Kołaki Kościelne, dnia 07.02.2013r.

GP.6840.1.2013

 

Wykaz nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy Kołaki Kościelne przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego oraz w drodze bezprzetargowej, położonych w obrębie wsi Kołaki Kościelne i Ćwikły-Rupie

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami) w związku z uchwałą Rady Gminy Kołaki Kościelne Nr XII/73/12 z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, zamiany i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony, Zarządzeniem Wójta Gminy Kołaki Kościelne Nr 103/2012 z dnia 22 października 2012 roku w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych położonych w obrębie wsi Kołaki Kościelne w drodze przetargu nieograniczonego ustnego oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Kołaki Kościelne Nr 115/2012 z dnia
17 grudnia 2012 roku w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych położonych w obrębie wsi Kołaki Kościelne i Ćwikły-Rupie w drodze przetargu nieograniczonego ustnego oraz w drodze bezprzetargowej,
Wójt Gminy Kołaki Kościelne przeznacza do sprzedaży i podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Kołaki Kościelne przeznaczonych do sprzedaży:

 1. Przedmiotem sprzedaży jest zabudowana nieruchomość gruntowa położona w obrębie wsi Kołaki Kościelne oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 425/22 (lokal nr 1) o powierzchni 0,0882 ha stanowiąca własność Gminy Kołaki Kościelne. Przedmiotowa nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zambrowie KW LM1Z/00022525/7. Działka nr 425/22 jest oznaczona w ewidencji gruntów jako inne tereny zabudowane i położona w obrębie zabudowy mieszkalno-usługowej wsi Kołaki Kościelne. Powyższa działka jest zabudowana nieruchomością lokalową mieszkalną o powierzchni użytkowej 77,19 m2, do której przynależna jest piwnica o łącznej powierzchni 74,31 m2. Lokal położony jest na parterze jednokondygnacyjnego budynku trzylokalowego po byłym ośrodku zdrowia. Dla danego terenu brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Sprzedaż wymienionej nieruchomości nastąpi w formie przetargu nieograniczonego ustnego. Cena wywoławcza nieruchomości jest równa wartości nieruchomości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego i wynosi 74 369,00 zł, w tym cena zabudowy (lokalu) - 50 737,00 zł oraz cena gruntu - 23 632,00 zł.

 2. Przedmiotem sprzedaży jest zabudowana nieruchomość gruntowa położona w obrębie wsi Kołaki Kościelne oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 425/23 (lokal nr 2) o powierzchni 0,0303 ha stanowiąca własność Gminy Kołaki Kościelne. Przedmiotowa nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zambrowie KW LM1Z/00022525/7. Działka nr 425/23 jest oznaczona w ewidencji gruntów jako inne tereny zabudowane i położona w obrębie zabudowy mieszkalno-usługowej wsi Kołaki Kościelne. Powyższa działka jest zabudowana nieruchomością lokalową mieszkalną o powierzchni użytkowej 72,65 m2, do której przynależna jest piwnica o łącznej powierzchni 70,41 m2. Lokal położony jest na parterze jednokondygnacyjnego budynku trzylokalowego po byłym ośrodku zdrowia. Dla danego terenu brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Sprzedaż wymienionej nieruchomości nastąpi w formie przetargu nieograniczonego ustnego. Cena wywoławcza nieruchomości jest równa wartości nieruchomości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego
  i wynosi 55 334,00 zł, w tym cena zabudowy (lokalu) - 47 753,00 zł oraz cena gruntu - 7 581,00 zł.

 3. Przedmiotem sprzedaży jest zabudowana nieruchomość gruntowa położona w obrębie wsi Kołaki Kościelne oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 425/24 (lokal nr 3) o powierzchni 0,0375 ha stanowiąca własność Gminy Kołaki Kościelne. Przedmiotowa nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zambrowie KW LM1Z/00022525/7. Działka nr 425/24 jest oznaczona w ewidencji gruntów jako inne tereny zabudowane i położona w obrębie zabudowy mieszkalno-usługowej wsi Kołaki Kościelne. Powyższa działka jest zabudowana nieruchomością lokalową mieszkalną o powierzchni użytkowej 121,51 m2, do której przynależna jest piwnica o łącznej powierzchni 122,13 m2. Lokal położony jest na parterze jednokondygnacyjnego budynku trzylokalowego po byłym ośrodku zdrowia. Dla danego terenu brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Sprzedaż wymienionej nieruchomości nastąpi w formie przetargu nieograniczonego ustnego. Cena wywoławcza nieruchomości jest równa wartości nieruchomości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego
  i wynosi 89 250,00 zł, w tym cena zabudowy (lokalu) - 79 868,00 zł oraz cena gruntu - 9 382,00 zł.

