Kołaki Kościelne, dnia 14 czerwca 2013 r.

GP.271.4.2013

Ogłoszenie

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Wójt Gminy Kołaki Kościelne informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "ODBIERANIE, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE”, w którym otwarcie ofert nastąpiło o godzinie 1010 w dniu 10 czerwca 2013 roku, rozstrzygniętego w dniu 14 czerwca 2013 r. wybrana została oferta nr 3 złożona przez:

 

USŁUGI KOMUNALNE "BŁYSK" Marianna Marczyk,

ul. Wilsona 2/2, 18-300 Zambrów

 

Uzasadnienie wyboru wykonawcy:

Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą, ponieważ na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia uzyskała największą liczbę punktów tj. zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych w ofertach niepodlegających odrzuceniu - cena ofertowa ryczałtowa brutto 97 018,56 zł słownie: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemnaście złotych pięćdziesiąt sześć złotych, w tym podatek VAT w wysokości 8 % w kwocie 7 186,56 zł. Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 100 pkt. Wybrany Wykonawca nie podlega wykluczeniu, a oferta nie podlega odrzuceniu.

 

Zamawiający informuje jednocześnie, iż w postępowaniu wzięli udział następujący Wykonawcy:

Oferta nr 1:

MPO Białystok, ul. 27 Lipca 62, 15-950 Białystok,

Oferta nr 2:

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-ASENIZACYJNE "ASTWA" Sp. z o.o. ul. Kombatantów 4, 15-102 Białystok.

Oferta nr 3:

USŁUGI KOMUNALNE "BŁYSK" Marianna Marczyk, ul. Wilsona 2/2, 18-300 Zambrów

Oferta nr 4:

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o. w Zambrowie, ul. Polowa 19, 18-300 Zambrów.

 

Kryterium wyboru oferty – cena ofertowa.

 

Streszczenie oceny i porównania ofert:

 

Numer oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba punktów

1.

MPO Białystok, ul. 27 Lipca 62, 15-950 Białystok,

70,60

2.

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-ASENIZACYJNE "ASTWA" Sp. z o.o. ul. Kombatantów 4, 15-102 Białystok.

93,28

3.

USŁUGI KOMUNALNE "BŁYSK" Marianna Marczyk, ul. Wilsona 2/2, 18-300 Zambrów

 

100

4.

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o. w Zambrowie, ul. Polowa 19, 18-300 Zambrów.

99,22

 

W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie odrzucono żadnej oferty.

Z niniejszego postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

Podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą w sprawie zamówienia publicznego nastąpi w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty tj. nie wcześniej niż 25 czerwca 2013 r.

 

Wójt Gminy

Barbara Wasiulewska

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Kołaki Kościelne

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Biała

Wprowadzający: Anna Biała

Data wprowadzenia: 2013-06-14

Modyfikujący: Anna Biała

Data modyfikacji: 2013-06-14

Opublikował: Anna Biała

Data publikacji: 2013-06-14