Kołaki Kościelne, dnia 24.08.2012r.

GP.6840.5.2012


Wykaz nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy Kołaki Kościelne przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego oraz w drodze bezprzetargowej


Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami) w związku z uchwałą Rady Gminy Kołaki Kościelne Nr XII/73/12 z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, zamiany i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony Wójt Gminy Kołaki Kościelne przeznacza do sprzedaży i podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Kołaki Kościelne przeznaczonych do sprzedaży:

  1. Przedmiotem sprzedaży jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w obrębie wsi Czarnowo-Undy oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 74/4 o powierzchni 0,1426 ha stanowiąca własność Gminy Kołaki Kościelne. Przedmiotowa nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zambrowie KW 12946. Działka nr 74/4 jest wolna od zabudowy, oznaczona w ewidencji gruntów jako grunty orne i położona w obrębie obszarów zabudowy zagrodowej wsi Czarnowo-Undy. Dla danego terenu brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Sprzedaż wymienionej nieruchomości nastąpi w formie przetargu nieograniczonego ustnego. Cena nabycia nieruchomości jest równa wartości nieruchomości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego i wynosi 13 756,00 zł.

  2. Przedmiotem sprzedaży jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w obrębie wsi Czarnowo-Undy oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 74/5 o powierzchni 0,1442 ha stanowiąca własność Gminy Kołaki Kościelne. Przedmiotowa nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zambrowie KW 12946. Działka nr 74/5 jest wolna od zabudowy, oznaczona w ewidencji gruntów jako grunty orne i położona w obrębie obszarów zabudowy zagrodowej wsi Czarnowo-Undy. Dla danego terenu brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Sprzedaż wymienionej nieruchomości nastąpi w formie przetargu nieograniczonego ustnego. Cena nabycia nieruchomości jest równa wartości nieruchomości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego i wynosi 13 915,00 zł.

  3. Przedmiotem sprzedaży jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w obrębie wsi Czarnowo-Undy oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 74/6 o powierzchni 0,1228 ha stanowiąca własność Gminy Kołaki Kościelne. Przedmiotowa nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zambrowie KW 12946. Działka nr 74/6 jest wolna od zabudowy, oznaczona w ewidencji gruntów jako grunty orne i położona w obrębie obszarów zabudowy zagrodowej wsi Czarnowo-Undy. Dla danego terenu brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Sprzedaż wymienionej nieruchomości nastąpi w formie przetargu nieograniczonego ustnego. Cena nabycia nieruchomości jest równa wartości nieruchomości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego i wynosi 15 092,00 zł.

  4. Przedmiotem sprzedaży jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w obrębie wsi Czarnowo-Undy oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 74/7 o powierzchni 0,1895 ha stanowiąca własność Gminy Kołaki Kościelne. Przedmiotowa nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zambrowie KW 12946. Działka nr 74/7 jest wolna od zabudowy, oznaczona w ewidencji gruntów jako grunty orne i nieużytki oraz położona w obrębie obszarów zabudowy zagrodowej wsi Czarnowo-Undy. Dla danego terenu brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Sprzedaż wymienionej nieruchomości nastąpi w formie przetargu nieograniczonego ustnego. Cena nabycia nieruchomości jest równa wartości nieruchomości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego i wynosi 20 961,00 zł.

  5. Przedmiotem sprzedaży jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w obrębie wsi Czarnowo-Undy oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 74/9 o powierzchni 0,0658 ha stanowiąca własność Gminy Kołaki Kościelne. Przedmiotowa nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zambrowie KW 12946. Działka nr 74/9 jest wolna od zabudowy, oznaczona w ewidencji gruntów jako grunty orne oraz położona w obrębie obszarów zabudowy zagrodowej wsi Czarnowo-Undy. Dla danego terenu brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Sprzedaż wymienionej nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela działki sąsiedniej nr 49/6 w celu poprawienia warunków zagospodarowania oraz swobodniejszego korzystania z w/w nieruchomości. Cena nabycia nieruchomości jest równa wartości nieruchomości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego i wynosi 6 253,00 zł.


Do ceny sprzedaży netto ustalonej w wyniku przetargu lub rokowań zostanie doliczony podatek VAT, naliczony zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług obowiązującymi na dzień zawarcia umowy, do którego zapłaty zobowiązany jest nabywca. Cena nieruchomości ustalona w przetargu lub rokowań oraz podatek VAT płatna jest przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. Koszty aktu notarialnego przeniesienia własności ponoszą nabywcy.

Ogłoszenie o przetargu zostanie podane do publicznej wiadomości po upływie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia niniejszego wykazu.

Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

  1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów,

  2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności przedmiotowej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 roku albo jego spadkobiercą,

jeżeli złoży wniosek o jej nabycie w terminie 6 tygodni od dnia podania niniejszego wykazu do publicznej wiadomości. Termin składania wniosków kończy się z upływem dnia 08.10.2012r.

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni w okresie od 24.08.2012r. do dnia 17.09.2012r.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kołaki Kościelne, ul. Kościelna 11, pokój nr 15, tel. (86) 270-30-26. Osobą uprawnioną do kontaktu z zainteresowanymi jest Anna Biała.Wójt Gminy Kołaki Kościelne


Barbara Wasiulewska

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Kołaki Kościelne

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Biała

Wprowadzający: Anna Biała

Data wprowadzenia: 2012-08-23

Modyfikujący: Anna Biała

Data modyfikacji: 2012-08-23

Opublikował: Anna Biała

Data publikacji: 2012-08-23