Kołaki Kościelne, dnia 10 czerwca 2014 r.

 

GP.271.3.2014

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Zamawiający – Gmina Kołaki Kościelne

Adres: ul. Kościelna 11, 18-315 Kołaki Kościelne

tel./fax: (86) 270-30-26

e-mail: gminakolaki@op.pl

strona internetowa: www.kolaki.pl

NIP: 723-11-20-417

REGON: R-000534210

godziny urzędowania: 730-1530

II. Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest tj. pokryć dachowych w postaci płyt azbestowo – cementowych płaskich i falistych pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych, zlokalizowanych na terenie gminy Kołaki Kościelne.
 2. Zadanie finansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.
 3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje łącznie demontaż, zabezpieczenie, ważenie, załadunek, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest (płyty azbestowo-cementowe) z pokryć dachowych obiektów budowlanych w ilości szacunkowej ok. 25,38 Mg odpadów zawierających azbest do demontażu oraz 81,35 Mg zdemontowanych odpadów zawierających azbest.
 4. Zakres prac może ulec zmianie w zależności od ceny jednostkowej oraz środków zabezpieczonych przez Zamawiającego.
 5. Wykaz nieruchomości określający lokalizację i dane właścicieli posesji, z których należy usunąć wyroby zawierające azbest wykonania prac Wykonawca otrzyma po podpisaniu umowy.
 6. Zakres prac i termin wykonania każdorazowo powinien być ustalany z właścicielami nieruchomości.
 7. Wykonawca powinien wykazywać gotowość podjęcia prac następnego dnia od dokonania zgłoszenia przez właściciela nieruchomości.
 8. Wykonawca wykona usługę zgodnie ze szczegółowym zakresem rzeczowym prac i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa:
 • Ustawa z dnia 24 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 roku, poz. 21 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1232 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (tekst jedn. Dz. U. z 2004 roku Nr 3, poz. 20 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227, poz. 1367 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. z 2005 roku Nr 216, poz. 1824),
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 roku Nr 71, poz. 649),
 • Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 249, poz. 1673).
 • Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. Nr 8, poz. 31),
 1. Prace wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia: 

1)   demontaż-usuwanie elementów pokryć dachowych budynków wykonanych z wyrobów zawierających azbest z nieruchomości wg załącznika nr 1;

2)   zbieranie i zabezpieczenie zdemontowanych wyrobów zawierających azbest zgodnie z obowiązującymi przepisami;

3)   ważenie zdemontowanych wyrobów zawierających azbest (płyt azbestowo-cementowych) przy użyciu własnych (posiadających legalizację) urządzeń Wykonawcy – z przeprowadzonej czynności ważenia należy sporządzić protokół, który powinien zawierać co najmniej;

a)   imię i nazwisko właściciela/użytkownika nieruchomości, z której odbierane będą odpady zawierające azbest,

b)   wskazanie miejsca odbioru – adres,

c)   datę odbioru,

d)   ilość odebranych odpadów, 

e)   rodzaj odpadu,

f)    podpis właściciela/użytkownika,

4)   przygotowanie zdemontowanych wyrobów zawierających azbest do transportu i ich załadunek;

5)   uporządkowanie miejsca wykonywania usługi z odpadów zawierających azbest oraz oczyszczenie go z pyłu azbestowego w sposób uniemożliwiający emisję azbestu do środowiska;

6)   transport zebranych odpadów zawierających azbest do miejsca ich unieszkodliwienia środkami transportu posiadającymi aktualne zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych;

7)   przekazanie zebranych odpadów na składowisko posiadające odpowiednie zezwolenie na unieszkodliwianie tego rodzaju odpadów;

8)   przyjmuje się, iż 1 m2 wyrobów zawierających azbest – pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych waży 0,0135 Mg (13,5 kg);

9)   Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków zamówienia i stanu miejsc wykonania przedmiotu zamówienia;

10)    Wykonawca, wyłoniony w postępowaniu, własnym kosztem i staraniem, w porozumieniu z właścicielami/użytkownikami nieruchomości oraz Zamawiającym ustali i przygotuje harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia.