 4. Przedmiotem sprzedaży jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w obrębie wsi Kołaki Kościelne oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 425/20 o powierzchni 0,0818 ha stanowiąca własność Gminy Kołaki Kościelne. Przedmiotowa nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zambrowie KW LM1Z/00022525/7. Działka nr 425/20 jest wolna od zabudowy, oznaczona w ewidencji gruntów jako tereny zabudowane inne (Bi) i położona w obrębie obszarów zabudowy mieszkalno-usługowej wsi Kołaki Kościelne. Dla danego terenu brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Sprzedaż wymienionej nieruchomości nastąpi w formie przetargu nieograniczonego ustnego. Cena wywoławcza nieruchomości jest równa wartości nieruchomości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego i wynosi 21 914,00 zł.

 5. Przedmiotem sprzedaży jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w obrębie wsi Ćwikły-Rupie oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 126/14 o powierzchni 0,0576 ha stanowiąca własność Gminy Kołaki Kościelne. Działka nr 126/14 jest wolna od zabudowy, oznaczona w ewidencji gruntów jako drogi (dr) i położona w obrębie obszarów zabudowy zagrodowej wsi Ćwikły-Rupie. Dla danego terenu brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Sprzedaż wymienionej nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela działki sąsiedniej nr 132 w celu poprawienia warunków zagospodarowania oraz swobodniejszego korzystania z w/w nieruchomości. Cena nabycia nieruchomości jest równa wartości nieruchomości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego i wynosi 6 232,00 zł.

 6. Przedmiotem sprzedaży jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w obrębie wsi Ćwikły-Rupie oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 126/13 o powierzchni 0,0113 ha stanowiąca własność Gminy Kołaki Kościelne. Działka nr 126/13 jest wolna od zabudowy, oznaczona w ewidencji gruntów jako drogi (dr) i położona w obrębie obszarów zabudowy zagrodowej wsi Ćwikły-Rupie. Dla danego terenu brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Sprzedaż wymienionej nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela działki sąsiedniej nr 133 w celu poprawienia warunków zagospodarowania oraz swobodniejszego korzystania z w/w nieruchomości. Cena nabycia nieruchomości jest równa wartości nieruchomości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego i wynosi 1 223,00 zł.

 

Do ceny sprzedaży netto ustalonej w wyniku przetargu lub rokowań zostanie doliczony podatek VAT, naliczony zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług obowiązującymi na dzień zawarcia umowy, do którego zapłaty zobowiązany jest nabywca. Cena nieruchomości ustalona w przetargu lub rokowaniach oraz podatek VAT płatna jest przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. Koszty aktu notarialnego przeniesienia własności ponoszą nabywcy.

Ogłoszenie o przetargu zostanie podane do publicznej wiadomości po upływie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia niniejszego wykazu.

Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

 1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów,

 2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności przedmiotowej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 roku albo jego spadkobiercą,

jeżeli złoży wniosek o jej nabycie w terminie 6 tygodni od dnia podania niniejszego wykazu do publicznej wiadomości. Termin składania wniosków kończy się z upływem dnia 22.03.2012r.

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni w okresie od 07.02.2013r. do dnia 01.03.2013r.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kołaki Kościelne, ul. Kościelna 11, pokój nr 15, tel. (86) 270-30-26. Osobą uprawnioną do kontaktu z zainteresowanymi jest Anna Biała.

 

 

Wójt Gminy Kołaki Kościelne

Barbara Wasiulewska

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Kołaki Kościelne

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Biała

Wprowadzający: Anna Biała

Data wprowadzenia: 2013-02-07

Modyfikujący: Anna Biała

Data modyfikacji: 2013-02-07

Opublikował: Anna Biała

Data publikacji: 2013-02-07