Kołaki Kościelne, dnia 12 września 2013 r.

GP.271.7.2013

 

 

Zawiadomienie

o unieważnieniu postępowania

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: GP.271.7.2013 nr ogłoszenia: 274240-2013 z dnia 12 lipca 2013 r. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane polegające na: „Budowie przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kołaki Kościelne” o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907)

 

 

Zamawiający, Gmina Kołaki Kościelne, działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy zawiadamia o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.

Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

 

Uzasadnienie:

W ogłoszeniu o zamówieniu z dnia 12 lipca 2013 r. Zamawiający wyznaczył termin składania i otwarcia ofert w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego na dzień 29 lipca 2013 roku godzina 1000. W wyznaczonym terminie wpłynęło 5 ofert. Po dokonaniu badania i oceny złożonych ofert Zamawiający w dniu 29 sierpnia 2013 r. podjął decyzję o odrzuceniu czterech ofert oraz dokonał wyboru oferty WIELOBRANŻOWEGO ZAKŁADU USŁUGOWEGO Andrzej Sieradzki, ul. Botaniczna 25 A, 87-800 Włocławek jako najkorzystniejszej. W związku z otrzymaną w dniu 3 września 2013 r. informacją, złożoną na podstawie art. 181 ust. 1 ustawy, przez jednego z Wykonawców wykluczonych z postępowania tj. AWAS - Systemy Sp. z o.o. Ochrona Środowiska, Zamawiający dokonał ponownego badania oferty wybranej uprzednio jako najkorzystniejsza. Po ponownej analizie treści przedstawionych dokumentów podjęto decyzję o odrzuceniu oferty nr 2 WIELOBRANŻOWEGO ZAKŁADU USŁUGOWEGO Andrzej Sieradzki, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że w prowadzonym postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

W zastępstwie Wójta

Jarosław Zalewski - Zastępca Wójta

 

 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Kołaki Kościelne

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Biała

Wprowadzający: Anna Biała

Data wprowadzenia: 2013-09-12

Modyfikujący: Anna Biała

Data modyfikacji: 2013-09-12

Opublikował: Anna Biała

Data publikacji: 2013-09-12