Kołaki Kościelne, dnia 09.09.2011r.


GP.271.4.2011


ZAPYTANIE OFERTOWE


Gmina Kołaki Kościelne z siedzibą w Kołakach Kościelnych, ul. Kościelna 11, 18-315 Kołaki Kościelne, tel. (86) 270-30-26, zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej 14.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) ) na "Zagospodarowanie terenów zielonych nad zbiornikiem wodnym w miejscowości Kołaki Kościelne" z uwzględnieniem poniższych wymagań:


1. Przedmiot zamówienia:

Wykonanie zadania pod nazwą "Zagospodarowanie terenów zielonych nad zbiornikiem wodnym w miejscowości Kołaki Kościelne" na działce nr 460 położonej przy ulicy Kościelnej w miejscowości Kołaki Kościelne zgodnie z projektem zagospodarowania działki (załącznik nr 2). Operacja obejmuje wykonanie następujących usług: siew 1580 m2 trawników, sadzenie 8 sztuk drzew liściastych, 35 sztuk krzewów liściastych oraz 35 sztuk drzew i krzewów iglastych, wykonanie 213,25 m2 ścieżek, ustawienie 3 sztuk ławek parkowych i stołu do ping - ponga oraz wykonanie placu zabaw (zestaw huśtawkowy, huśtawka typu równoważnia oraz piaskownica kwadratowa z bala). Publiczne place zabaw podlegają normie PN-EN 1176. Wyroby montowane na placu zabaw powinny posiadać: Świadectwo lub Sprawozdanie z Kontroli wystawiane przez zewnętrzną instytucję (na podstawie kontroli z natury, czyli dla pojedynczego obiektu), Certyfikat wystawiany przez zewnętrzną instytucję (w Polsce istnieją tylko dwie instytucje akredytowane do prowadzenia tej działalności, to: COBRABID BBC i Instytut Sportu), na podstawie przedstawionego egzemplarza, lub precyzyjnego projektu (Certyfikat zaświadcza, że każdy tak wykonany produkt jest zgodny z normami) lub Deklarację Zgodności wystawioną przez producenta (deklaracja dotyczy pojedynczego, dostarczonego egzemplarza wyrobu), natomiast materiały stosowane do budowy elementów wyposażenia placów zabaw posiadają atesty i opinie rzeczoznawców od spraw BHP.

Wszelkie prace należy wykonać z własnego materiału.


2. Opis sposobu obliczenia ceny.

Podana w ofercie cena musi być wyrażona w walucie polskiej PLN cyfrowo i słownie. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.

Wykonawca w formularzu ofertowym powinien podać cenę ryczałtową brutto zawierającą podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.

Cenę oferty stanowi kwota podana na formularzu oferty.

Określona przez Wykonawcę cena oferty jest stała i nie może ulec zmianie w okresie obowiązywania umowy.


3. Termin realizacji zamówienia:

 

Prace w ramach umowy należy wykonać do dnia 17 października 2011r.


4. Kryteria oceny ofert:

 

 

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego znaczeniem: Cena ryczałtowa

 

ofertowa brutto – 100%.


5. Opis sposobu przygotowania oferty.

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być naniesione w sposób czytelny, datowane i podpisane przez osobę upoważnioną. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym.

Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy.


6. Termin związania ofertą.

Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 


7. Osoba z Gminy Kołaki Kościelne uprawniona do kontaktu

 

:

Pani Anna Biała tel. (86) 270-30-26 wew. 27, adres email: gminakolaki@op.pl, planowanie@kolaki.pl.

 


8. Ofertę należy przekazać w terminie do dnia:

 

16.09.2011 r. do godziny 12:00.


9. Ofertę można:

- przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Kołaki Kościelne, ul. Kościelna 11, 18-315 Kołaki Kościelne z dopiskiem: "Zagospodarowanie terenów zielonych nad zbiornikiem wodnym w miejscowości Kołaki Kościelne",

- złożyć osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Kołaki Kościelne, ul. Kościelna 11, 18-315 Kołaki Kościelne w godzinach pracy Urzędu tj. 730-1530 z dopiskiem: "Zagospodarowanie terenów zielonych nad zbiornikiem wodnym w miejscowości Kołaki Kościelne",

- przesłać faxem na nr: (86) 270-30-26 z dopiskiem: "Zagospodarowanie terenów zielonych nad zbiornikiem wodnym w miejscowości Kołaki Kościelne".

- przesłać na adres email: gminakolaki@op.pl z dopiskiem: "Zagospodarowanie terenów zielonych nad zbiornikiem wodnym w miejscowości Kołaki Kościelne".


Załączniki:

1. Formularz ofertowy.

2. Projekt zagospodarowania działki - 2 części.

3. Wzór umowy.Wójt Gminy Kołaki Kościelne

Barbara Wasiulewska

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Kołaki Kościelne

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Biała

Wprowadzający: Anna Biała

Data wprowadzenia: 2011-09-09

Modyfikujący: Anna Biała

Data modyfikacji: 2011-09-09

Opublikował: Anna Biała

Data publikacji: 2011-09-09