Kołaki Kościelne, dnia 12 września 2013 r.

GP.271.7.2013

 

 

Zawiadomienie

o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty
oraz o odrzuceniu oferty

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: GP.271.7.2013 nr ogłoszenia: 274240-2013 z dnia 12 lipca 2013 r. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane polegające na: „Budowie przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kołaki Kościelne” o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907)

 

Zamawiający, Gmina Kołaki Kościelne, działając na podstawie art. 181 ust. 2 oraz art. 7 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, unieważnia czynności dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez WIELOBRANŻOWY ZAKŁAD USŁUGOWY Andrzej Sieradzki, ul. Botaniczna 25 A, 87-800 Włocławek (cena ofertowa brutto 6 873 431,93 zł słownie: sześć milionów osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta trzydzieści jeden złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze, w tym podatek VAT w wysokości 23 % w kwocie 1 285 275,89 zł), w przedmiotowym postępowaniu oraz zawiadamia o odrzuceniu oferty WIELOBRANŻOWEGO ZAKŁADU USŁUGOWEGO Andrzej Sieradzki, ul. Botaniczna 25 A, 87-800 Włocławek na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy.

 

Uzasadnienie:

Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu czynności dotyczącej wyboru najkorzystniejszej oferty oraz powtórzeniu czynności ponownego badania i oceny oferty WIELOBRANŻOWEGO ZAKŁADU USŁUGOWEGO Andrzej Sieradzki uznając, iż podjęte uprzednio czynności nie doprowadziły do prawidłowej oceny oferty. Swoją decyzję Zamawiający podjął mając na uwadze wyrażoną w art. 7 ust. 1 i 3 ustawy, zasadę równego traktowania Wykonawców, zachowania uczciwej konkurencji, a także obowiązek udzielenia zamówienia Wykonawcy wybranemu zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, jak i w oparciu o częściowo zasadne zarzuty przedstawione w złożonej na podstawie art. 181 ust. 1 ustawy, w dniu 3 września 2013 r. informacji jednego z Wykonawców tj. AWAS-SYSTEMY Sp. z o.o.

Za zasadne Zamawiający uznał kwestie dotyczące zaniechania dokonania czynności polegającej na odrzuceniu oferty Wielobranżowego Zakładu Usługowego Andrzej Sieradzki z powodu niezgodności z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zdaniem składającego informację Wykonawca WIELOBRANŻOWY ZAKŁAD USŁUGOWY Andrzej Sieradzki nie wykazał, iż oferowany przez niego przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

Zamawiający mając na uwadze wskazaną w informacji argumentację oraz po dokonaniu ponownej analizy uznał, iż oferta Wykonawcy WIELOBRANŻOWY ZAKŁAD USŁUGOWY Andrzej Sieradzki, ul. Botaniczna 25 A, 87-800 Włocławek podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Treść ww. oferty jest niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia albowiem w/w wykonawca nie przedstawił dokumentów potwierdzających, iż kompletna przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków spełnia wytyczne normy PN-EN 12566-3+A1:2009. W ofercie brak pełnego raportu z badań PBOŚ, zgodnego z normą PN-EN 12566-3+A1:2009. Wykonawca do złożonej w dniu 29 lipca 2013 r. oferty dołączył protokół z badań. Zamawiający ze względu na fakt, że dokument ten nie potwierdzał, że oferowane urządzenia spełniają warunki wymagane w SIWZ w dniu 6 sierpnia 2013 roku wezwał Wykonawcę do uzupełnienia m.in. następujących dokumentów:

  • Protokołu głównego z badań PBOŚ z jednostki notyfikowane, zgodny z normą PN-EN 12566-3+A1:2009 (pkt 3.3. SIWZ oraz uszczegółowienie zawarte w odpowiedzi z dnia 24 lipca 2013 r. na liczne pytania Wykonawców).

  • Protokołu z badań wodoszczelności dla wszystkich oferowanych oczyszczalni o 6 RLM, 9 RLM, 12 RLM, 15 RLM, 18 RLM, wykonanego przez laboratorium notyfikowane zgodnie z normą PN EN12566-3+A1:2009 (pkt. 3.3. SIWZ, pkt 1.5 STWIOR oraz uszczegółowienie zawarte w odpowiedzi z dnia 24 lipca 2013 r. na liczne pytania Wykonawców).

  • Protokołu z badań wytrzymałości konstrukcyjnej dla oferowanych oczyszczalni zgodnie z normą PN EN12566-3+A1:2009 (pkt. 3.3. SIWZ, pkt 1.5 STWIOR oraz uszczegółowienie zawarte w odpowiedzi z dnia 24 lipca 2013 r. na liczne pytania Wykonawców).

