Zbiór aktów prawa miejscowego

Kadencja 2014 - 2018

Nr uchwały Data podjęcia Treść Publikacja Uwagi
III/8/14 22.12.2014 w/s obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w roku 2015 Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r, poz. 4251
III/9/14 22.12.2014

w/s obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna do celów wymiaru podatku leśnego na 2015 r.

Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r, poz. 4252
IV/17/15 27.01.2015 w/s zmian w statucie Gminy Kołaki Kościelne Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015 r, poz. 386
V/21/15 27.03.2015 w/s uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015 r, poz. 1241
V/22/15 27.03.2015 w/s określenia kryteriów i dokumentów potwierdzających ich spełnienie oraz przyznania liczby punktów poszczególnym kryteriom obowiązujących na II etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej dla której Gmina Kołaki Kościelne jest organem prowadzącym. Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015 r, poz. 1242
V/23/15 27.03.2015 w/s zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kołaki Kościelne Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015 r, poz. 1243
V/25/15 27.03.2015 w/s metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015 r, poz. 1244
V/26/15 27.05.2015 w/s nadania nazwy ulicy w miejscowości Kołaki Kościelne Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015 r, poz. 1245
VI/28/15 28.05.2015 w/s zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015 r, poz. 1903
VI/29/15 28.05.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez gminę publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015 r, poz. 1904
VIII/38/15 25.08.2015 w/s uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kołaki Kościelne Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015 r, poz. 2766
XI/45/15 20.11.2015 w/s obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w roku 2016 Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015 r, poz. 3788
XI/46/15 20.11.2015 w/s obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna do celów wymiaru podatku leśnego na 2016 rok Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015 r, poz. 3789
XI/47/15 20.11.2015 w/s określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015 r, poz. 3790
XI/48/15 20.11.2015 w/s określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015 r, poz. 3791
XI/49/15 20.11.2015 w/s zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015 r, poz. 3792
XII/54/15 29.12.2015 w/s zmiany uchwały określającej wysokości stawek podatku od nieruchomości Dz. Urz. Woj. Podl. z 2016 r, poz. 131
XII/55/15 29.12.2015 w/s określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Dz. Urz. Woj. Podl. z 2016 r, poz. 132
XII/56/15 29.12.2015 w/s uchylenia uchwały w sprawie opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności Dz. Urz. Woj. Podl. z 2016 r, poz. 133
XII/57/15 29.12.2015 w/s trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych szkół, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osoby prawne i osoby fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego, działających na terenie Gminy Kołaki Kościelne oraz trybu Dz. Urz. Woj. Podl. z 2016 r, poz. 134
XIII/61/16 11.03.2016 zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych szkół, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osoby prawne i osoby fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego, działających na terenie Gminy Kołaki Kościelne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania Dz. Urz. Woj. Podl. z 2016 r, poz. 1365
XIII/62/16 11.03.2016 w/s określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej i klasy pierwszej publicznego gimnazjum prowadzonego przez Gminę Kołaki Kościelne dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły lub gimnazjum, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryt Dz. Urz. Woj. Podl. z 2016 r, poz. 1366
XIII/63/16 11.03.2016 w/s zmian w Statucie Biblioteki Publicznej Gminy Kołaki Kościelne Dz. Urz. Woj. Podl. z 2016 r, poz. 1367
XIII/65/16 11.03.2016 w/s zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych Dz. Urz. Woj. Podl. z 2016 r, poz. 1368
XIII/66/16 11.03.2016 w/s określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kołaki Kościelne oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną Dz. Urz. Woj. Podl. z 2016 r, poz. 1369
XIV/76/16 21.06.2016 zmieniająca uchwałę Rady Gminy w Kołakach Kościelnych w sprawie podziału Gminy Kołaki Kościelne na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym Dz. Urz. Woj. Podl. z 2016 r, poz. 2696
XIV/77/16 21.06.2016 w/s zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych w Kołakach Kościelnych Dz. Urz. Woj. Podl. z 2016 r, poz. 2697
XIV/78/16 21.06.2016 w/s ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Gminy Kołaki Kościelne Dz. Urz. Woj. Podl. z 2016 r, poz. 2698
XV/82/16 26.07.2016 w/s regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kołaki Kościelne Dz. Urz. Woj. Podl. z 2016 r, poz. 3196
XV/83/16 26.07.2016 w/s terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Dz. Urz. Woj. Podl. z 2016 r, poz. 3197
XV/84/16 26.07.2016 w/s szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów Dz. Urz. Woj. Podl. z 2016 r, poz. 3198
XV/85/16 26.07.2016 w/s określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej Dz. Urz. Woj. Podl. z 2016 r, poz. 3199
XVI/88/16 28.10.2016 w/s zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia
wysokości wynagrodzenia za inkaso
Dz. Urz. Woj. Podl. z 2016 r, poz. 4146
XVI/91/16 28.10.2016 w/s zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej Dz. Urz. Woj. Podl. z 2016 r, poz. 4147
XVI/92/16 28.10.2016 w/s regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kołaki Kościelne Dz. Urz. Woj. Podl. z 2016 r, poz. 4148
XVI/93/16 28.10.2016 w/s w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso Dz. Urz. Woj. Podl. z 2016 r, poz. 4149
XVI/94/16 28.10.2016 w/s obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w roku 2017 Dz. Urz. Woj. Podl. z 2016 r, poz. 41450
XVI/95/16 28.10.2016 w/s obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna do celów wymiaru podatku leśnego na 2017 r Dz. Urz. Woj. Podl. z 2016 r, poz. 4151
XVII/102/16 30.12.2016 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017 r, poz. 184
XVII/107/16
30.12.2016 w/s określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017 r, poz. 185
XVIII/112/17 17.02.2017 w/s określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017 r, poz. 761
XVIII/114/17 17.02.2017 w/s zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017 r, poz. 762
XIX/117/17 23.03.2017 w/s dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017 r, poz. 1233
XIX/118/17 23.03.2017 w/s określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Kołaki Kościelne Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017 r, poz. 1234
XIX/119/17 23.03.2017 w/s określenia kryteriów naboru do klasy pierwszej szkoły podstawowej w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, dla której organem prowadzącym jest Gmina Kołaki Kościelne Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017 r, poz. 1235
XX/125/17 29.06.2017 w/s ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Kołaki Kościelne Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017 r, poz. 2719
XX/126/17 29.06.2017 w/s wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017 r, poz. 2720
XX/128/17 29.06.2017 w/s posadowienia kamienia z tablicą pamiątkową Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017 r, poz. 2721
XXI/132/17 28.09.2017 w/s ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela doradztwa zawodowego Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017 r, poz. 3775
XXI/133/17
28.09.2017 zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017 r, poz. 3776

Nowy układ elementów w załącznikach

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Kołaki Kościelne

Wytwarzający/odpowiadający: Danuta Niewińska

Data wytworzenia: 2017-10-26

Wprowadzający: Paweł Bagiński

Modyfikujący: Paweł Bagiński

Data modyfikacji: 2017-10-31

Opublikował: Paweł Bagiński

Data publikacji: 2017-10-26