w opakowaniu opisanym:

___________________________________________________________________________

Gmina Kołaki Kościelne

18-315 Kołaki Kościelne, ul. Kościelna11

OFERTA W PRZETARGU NA:

„Usługę bankową dotyczącą udzielenia kredytu długoterminowego w walucie polskiej w kwocie 1 266 772,00 zł

Nr sprawy GP.271.1.2014

nie otwierać przed dniem: 2 czerwca 2014 roku, do godz. 1010

________________________________________________________________________

 

 • W treści SIWZ pkt 12.1.1 jest zapis:

„Oferty należy składać do dnia 29 maja 2014 r. do godz. 1000 w siedzibie zamawiającego tj. w Sekretariacie Urzędu Gminy w Kołakach Kościelnych, ul. Kościelna 11, 18-315 Kołaki Kościelne, pokój Nr 13.”

Zastąpić zapisem:

„Oferty należy składać do dnia 2 czerwca 2014 r. do godz. 1000 w siedzibie zamawiającego tj. w Sekretariacie Urzędu Gminy w Kołakach Kościelnych, ul. Kościelna 11, 18-315 Kołaki Kościelne, pokój Nr 13.”

 

 • W treści SIWZ pkt 12.2.1 jest zapis:

„Otwarcie ofert nastąpi dnia 29 maja 2014 r. o godz. 1010 w siedzibie zamawiającego: Gmina Kołaki Kościelne, ul. Kościelna 11, 18-315 Kołaki Kościelne, pokój Nr 13.”

Zastąpić zapisem:

„Otwarcie ofert nastąpi dnia 2 czerwca 2014 r. o godz. 1010 w siedzibie zamawiającego: Gmina Kołaki Kościelne, ul. Kościelna 11, 18-315 Kołaki Kościelne, pokój Nr 13.”

 

            Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

            W związku z dokonaną zmianą treści ogłoszenia oraz modyfikacją SIWZ, Zamawiający zgodnie z art. 12a ust. 1 ustawy w celu zapewnienia Wykonawcom czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, postanowił przedłużyć termin składania i otwarcia ofert, w następujący sposób:

 • Oferty należy składać do dnia 2 czerwca 2014 r. do godz. 1000 w siedzibie zamawiającego tj. w Sekretariacie Urzędu Gminy w Kołakach Kościelnych, ul. Kościelna 11, 18-315 Kołaki Kościelne, pokój Nr 13.
 • Otwarcie ofert nastąpi dnia 2 czerwca 2014 r. o godz. 1010 w siedzibie zamawiającego:

Gmina Kołaki Kościelne, ul. Kościelna 11, 18-315 Kołaki Kościelne, pokój Nr 13.

 

            W pozostałym zakresie SIWZ pozostaje niezmieniona.

 

Wójt Gminy Kołaki Kościelne

Barbara Wasiulewska

 

 

 

 

           

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Kołaki Kościelne

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Biała

Wprowadzający: Anna Biała

Data wprowadzenia: 2014-05-23

Modyfikujący: Anna Biała

Data modyfikacji: 2014-05-23

Opublikował: Anna Biała

Data publikacji: 2014-05-23