Kołaki Kościelne, dnia 09.09.2011r.

SG.271.5.2011Zapytanie ofertowe


Gmina Kołaki Kościelne z siedzibą w Kołakach Kościelnych, ul. Kościelna 11, 18-315 Kołaki Kościelne, tel. (86) 270-30-26, zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej 14.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) na: wykonanie mebli, wyposażenie w stoły i krzesła oraz żaluzji w ramach zadania pn. "Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kołakach Kościelnych".


 1. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie mebli, wyposażenie w stoły i krzesła oraz żaluzji, wraz z dostawą, do świetlicy wiejskiej w Kołakach Kościelnych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

   1. Wykonanie mebli: zgodnie z załącznikiem 1-3

 1. szafka pod zlewozmywak - szt. 2

Szafka pod zlewozmywak – o wymiarze 80/60/82 wykonana z płyty meblowej.


 1. szafka kuchenna górna ociekarka - szt.1

szafka kuchenna górna ociekarka - o wymiarze 80/30/72 wykonana z płyty meblowej.


 1. szafka kuchenna górna otwarta - szt.2

szafka kuchenna górna otwarta - o wymiarze 60/30/72wykonana z płyty meblowej.


 1. szafka stojąca z blatem kwasoodpornym - szt.1

szafka stojąca z blatem kwasoodpornym - o wymiarze 70/60


 1. stół z trzema szufladami i półkami otwartymi – blat kwasoodporny- szt.1

stół z trzema szufladami i półkami otwartymi – blat kwasoodporny - o wymiarze 220/70/76.


   1. zakup krzeseł i stołów wraz z dostawą, zgodnie z załącznikiem 4-5

 1. Krzesło - szt. 96

Krzesło – stelaż wykonany z profilu drewnianego, siedziska i oparcia miękkie tapicerowane, tkanina w kolorze pastelowym.

 1. Stół - szt.12

Stół – 8 osobowy, blat prostokątny o wymiarach 77x184cm wykonany z płyty meblowej, kolor płyty drewnopodobny


   1. Zakup żaluzji

 1. żaluzja pionowa – o wymiarze wysokość 2,13 m, szerokość 2,06

 2. żaluzja pionowa - o wymiarze wysokość 2,14 m, szerokość 2,40 m

(W świetlicy wiejskiej w Kołakach Kościelnych są dwie sale, pomiędzy którymi znajdują się dwa otwory. Zakupione żaluzje umożliwią oddzielenie między sobą dwóch sal świetlicowych.)


Wykonawca w ofercie określi warunki i okres gwarancji na zamawiane meble.


 1. Opis sposobu obliczenia ceny.

   1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w walucie polskiej PLN cyfrowo i słownie. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.

   2. Wykonawca w formularzu ofertowym powinien podać cenę ryczałtową brutto zawierającą podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.

   3. Cenę oferty stanowi kwota podana na formularzu oferty.

   4. Określona przez Wykonawcę cena oferty jest stała i nie może ulec zmianie w okresie obowiązywania umowy.


 1. Sposób wyboru najkorzystniejszej oferty.

   1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium cena – 100%.

   2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Oznacza to, że Wykonawca może również złożyć ofertę tylko na wykonanie mebli lub tylko na wyposażenie w stoły i krzesła albo tylko na zakup żaluzji.

   3. Oferta spełniająca wymagania Zamawiającego z najniższą ceną zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

 1. Termin wykonania zamówienia.

Wykonawca który zostanie wyłoniony spośród złożonych ofert zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.10.2011r.


 1. Opis sposobu przygotowania oferty.

   1. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1, w przypadku składania oferty częściowej załączniku nr 1a, lub 1b lub 1c do zapytania ofertowego. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być naniesione w sposób czytelny, datowane i podpisane przez osobę upoważnioną. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym.

   2. Do oferty należy dołączyć specyfikację techniczną proponowanych mebli ze zdjęciem lub wycinkiem z oferty katalogowej wizualizującej produkt.


 1. Termin związania ofertą.

Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 20 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.


 1. Miejsce oraz termin składania ofert.

Oferty należy składać:

- przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Kołaki Kościelne, ul. Kościelna 11, 18-315 Kołaki Kościelne z dopiskiem: „Wykonanie mebli, wyposażenie w stoły i krzesła oraz żaluzji ”,

- złożyć osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Kołaki Kościelne, ul. Kościelna 11, 18-315 Kołaki Kościelne w godzinach pracy Urzędu tj. 730-1530 z dopiskiem: „Wykonanie mebli, wyposażenie w stoły i krzesła oraz żaluzji”,

- przesłać faxem na nr: (86) 270-30-26 z dopiskiem: „Wykonanie mebli, wyposażenie w stoły i krzesła oraz żaluzji ”,

- przesłać elektronicznie na adres: gminakolaki@op.pl z dopiskiem: „Wykonanie mebli, wyposażenie w stoły i krzesła oraz żaluzji”,

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.09.2011r. do godz. 1200.WÓJT

Barbara Wasiulewska


Załączniki :

1. Formularz ofertowy – szt.3.

2. Wzór umowy.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Kołaki Kościelne

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Biała

Wprowadzający: Anna Biała

Data wprowadzenia: 2011-09-12

Modyfikujący: Anna Biała

Data modyfikacji: 2011-09-12

Opublikował: Anna Biała

Data publikacji: 2011-09-12