  • Protokołu z badań trwałości materiału, z którego jest wykonany zbiornik PBOŚ zgodnie z normą PN EN12566-3+A1:2009 (pkt. 3.3. SIWZ oraz uszczegółowienie zawarte w odpowiedzi z dnia 24 lipca 2013 r. na liczne pytania Wykonawców).

Po dokonaniu ponownego badania oferty WIELOBRANŻOWEGO ZAKŁADU USŁUGOWEGO Andrzej Sieradzki Zamawiający uznał, iż przedstawione przez Wykonawcę pismo Instytutu Techniki Budowlanej nr NF-03443R:02/ML/12 z dnia 9 lipca 2012 r. nie potwierdza w pełni, iż protokół główny, protokół z badań wodoszczelności, wytrzymałości konstrukcyjnej oraz trwałości materiału, z którego jest wykonany zbiornik przydomowej oczyszczalni (PBOŚ) wykonane na osadnikach gnilnych zgodnie z normą PN-EN 12566-1:2004 są tożsame z protokołami badań przydomowych oczyszczalni ścieków z jednostki notyfikowanej zgodnymi z normą PN EN12566-3+A1:2009. Dla Zamawiającego zapisy pisma Instytutu Techniki Budowlanej nie są jednoznaczne i nie wykazują, iż badania wykonane wcześniej zgodne z postanowieniami niniejszej Normy Europejskiej PN EN 12566 zgodnie z częścią 1 dla osadników gnilnych są potwierdzeniem zgodności przydomowych oczyszczalni ścieków z częścią 3 w/w normy.

W związku z powyższym, Zamawiający podjął decyzję o odrzuceniu oferty nr 2 WIELOBRANŻOWEGO ZAKŁADU USŁUGOWEGO Andrzej Sieradzki, ul. Botaniczna 25 A, 87-800 Włocławek, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Jednocześnie za bezzasadne Zamawiający uznał pozostałe zarzuty przedstawione w przedłożonej przez Wykonawcę AWAS-Systemy Sp. z o.o. informacji, Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko odnośnie wykluczenia Wykonawcy z postępowania. W kwestii dotyczącej dostarczenia Certyfikatu DIN EN ISO 9001:2008 dla producenta PBOŚ w zakresie wysokich standardów produkcji. W pkt. 3. 4. 5. SIWZ Zamawiający zażądał od Wykonawców w celu potwierdzenia wysokiej jakości oferowanych PBOŚ, załączenia do oferty Certyfikatu DIN EN ISO 9001:2008 dla producenta PBOŚ w zakresie wysokich standardów produkcji (§6 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. poz.231)). Zamawiający określając rodzaj dokumentu nie określał krajów w jakim ma zostać wydane powyższe zaświadczenie, a zamieszczony w SIWZ zapis o treści: „niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi, jeżeli zamawiający odwołują się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich” w żaden sposób nie wskazuje, iż podmiot ten ma mieć siedzibę wyłącznie w Polsce, a nie może być to certyfikat wystawiony przez podmiot mający siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Oferta Wykonawcy AWAS-Systemy Sp. z o.o. nie spełniała wymagania w zakresie posiadania załączonego Certyfikatu DIN EN ISO 9001:2008 dla producenta PBOŚ w zakresie wysokich standardów produkcji, w związku z powyższym w dniu 6 sierpnia 2013 roku zostało wystosowane do Wykonawcy wezwanie do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu (to jest dokument przedmiotowy). Pomimo uzupełnienia oferta nie spełnia wszystkich wymagań, gdyż oferent nie załączył Certyfikatu DIN EN ISO 9001:2008 dla producenta PBOŚ w zakresie wysokich standardów produkcji. Przedłożone przez Wykonawcę poświadczenie producenta oraz oświadczenie firmy Aquatec Weber Sp. z o.o. Oddziału Zagranicznego Przedsiębiorcy nie może być uznane za równoważne do certyfikatu lub świadectwa wydanego przez niezależny uprawniony podmiot. Wykonawca w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej mógł wnieść wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a co za tym idzie odnośnie zapisów SIWZ i wówczas mógł podnieść kwestię doprecyzowania wymogów równoważności rzeczonego Certyfikatu.

W związku z powyższym Zamawiający podtrzymuje decyzję o wykluczeniu wykonawcy AWAS - Systemy Sp. z o.o., o której zawiadomił wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu w dniu 29 sierpnia 2013 r.

 

 

W zastępstwie Wójta

Jarosław Zalewski - Zastępca Wójta

 

 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Kołaki Kościelne

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Biała

Wprowadzający: Anna Biała

Data wprowadzenia: 2013-09-12

Modyfikujący: Anna Biała

Data modyfikacji: 2013-09-12

Opublikował: Anna Biała

Data publikacji: 2013-09-12