OGŁOSZENIE

WÓJT GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE

STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Skarbnika Gminy Kołaki Kościelne

 

Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy Kołaki Kościelne

ul. Kościelna 11, 18-315 Kołaki Kościelne

Określenie stanowiska:

stanowisko Skarbnika Gminy Kołaki Kościelne

 1. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:
 1. Wymagania niezbędne wobec osoby kandydata na stanowisko:
 1. posiada obywatelstwo polskie;
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstwo skarbowe;
 4. nie ma orzeczonej kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postaci zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
 6. spełnia jeden z poniższych warunków:

a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

2.  Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego, w szczególności ustawy o samorządzie gminnym,
 2. wiedza specjalistyczna z zakresu znajomości przepisów prawa związanych z zakresem wykonywanych zadań, w szczególności ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości,
 3. umiejętność praktycznego stosowania przepisów prawa,
 4. dobra znajomość obsługi komputera w środowisku Windows, programów pakietu MS Office, programu BESTI@ oraz innych programów księgowych i budżetowych,
 5. predyspozycje osobowościowe: samodzielność, zaangażowanie, zdolności analityczne, organizacyjne, komunikacyjne, umiejętności kierowania zespołem, odporność na stres.
 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 1. Skarbnik zapewnia prawidłową gospodarkę finansową Gminy i jako główny księgowy budżetu realizuje zadania wynikające z tego tytułu oraz zadania określone w odrębnych przepisach. Zadania głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych określa art. 54 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.
 2. Do zadań Skarbnika należy w szczególności:
 1. opracowywanie projektu budżetu gminy i projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy we współpracy z merytorycznymi stanowiskami pracy i gminnymi jednostkami organizacyjnymi;,
 2. opracowywanie oraz sporządzanie okresowych analiz sytuacji finansowej gminy, sprawozdań finansowych i sprawozdań z wykonania budżetu;
 3. czuwanie nad prawidłową realizacją budżetu, zachowaniem równowagi budżetowej oraz bieżące informowanie Wójta o sytuacji finansowej gminy;
 4. współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, Urzędami Skarbowymi oraz instytucjami finansowymi i bankami w zakresie wykonywania budżetu Gminy;
 5. przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń w sprawach związanych z budżetem gminy (budżet i jego zmiany, plany finansowe, wieloletnia prognoza finansowa i jej zmiany itp.);
 6. koordynacja kontroli zarządczej, sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad stanem kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Kołaki Kościelne oraz jednostkach organizacyjnych gminy,
 7. dokonywania kontroli wewnętrznych gospodarki finansowej gminy i gminnych jednostek organizacyjnych,
 8. organizacja obiegu dokumentów finansowych w Urzędzie,
 9. nadzór nad prowadzeniem egzekucji z tytułu podatków i opłat,
 10. nadzór nad prowadzeniem rachunkowości Urzędu i jednostek organizacyjnych,
 11.  kontrasygnowanie umów i innych czynności prawnych powodujących zobowiązanie pieniężne budżetu Gminy Kołaki Kościelne;
 12.  analiza dokumentów finansowych oraz pism dotyczących spraw finansowych, zatwierdzanie dokumentów księgowych do wypłaty,
 13. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 14. dokonywanie wstępnej kontroli:

a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

b) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i   finansowych

 1. przygotowywanie, monitorowanie i aktualizacja dokumentów w zakresie spraw prowadzonych na zajmowanym stanowisku pracy, podlegających publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz przekazywanie tych dokumentów pracownikowi prowadzącemu Biuletyn, do publikacji,
 2. kompletowanie i przechowywanie dokumentów podlegających  udostępnianiu do wglądu publicznego i załatwianie złożonych wniosków o udostępnienie informacji publicznej;
 3. zabezpieczenie finansowe wykonania zadań określonych w aktach prawnych, uchwałach Rady Gminy oraz zarządzeniach Wójta Gminy, w szczególności pozyskiwanie środków finansowych w formie pożyczek i kredytów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 4. sprawowanie nadzoru nad pracownikami na podległych stanowiskach;

c) wykonywanie innych czynności i zadań dotyczących pracowników samorządowych wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

III.  Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1.  sposób zatrudnienia i wymiar etatu - zatrudnienie na podstawie powołania, w pełnym wymiarze czasu pracy;
 2. planowany termin zatrudnienia – czerwiec 2015 r.;
 3. wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r.    w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1786).

IV.  Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, kształtował się na poziomie poniżej 6%.

V.  Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny podpisany przez kandydata;
 2. życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej podpisany przez kandydata;
 3. wypełniony kwestionariusz osobowy zgodny z wzorem umieszczonym jako załącznik do ogłoszenia;
 4. kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 5. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, uprawnienia i kwalifikacje zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
 6. kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) lub oświadczenie o pozostawaniu w stosunku pracy;
 7. oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz  korzysta w pełni z praw publicznych;
 8. oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstwo skarbowe;
 9. oświadczenie kandydata o braku orzeczonej kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postaci zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
 10. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia umożliwiającym wykonywanie pracy na stanowisku głównego księgowego,
 11. oświadczenie lustracyjne lub informacja o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego według załączników 1a lub 2a do ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r., poz. 1388) - dotyczy osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r. przystępujących do naboru;
 12. oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze Skarbnika Gminy.

 

VI. Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty należy składać osobiście w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Nabór na stanowisko Skarbnika Gminy Kołaki Kościelne" w siedzibie Urzędu (pok. nr 13- sekretariat) lub pocztą na adres: Urząd Gminy Kołaki Kościelne, ul. Kościelna 11, 18-315 Kołaki Kościelne w terminie do dnia 18 maja 2015 r. do godz. 10:00. O terminie doręczenia przesyłki pocztowej decyduje data i godzina dostarczenia do adresata.

VII. Informacje dodatkowe

Kandydaci spełniający wymagania niezbędne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie dalszej rekrutacji.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu niekompletne lub po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.

Złożone aplikacje nie podlegają zwrotowi.

Ze względu na zasady powoływania skarbnika określone w art. 18 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) - osoba wyłoniona w konkursie zostanie przedstawiona jako kandydat do powołania na skarbnika przez Radę Gminy Kołaki Kościelne.

Kołaki Kościelne, dn. 05.05.2015 r.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Danuta Niewińska

Wytwarzający/odpowiadający: Jarosław Zalewski

Wprowadzający: Jarosław Zalewski

Data wprowadzenia: 2015-05-05

Data modyfikacji: 2015-05-05

Opublikował: Jarosław Zalewski

Data publikacji: 2015-05-05