Kołaki Kościelne, dnia 17 grudnia 2013 r.

GP.271.9.2013

 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: GP.271.9.2013 nr ogłoszenia: 496788-2013 z dnia 3 grudnia 2013 r. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane polegające na: „Budowie przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kołaki Kościelne” o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)

 

Gmina Kołaki Kościelne działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) dokonuje zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane polegające na "Budowie przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kołaki Kościelne” w pkt. 6.3 tj. treść:

Zamawiający uznaje, że w sytuacji, gdy wykonawca nie posiada własnej wiedzy i doświadczenia to korzystanie z obcej wiedzy i doświadczenia (warunek opisany w pkt.6.2.1), możliwe jest wyłącznie poprzez złożenie oferty wspólnej (patrz pkt.6.5) względnie ewentualne zlecenie wykonania części zamówienia podwykonawcy, który wymaganą wiedzę i doświadczenie posiada.”

zmienia się na:

Zamawiający uznaje, że w sytuacji, gdy wykonawca nie posiada własnej wiedzy i doświadczenia to korzystanie z obcej wiedzy i doświadczenia (warunek opisany w pkt.6.2.1), możliwe jest wyłącznie poprzez bezpośredni udział podmiotu trzeciego w realizacji zamówienia np. poprzez złożenie oferty wspólnej (patrz pkt.6.5) względnie ewentualne zlecenie wykonania części zamówienia podwykonawcy, który wymaganą wiedzę
i doświadczenie posiada.”

Pozostałe postanowienia SIWZ, w tym termin składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

 

Wójt

Barbara Wasiulewska

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Kołaki Kościelne

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Biała

Wprowadzający: Anna Biała

Data wprowadzenia: 2013-12-17

Modyfikujący: Anna Biała

Data modyfikacji: 2013-12-17

Opublikował: Anna Biała

Data publikacji: 2013-12-17