Prawo

POMOC SPOŁECZNA

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
Kategoria: Pomoc społeczna

Komentarz: Opracowano na podstawie: Dz. U. 2015.163 t.j., Dz. U. 2010 r. Nr 217, poz. 1427, Dz.U. 2015 r. poz. 693, poz. 1045, poz. 1058, poz. 1240, poz. 1310, poz. 1359, poz. 1607 i poz. 1830.

tekst ujednolicony

Data umieszczenia/aktualizacji na stronie: 2016-01-02

Wydanie - rok: 2015, 
nr: -, poz.: 163 
Pobierz Pobierz...


ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

Kategoria: Pomoc społeczna

Data umieszczenia/aktualizacji na stronie: 2015-09-03

Wydanie - rok: 2015, 
nr: -, poz.: 1058 
Pobierz Pobierz...


Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020

Kategoria: Pomoc społeczna

Komentarz: Opracowano na podstawie: M.P.2013.1024, M.P.2014.671 

Data umieszczenia/aktualizacji na stronie: 2015-08-31

Wydanie - rok: 2013, 
nr: -, poz.: 1024 
Pobierz Pobierz...


Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

Kategoria: Pomoc społeczna

Data umieszczenia/aktualizacji na stronie: 2012-07-19

Wydanie - rok: 2012, 
nr: -, poz.: 823 
Pobierz Pobierz...


Rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego

Kategoria: Pomoc społeczna

Data umieszczenia/aktualizacji na stronie: 2012-06-26

Wydanie - rok: 2012, 
nr: -, poz.: 712 
Pobierz Pobierz...


Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Kategoria: Pomoc społeczna

Komentarz: Opracowano na podstawie: Dz.U.2015.332 t.j., Dz.U.2014r.poz. 1188, Dz.U.2015r.poz. 1045, 1199, 1830

Tekst ujednolicony

Data umieszczenia/aktualizacji na stronie: 2016-01-09

Wydanie - rok: 2015, 
nr: -, poz.: 332 
Pobierz Pobierz...


Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Kategoria: Pomoc społeczna

Data umieszczenia/aktualizacji na stronie: 2013-01-08

Wydanie - rok: 2012, 
nr: -, poz.: 1371 
Pobierz Pobierz...


Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Kategoria: Pomoc społeczna

Komentarz: Opracowano na podstawie: Dz.U.2015.1390

Tekst jednolity

Data umieszczenia/aktualizacji na stronie: 2015-11-04

Wydanie - rok: 2015, 
nr: - , poz.: 1390 
Pobierz Pobierz...


Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13.09.2011r w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta

Kategoria: Pomoc społeczna

Data umieszczenia/aktualizacji na stronie: 2011-10-14

Wydanie - rok: 2011, 
nr: 209, poz.: 1245 
Pobierz Pobierz...


Rozporządzenie z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie procedury postępowania przy wykonywaniu czynności odebrania dziecka z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie 

Kategoria: Pomoc społeczna

Data umieszczenia/aktualizacji na stronie: 2011-0-04

Wydanie - rok: 2011, 
nr: 81, poz.: 448 
Pobierz Pobierz...


Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.

Kategoria: Pomoc społeczna

Komentarz: Opracowano na podstawie: Dz.U. 2011.231.1375 t.j., Dz.U. 2011 r. Nr 122, poz. 696, Dz.U. 2015r. poz. 1916

Tekst ujednolicony

Data umieszczenia/aktualizacji na stronie: 2016-01-09

Wydanie - rok: 2011, 
nr: 231, poz.: 1375 
Pobierz Pobierz...


Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy

Kategoria: Pomoc społeczna

Data umieszczenia/aktualizacji na stronie: 2011-04-20

Wydanie - rok: 2010, 
nr: 238, poz.: 1586 
Pobierz Pobierz...


Ustawa o ustanowieniu programu wieloletniego 'Pomoc państwa w zakresie dożywiania'

Kategoria: Pomoc społeczna

Komentarz: Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2259, z 2008 r. Nr 225 poz. 1487, z 2009 r. Nr 219, poz. 1706.

Data umieszczenia/aktualizacji na stronie: 2010-03-03

Wydanie - rok: 2005, 
nr: 267, poz.: 2259 
Pobierz Pobierz...


Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Kategoria: Pomoc społeczna

Komentarz: Opracowano na podstawie: Dz.U.2014.1118(t.j.), Dz.U.2014r.poz. 1138, 1146, Dz.U.2015r.poz. 1255, 1333, 1339, 1777

Data umieszczenia/aktualizacji na stronie: 2016-01-09

Wydanie - rok: 2014, 
nr: -, poz.: 1118 
Pobierz Pobierz...

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych
Kategoria: Świadczenia rodzinne

Komentarz: Opracowano na podstawie: Dz. U. 2015 r. poz. 114 (t.j.), Dz. U. 2014 r. poz. 559, Dz. U. 2015 r. poz. 693, poz. 995, poz. 1217, poz. 1238, poz. 1240, poz. 1268, poz. 1302, poz. 1359 i poz. 1830.

Tekst ujednolicony

Data umieszczenia/aktualizacji na stronie: 2016-01-01

Wydanie - rok: 2015, 
nr: -, poz.: 114 
Pobierz Pobierz...


Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne

Kategoria: Świadczenia rodzinne

Data umieszczenia/aktualizacji na stronie: 2016-01-09

Wydanie - rok: 2015, 
nr: -, poz.: 2284 
Pobierz Pobierz...


ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna

Kategoria: Świadczenia rodzinne

Data umieszczenia/aktualizacji na stronie: 2015-09-03

Wydanie - rok: 2015, 
nr: -, poz.: 1238 
Pobierz Pobierz...


Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Kategoria: Świadczenia rodzinne

Komentarz: Opracowano na podstawie: Dz.U. 2014.567 (t.j.), Dz.U. 2015 r. poz.: 1240, 1359

Tekst ujednolicony

Data umieszczenia/aktualizacji na stronie: 2016-01-09

Wydanie - rok: 2014, 
nr: -, poz.: 567 
Pobierz Pobierz...


UCHWAŁA Nr 29 RADY MINISTRÓW z dnia 12 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

Kategoria: Świadczenia rodzinne

Data umieszczenia/aktualizacji na stronie: 2014-03-18

Wydanie - rok: Monitor Polski 2014, 
nr: -, poz.: 206 
Pobierz Pobierz...


UCHWAŁA Nr 230 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego


Kategoria: Świadczenia rodzinne

Data umieszczenia/aktualizacji na stronie: 2014-01-07

Wydanie - rok: Monitor Polski 2013, 
nr: -, poz.: 1040 
Pobierz Pobierz...


Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych


Kategoria: Świadczenia rodzinne

Data umieszczenia/aktualizacji na stronie: 2013-04-15

Wydanie - rok: 2013, 
nr: -, poz.: 441 
Pobierz Pobierz...


Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego


Kategoria: Świadczenia rodzinne

Komentarz: Opracowano na podstawie: Dz.U.2013.1741, Dz.U.2014.320

Data umieszczenia/aktualizacji na stronie: 2014-09-10

Wydanie - rok: 2013, 
nr: -, poz.: 1741 
Pobierz Pobierz...


Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne


Kategoria: Świadczenia rodzinne

Data umieszczenia/aktualizacji na stronie: 2012-06-12

Wydanie - rok: 2012, 
nr: -, poz.: 641 
Pobierz Pobierz...


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia września 2010r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w okresie ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką.


Kategoria: Świadczenia rodzinne

Komentarz: Opracowano na podstawie: Dz.U.2010.183.1234

Obowiązuje od 2012-01-01

Data umieszczenia/aktualizacji na stronie: 2011-08-11

Wydanie - rok: 2010, 
nr: 183, poz.: 1234 
Pobierz Pobierz...

KARTA DUŻEJ RODZINY

Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny
Kategoria: Karta Dużej Rodziny

Komentarz: Opracowano na podstawie: Dz.U.2014.1863(t.j.), Dz.U.2015.1359

Tekst ujednolicony

Data umieszczenia/aktualizacji na stronie: 2016-01-09

Wydanie - rok: 2015, 
nr: - , poz.: 1863 
Pobierz Pobierz...

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Kołaki Kościelne

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Bogdańska

Wprowadzający: Paweł Bagiński

Data modyfikacji: 2017-03-08

Opublikował: Paweł Bagiński

Data publikacji: 2017-03-08