Kołaki Kościelne, dnia 24.04.2012r.

GP.6840.2.2012


Wykaz nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy Kołaki Kościelne przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego


Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami) w związku z uchwałą Rady Gminy Kołaki Kościelne XII/65/12 z dnia 19.04.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 79/1 położonej w obrębie wsi Czarnowo-Undy, uchwałą Rady Gminy Kołaki Kościelne XII/66/12 z dnia 19.04.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 79/2 położonej w obrębie wsi Czarnowo-Undy, uchwałą Rady Gminy Kołaki Kościelne XII/67/12 z dnia 19.04.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości zabudowanej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 425/13 oraz nieruchomości zabudowanej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 425/19 położonych w miejscowości Kołaki Kościelne oraz uchwałą Rady Gminy Kołaki Kościelne XII/68/12 z dnia 19.04.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości zabudowanej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 425/18 położonej w miejscowości Kołaki Kościelne Wójt Gminy Kołaki Kościelne przeznacza do sprzedaży i podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Kołaki Kościelne przeznaczonych do sprzedaży:


  1. Przedmiotem sprzedaży jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w obrębie wsi Czarnowo-Undy oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 79/1 o powierzchni 0,2880 ha stanowiąca własność Gminy Kołaki Kościelne. Przedmiotowa nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zambrowie KW 12946. Działka nr 79/1 jest wolna od zabudowy, oznaczona w ewidencji gruntów jako grunty orne i położona w obrębie obszarów użytkowanych na cele rolne i leśne. Dla danego terenu brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Sprzedaż wymienionej nieruchomości nastąpi w formie przetargu nieograniczonego ustnego. Ogłoszenie o przetargu zostanie podane do publicznej wiadomości po upływie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia niniejszego wykazu. Cena nabycia nieruchomości jest równa wartości nieruchomości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego i wynosi 7 936,00 zł. Do ceny zbycia zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. z 2011r. Dz. U. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.). Koszty aktu notarialnego przeniesienia własności ponoszą nabywcy.

  2. Przedmiotem sprzedaży jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w obrębie wsi Czarnowo-Undy oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 79/2 o powierzchni 0,1890 ha stanowiąca własność Gminy Kołaki Kościelne. Przedmiotowa nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zambrowie KW 12946. Działka nr 79/2 jest wolna od zabudowy, oznaczona w ewidencji gruntów jako grunty orne i położona w obrębie obszarów użytkowanych na cele rolne i leśne. Dla danego terenu brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Sprzedaż wymienionej nieruchomości nastąpi w formie przetargu nieograniczonego ustnego. Ogłoszenie o przetargu zostanie podane do publicznej wiadomości po upływie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia niniejszego wykazu. Cena nabycia nieruchomości jest równa wartości nieruchomości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego i wynosi 4 988,00 zł. Do ceny zbycia zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. z 2011r. Dz. U. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.). Koszty aktu notarialnego przeniesienia własności ponoszą nabywcy.

  3. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość obejmująca działkę gruntu oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 425/18 o powierzchni 0,3247 ha, położoną w obrębie ewidencyjnym Kołaki Kościelne, przy ulicy Arc. R. Jałbrzykowskiego, na której znajduje się budynek usługowy - Ośrodka Zdrowia (przychodnia lekarska) o powierzchni użytkowej 541,00 m2: budynek jednokondygnacyjny, podpiwniczony, posiadający ogrzewanie z własnej kotłowni oraz sprawne technicznie instalacje wodnokanalizacyjne i elektroenergetyczne. Przedmiotowa nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zambrowie KW LM1Z/00022525/7. Działka nr 425/18 jest zabudowana, położona w zabudowie mieszkalno-usługowej i oznaczona w ewidencji gruntów jako inne tereny zabudowane. Dla danego terenu brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Sprzedaż wymienionej nieruchomości nastąpi w formie przetargu nieograniczonego ustnego. Ogłoszenie o przetargu zostanie podane do publicznej wiadomości po upływie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia niniejszego wykazu. Cena nabycia nieruchomości jest równa wartości nieruchomości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego i wynosi 432 800,00 zł (w tym cena nieruchomości gruntowej oraz cena budynku usługowego). Do ceny zbycia zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. z 2011r. Dz. U. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.). Koszty aktu notarialnego przeniesienia własności ponoszą nabywcy.

  4. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość obejmująca działki gruntu oznaczone w ewidencji gruntów numerami 425/13 o powierzchni 0,0220 ha i 425/19 o powierzchni 0,0577 ha, położone w obrębie ewidencyjnym Kołaki Kościelne, przy ulicy Arc. R. Jałbrzykowskiego. Na działce nr 425/13 znajduje się budynek mieszkalny w zabudowie szeregowej (skrajny segment), parterowy, nie podpiwniczony i murowany o powierzchni użytkowej 58,00 m2. Obecnie budynek jest połączony wspólnym wejściem, mieszczącym się na działce nr 425/19, z budynkiem Ośrodka Zdrowia, które po dokonaniu sprzedaży przynależeć będzie do budynku mieszkalnego. Budynek posiada instalację centralnego ogrzewania, wodnokanalizacyjną i elektroenergetyczną. Przedmiotowa nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zambrowie KW LM1Z/00022525/7. Działki nr 425/13 i 425/19 są zabudowane i położone w zabudowie mieszkalno-usługowej i oznaczone w ewidencji gruntów jako inne tereny zabudowane. Dla danego terenu brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Sprzedaż wymienionej nieruchomości nastąpi w formie przetargu nieograniczonego ustnego. Ogłoszenie o przetargu zostanie podane do publicznej wiadomości po upływie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia niniejszego wykazu. Cena nabycia nieruchomości jest równa wartości nieruchomości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego i wynosi 74 775,00 zł, w tym cena nieruchomości gruntowej oraz cena budynku usługowego. Do ceny zbycia zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. z 2011r. Dz. U. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.). Koszty aktu notarialnego przeniesienia własności ponoszą nabywcy.


Ogłoszenie o przetargu zostanie podane do publicznej wiadomości po upływie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia niniejszego wykazu.

Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

  1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów,

  2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności przedmiotowej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 roku albo jego spadkobiercą,

jeżeli złoży wniosek o jej nabycie w terminie 6 tygodni od dnia podania niniejszego wykazu do publicznej wiadomości. Termin składania wniosków kończy się z upływem dnia 06.06.2012r.

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni w okresie od 24.04.2012r. do dnia 16.05.2012r.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kołaki Kościelne, ul. Kościelna 11, pokój nr 15, tel. (86) 270-30-26. Osobą uprawnioną do kontaktu z zainteresowanymi jest Anna Biała.


Wójt Gminy Kołaki Kościelne


Barbara Wasiulewska

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Kołaki Kościelne

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Biała

Wprowadzający: Anna Biała

Data wprowadzenia: 2012-04-24

Modyfikujący: Anna Biała

Data modyfikacji: 2012-04-24

Opublikował: Anna Biała

Data publikacji: 2012-04-24