Kołaki Kościelne, dnia 07.06.2011r.

AS.271.2.2011

ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania z zakresu “Usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kołaki Kościelne”

Gmina Kołaki Kościelne działając zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) dokonuje zmiany w treści ogłoszenia o zamówieniu publicznym, zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 127778-2011 w dniu 25.05.2011r. na stronie internetowej: www.kolaki.pl w zakładce Zamówienia publiczne, na stronie BIP Urzędu Gminy Kołaki Kościelne: http://bip.ug.kolaki.wrotapodlasia.pl/przet/ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniu 25.05.2011r. pod numerem AS.271.2.2011 poprzez zmianę zapisu określonego w punkcie VII. ust. 2 lit f) w następujący sposób:

 • w ogłoszeniu jest: “wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych tzn. oświadczenie, że dysponuje minimum 3 osobami posiadającymi odpowiednie szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest zgodnie z § 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 roku w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. 2005r. Nr 216, poz. 1824) oraz, że dysponuje co najmniej jedną osobą przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika robót, posiadającą uprawnienia do nadzorowania i kierowania robotami budowlanymi w branży konstrukcyjno-budowlanej i należy do izby zawodowej inżynierów budownictwa, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami”,

 • w ogłoszeniu powinno być: “wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych tzn. oświadczenie, że dysponuje minimum 3 osobami posiadającymi odpowiednie szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest zgodnie z § 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 roku w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. 2005r. Nr 216, poz. 1824), doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami”.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) modyfikuje także treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na “Usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kołaki Kościelne”.

Zakres modyfikacji jest następujący:

 1. W części nr VI ust. 1 lit. f SIWZ:

 • zamiast: “wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych tzn. oświadczenie, że dysponuje minimum 3 osobami posiadającymi odpowiednie szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest zgodnie z § 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 roku w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. 2005r. Nr 216, poz. 1824) oraz, że dysponuje co najmniej jedną osobą przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika robót, posiadającą uprawnienia do nadzorowania i kierowania robotami budowlanymi w branży konstrukcyjno-budowlanej i należy do izby zawodowej inżynierów budownictwa, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami”

 • powinno być: “wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych tzn. oświadczenie, że dysponuje minimum 3 osobami posiadającymi odpowiednie szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest zgodnie z § 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 roku w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. 2005r. Nr 216, poz. 1824), doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami”.

 1. W części nr XII ust. 7:

 • zamiast: “W formularzu oferty należy podać:

 • transport i unieszkodliwianie 1 Mg pokrycia dachowego wykonanego z płyt falistych azbestowo-cementowych dla budownictwa oraz płyt azbestowo-cementowych płaskich stosowanych w budownictwie,

 • demontaż 1 Mg pokrycia dachowego wykonanego z płyt falistych azbestowo-cementowych dla budownictwa,

 • demontaż 1 Mg pokrycia dachowego wykonanego z płyt azbestowo-cementowych płaskich stosowanych w budownictwie.”

 • powinno być:“W formularzu oferty należy podać:

 • transport i unieszkodliwianie 1 Mg pokrycia dachowego wykonanego z płyt falistych azbestowo-cementowych dla budownictwa oraz płyt azbestowo-cementowych płaskich stosowanych w budownictwie,

 • demontaż, transport i unieszkodliwianie 1 Mg pokrycia dachowego wykonanego z płyt falistych azbestowo-cementowych dla budownictwa lub z płyt azbestowo-cementowych płaskich stosowanych w budownictwie.”

 1. W części nr XI ust. 4:

 • zamiast: “Kopertę (opakowanie) należy oznakować następująco: „Oferta przetargowa na: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kołaki Kościelne. Nie otwierać przed dniem 09.06.2011 r. godz. 1115

 • powinno być: “Kopertę (opakowanie) należy oznakować następująco: „Oferta przetargowa na: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kołaki Kościelne. Nie otwierać przed dniem 16.06.2011 r. godz. 1115

 1. Dotychczasową treść załącznika nr 1 do SIWZ “Formularz ofertowy” zastępuje się treścią zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ AS.271.2.2011 po modyfikacji z dnia 07.06.2011r.

 2. Dotychczasową treść załącznika nr 4 do SIWZ “Wzór umowy” zastępuje się treścią zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ AS.271.2.2011 po modyfikacji z dnia 07.06.2011r.

 3. Usunięty zostaje załącznik nr 6 do SIWZ “Oświadczenie, że dysponuje osobą przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika robót, posiadającą uprawnienia do nadzorowania i kierowania robotami budowlanymi w branży konstrukcyjno-budowlanej i należy do izby zawodowej inżynierów budownictwa”.

W związku z dokonaną zmianą treści ogłoszenia oraz modyfikacją SIWZ, Zamawiający zgodnie z art. 12a ust. 1 w/w ustawy w celu zapewnienia Wykonawcom czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, postanowił przedłużyć termin składania ofert. Nowe terminy są następujące:

Termin składania ofert upływa dnia 16 czerwca 2011r. o godz. 1100. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Kołakach Kościelnych, ul. Kościelna 11.

Termin otwarcia ofert: 16 czerwca 2011r. o godz. 1115 w siedzibie Zamawiającego pokój nr 15.

W pozostałym zakresie SIWZ pozostaje niezmieniona.


Załączniki:

1. Formularz ofertowy po modyfikacji.

4. Wzór umowy po modyfikacji.


WÓJT GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE

 

BARBARA WASIULEWSKA

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Kołaki Kościelne

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Biała

Wprowadzający: Anna Biała

Data wprowadzenia: 2011-06-07

Modyfikujący: Anna Biała

Data modyfikacji: 2011-06-07

Opublikował: Anna Biała

Data publikacji: 2011-06-07