Kołaki Kościelne, dnia 20.05.2013 r.

GP.271.3.2013

Do Wszystkich Wykonawców

postępowanie nr GP.271.3.2013

 

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr GP.271.3.2013 w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi - "Odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Kołaki Kościelne”

 

ZAWIADOMIENIE

o unieważnieniu postępowania

 

Gmina Kołaki Kościelne, z siedzibą w Kołakach Kościelnych, ul. Kościelna 11 działając zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi - "Odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Kołaki Kościelne” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), gdyż obarczone jest niemożliwymi do usunięcia wadami, uniemożliwiającymi zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

UZASADNIENIE

 

Przyczyną unieważnienia postępowania jest stwierdzenie przez Zamawiającego, że zapisy zastosowane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w części odnoszącej się do opisu przedmiotu zamówienia dotyczące ogólnej liczby mieszkańców gminy, od których odbierane będą odpady oraz osób, które będą zbierać odpady segregowane i niesegregowane są nieprecyzyjne i utrudniły Wykonawcom dokonanie prawidłowego określenia wartości zamówienia.

W dniu 17 maja 2013 roku o godzinie 1115 odbyło się otwarcie ofert w w/w postępowaniu. Po otwarciu ofert w trakcie badania ofert Zamawiający zwrócił uwagę, iż z uwagi na zamieszczenie w ogłoszeniu oraz w SIWZ nieprecyzyjnych danych dotyczących ogólnej liczby mieszkańców gminy, od których odbierane będą odpady oraz osób, które będą zbierać odpady segregowane i niesegregowane, każdy z Wykonawców przyjął inną liczbę mieszkańców do dokonania obliczeń, co utrudniło Zamawiającemu ocenę ofert nie naruszając zasad uczciwej konkurencji. Zamawiający nie mogąc na tym etapie postępowania przyjąć konkretnych danych, które nie były podane, ani w ogłoszeniu, ani w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a które umożliwiłyby dokonanie prawidłowej oceny ofert postanowił unieważnić postępowanie.

W tym stanie rzeczy, wobec powyższych uchybień i ze względu na niemożliwość ich usunięcia na obecnym etapie postępowania, aby uniknąć ewentualnego unieważnienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający unieważnia niniejsze postępowanie.

 

 

 

Wójt Gminy Kołaki Kościelne

Barbara Wasiulewska

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Kołaki Kościelne

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Biała

Wprowadzający: Anna Biała

Data wprowadzenia: 2013-05-20

Modyfikujący: Anna Biała

Data modyfikacji: 2013-05-20

Opublikował: Anna Biała

Data publikacji: 2013-05-20