 1. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu:
 1. oryginałów Kart przekazania odpadów, zgodnej z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 249, poz. 1673),
 2. oświadczenia o prawidłowości wykonanych prac związanych z usunięciem odpadów zawierających azbest zgodne z § 8 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest. (Dz. U. Nr 71, poz. 649),
 3. dokumentacji fotograficznej w formie elektronicznej (na płycie CD lub DVD) każdego usuniętego pokrycia dachowego z elementów zawierających azbest (przed i po wykonaniu prac), wykonanej w sposób umożliwiający identyfikację nieruchomości (2–4 fotografie charakteryzujące zakres wykonanych prac i obiekt budowlany wymieniony w wykazie).
 1. Wszelkie działania lub czynności nie opisane powyżej, a wynikające z procedur określonych w ustawach oraz przepisach szczególnych, niezbędne do właściwego i kompletnego wykonania zamówienia Wykonawca winien wykonać w ramach przedmiotu zamówienia i uwzględnić w kosztach i terminach wykonania przedmiotu zamówienia.
 2. Zamówienie powinno być wykonane zgodnie z zapytaniem ofertowym oraz projektem umowy stanowiącym załącznik nr 3.
 3. W zakres zamówienia wchodzą wszystkie prace, materiały i usługi niezbędne do jego kompleksowego wykonania i przekazania Zamawiającemu.
 4. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca przeprowadził szczegółową wizję w terenie miejsc wykonywania usługi w celu ustalenia pełnego zakresu prac związanych z przygotowaniem oferty i realizacją zamówienia.
 5. Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych CPV: 90.65.00.00-8 Usługi usuwania azbestu.

III. Termin wykonania zamówienia.

Wykonanie zamówienia w terminie do 31 sierpnia 2014 r.

IV. Opis sposobu przygotowania oferty.

· Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania – załącznik Nr 1.

· Oferta powinna zawierać zestawienie ofertowo – cenowe – załącznik Nr 2

· Oferta powinna zawierać dokumenty wymienione w pkt. V.

· Ofertę wraz ze wszystkimi podpisanymi załącznikami na kolejno ponumerowanych stronach należy umieścić w zaklejonej kopercie.

· Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego oraz następująco opisana "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kołaki Kościelne w 2014 roku"

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, posiadać datę sporządzenia, zawierać dokładne dane i czytelny podpis oferenta. Oferta powinna zawierać informacje potwierdzające stawiane przez zamawiającego wymagania. Kserokopie załączonych dokumentów oferent potwierdza za zgodność z oryginałem.

 

V. Wykaz dokumentów jakie ma dostarczyć wykonawca:

 • Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
 • Ważną decyzję właściwego organu uprawniającą do prowadzenia działalności w zakresie gospodarowania odpadami zawierającymi azbest wydaną w trybie ustawy o odpadach.
 • Umowę z zarządzającym składowiskiem odpadów niebezpiecznych na przyjęcie odpadów.

VI. Miejsce oraz termin składania ofert.

1. Oferta powinna być doręczona osobiście (sekretariat urzędu pok. nr 13), albo pocztą tradycyjną na adres Urząd Gminy Kołaki Kościelne, ul. Kościelna 11, 18-315 Kołaki Kościelne w terminie do dnia 17 czerwca 2014 r. (do godz. 10:00).

2. O wyborze najkorzystniejszej oferty oferenci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną, telefonicznie lub listownie.

3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 czerwca 2014 r. o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 13. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

VII. Dodatkowe informacje:

1. W odniesieniu do oferentów, którzy spełniają w/w warunki Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie kryterium: cena bruttu – 100%.

2. W przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przekroczy równowartość kwoty 30.000 euro, Zamawiający unieważni zapytanie.

3. Jeżeli żadna z ofert nie będzie spełniała oczekiwań Zamawiającego (przekroczy przeznczone środki), zastrzega on sobie możliwość zamknięcia konkursu bez wybrania oferty i ogłoszenie nowego konkursu. O zamknięciu konkursu bez wybrania oferty zamawiający powiadomi uczestników.

4. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania ze względu na nie przyznanie środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. 

5. Osoby upoważnione do kontaktu: Anna Biała tel. 86 270 30 26 (wew. 27) oraz Łukasz Maleszko tel. 86 270 30 26 (wew. 23).

VIII. Załączniki:

1. Formularz ofertowy

2. Zestawienie ofertowo - cenowe

3. Wzór umowy.

 

Wójt Gminy

Barbara Wasiulewska

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Kołaki Kościelne

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Biała

Wprowadzający: Anna Biała

Data wprowadzenia: 2014-06-10

Modyfikujący: Anna Biała

Data modyfikacji: 2014-06-10

Opublikował: Anna Biała

Data publikacji: 2014-06-10